Κατανοώντας τα δικαιώματα του παιδιού

Ελένη Τομπέα-

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Το δικαίωμα στη ζωή αποτελεί ένα καθολικά αναγνωρισμένο δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα που υπερτερεί όλων των άλλων υφιστάμενων δικαιωμάτων. Εν τη απουσία του, όλα τα άλλα θεμελιώδη δικαιώματα δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης.

Για τα παιδιά, το δικαίωμα στη ζωή αντιστοιχεί στην ευκαιρία να έχουν την ικανότητα να ζήσουν και να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, ώστε να γίνουν ενήλικες. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία: το δικαίωμα του ατόμου στην προστασία της ζωής του από την στιγμή της γέννησης, και το δικαίωμα να είναι σε θέση να επιβιώσει και να αναπτυχθεί σωστά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση είναι ένα βασικό δικαίωμα, το οποίο επιτρέπει σε κάθε άτομο να ανθίσει τόσο κοινωνικά όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη όλων των κοινωνιών.

Η Εκπαίδευση αποτελεί την μορφή εκμάθησης που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της ταυτότητας του ατόμου, καθώς και για την ανάπτυξη των σωματικών και πνευματικών του ικανοτήτων.

Η εκπαίδευση έχει ως τελικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ζωής ενός ατόμου. Προσφέρει σε μη προνομιούχους ενήλικες και σε παιδιά την ευκαιρία να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Πρόκειται λοιπόν για ένα ουσιαστικό εργαλείο για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη όλων των λαών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η εκπαίδευση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, δίχως διακρίσεις. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε θέση να πάνε στο σχολείο, και έτσι να επωφεληθούν από τις ίδιες ευκαιρίες οικοδόμησης της μελλοντικής τους ζωής. Επιπλέον, η εκπαιδευτική διδασκαλία πρέπει να είναι εξίσου προσιτή, έτσι ώστε τα παιδιά από κοινωνικά μειονεκτούντα περιβάλλοντα, να είναι σε θέση να απολαμβάνουν το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΙΤΙΣΗ

Το δικαίωμα στη σίτιση και τροφή αποτελεί ένα δικαίωμα ζωτικής σημασίας για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί, ώστε να διασφαλίζεται η καθημερινή και τακτική πρόσβαση του σε υγιεινά τρόφιμα.

Τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται από μία ισορροπημένη διατροφή, προκειμένου να αναπτυχθούν με έναν υγιή τρόπο που θα συμβάλλει τόσο στη σωματική όσο και στην πνευματική τους ανάπτυξη. 

Τέσσερις σημαντικές πτυχές για την κάλυψη της ανάγκης σίτισης:

 1. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι διαθέσιμα: δηλαδή σε επαρκή ποσότητα για το σύνολο του πληθυσμού
 2. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι προσβάσιμα: κάθε άτομο πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύεται τροφή, είτε μέσω της δικής του παραγωγής (μέσω της γεωργίας και της κτηνοτροφίας) είτε μέσω της επαρκούς οικονομικής του δυνατότητας  να αγοράσει τροφή.
 3. Η πρόσβαση σε τρόφιμα πρέπει να είναι σταθερή και συνεχής: τα τρόφιμα πρέπει να είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλες τις περιστάσεις (πόλεμοι, φυσικές καταστροφές …).
 4. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι υγιεινά: δηλαδή, κατάλληλα προς κατανάλωση και ειδικότερα το νερό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η υγεία είναι ζωτικής σημασίας για κάθε άνθρωπο στον κόσμο.

Η υγεία είναι η κατάσταση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και δεν σημαίνει μόνο την απουσία νόσου. Το δικαίωμα στην υγεία είναι στενά συνδεδεμένο με άλλα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως με την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στην έγκαιρη πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία ενός συστήματος προστασίας της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε απαραίτητα φάρμακα.

Για τα παιδιά, το δικαίωμα στην υγεία είναι ζωτικής σημασίας, επειδή είναι ευάλωτα, εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο ασθενειών και επιπλοκών υγείας.

Το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία  περιλαμβάνει επίσης και την προ και μετα-γεννητική φροντίδα για τις μητέρες. Ένα νεογέννητο θα έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα επιβίωσης αν η μητέρα αποβιώσει εξαιτίας επιπλοκών της εγκυμοσύνης ή του τοκετού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το νερό είναι απαραίτητο για την επιβίωση και την υγεία όλων των ανθρώπων. Το δικαίωμα στο νερό αποτελεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και προϋπόθεση για την υλοποίηση των άλλων ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Υπάρχουν 4 βασικές αρχές για την εξασφάλιση της επιβίωσης και την υγεία όλων των ανθρώπων:

 1. Το νερό πρέπει να είναι διαθέσιμο: αυτό σημαίνει αρκετή ποσότητα για όλες τις χρήσεις, προσωπική και οικιακή. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει υπολογίσει ότι κάθε άτομο χρειάζεται 20-50 λίτρα πόσιμου νερού κάθε μέρα.
 2. Το νερό πρέπει να είναι προσβάσιμο: νερό και κατάλληλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες πρέπει να είναι προσβάσιμες στα σπίτια ή στη γύρω περιοχή. Το νερό, οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι προσιτές (οικονομικά) για όλους.
 3. Το νερό πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας: το νερό πρέπει να είναι καθαρό, πόσιμο, απαλλαγμένο από πιθανούς κινδύνους για την υγεία.
 4. Η παροχή νερού πρέπει να είναι σταθερή και αξιόπιστη: το καθαρό νερό πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο σε όλες τις συνθήκες (ξηρασία, πλημμύρες που το ρυπαίνουν, κλπ).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ταυτότητα αποτελεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο επιτρέπει σε κάθε άτομο τη δυνατότητα να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματά του. Η ταυτότητα περιλαμβάνει το όνομα της οικογένειας, το επώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο και την εθνικότητα του ατόμου. Μέσα από αυτές τις λεπτομέρειες, ένα άτομο κατέχει ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με το καθεστώς του (γυναίκα, άνδρας, παιδί, άτομα με ειδικές ανάγκες, πρόσφυγες, κ.λπ.).

Από τη γέννηση, το παιδί έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας. Η εθνικότητα μπορεί να καθοριστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους:

• Jus sanguinis (από το αίμα): το παιδί θα έχει την ίδια εθνικότητα με τους γονείς του.

• Jus soli (Με τη γέννηση): Το παιδί θα έχει την ιθαγένεια του εδάφους στο οποίο γεννήθηκε, ακόμη και αν οι γονείς του έχουν διαφορετική εθνικότητα.

Η καταγραφή της γέννησης ενός παιδιού και η απόδοση της ιθαγένειας του, του παρέχει δικαστική προστασία. Αυτό σημαίνει ότι, όπως και οποιοδήποτε άλλο άτομο, αναγνωρίζεται επίσημα ως μέλος της κοινωνίας και κατέχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ελευθερία είναι ένα ιερό και αναφαίρετο δικαίωμα που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι η δύναμη να ενεργεί κανείς  σύμφωνα με τη θέλησή του, τηρώντας το νόμο και τα δικαιώματα των άλλων.

Ποιες είναι οι ελευθερίες των παιδιών:

Προσωπικές ελευθερίες: Αντιστοιχούν στις ελευθερίες που έχουν όλα τα άτομα. Οι πιο θεμελιώδεις ατομικές ελευθερίες είναι η ελευθερία του λόγου, της έκφρασης, της κίνησης, της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

Συλλογικές ελευθερίες: Αντιστοιχούν στις ελευθερίες για τις ομάδες ανθρώπων: η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της ειρηνικής συνάντησης, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και το δικαίωμα της απεργίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η περίοδος της παιδικής ηλικίας είναι μια φάση της ανθρώπινης ζωής κατά την οποία ο άνθρωπος είναι πιο ευάλωτος, μη αναπτυγμένος πλήρως σωματικά ή ψυχικά. Για αυτό το λόγο για τα παιδιά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και προστασία.

Η αρχή της εξασφάλισης των συμφερόντων των παιδιών συνδέεται με την ανάγκη προστασίας τους. Η αρχή αυτή περιλαμβάνει δύο σημαντικούς κανόνες:

 1. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά πρέπει να λαμβάνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον του κάθε παιδιού, εξασφαλίζοντας την άμεση και μελλοντική τους ευημερία.
 2. Όλες οι αποφάσεις και πράξεις πρέπει να εγγυώνται οπωσδήποτε τα δικαιώματα του παιδιού.

Η αρχή της εξασφάλισης των συμφερόντων των παιδιών έχει ως τελικό στόχο την επίτευξη της ευημερίας τους, σε διάφορες πτυχές:

 • Σωματική ευεξία: την εξασφάλιση της καλής υγείας και της σωστής ανάπτυξης του παιδιού.
 • Ψυχική ευεξία: παρέχει στο παιδί την ευκαιρία να αναπτυχθεί ψυχικά.
 • Κοινωνική ευημερία: την εξασφάλιση της κοινωνικής και πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού.

humanium.org/en/

socialpolicy.gr

Save

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει Στρατηγική για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!