Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Progress

6-θέσεις-εργασίας-σε-φορείς-της-Έυρωπαϊκής-ένωσηςΕυρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

1. Γενικά
Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS είναι να εξασφαλίσει χρηματική ενίσχυση για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων ευκαιριών όπως αναφέρονται ρητά στην Κοινωνική Ατζέντα και στους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική διαπνέεται από την κοινωνική διάσταση, αποβλέποντας σε μια ΕΕ έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας, η οποία αναμένεται να αποφέρει υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Η αποστολή του προγράμματος PROGRESS είναι να ενισχύσει την κοινοτική συνδρομή προς τα κράτη-μέλη στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για μια περισσότερο συνεκτική κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δραστηριότητες ανάλυσης και αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης πολιτικών μεταξύ των κρατών-μελών για τους κοινοτικούς στόχους και προτεραιότητες.

2. Πολιτικό πλαίσιο και στόχοι της πρόσκλησης
Το πρόγραμμα PROGRESS στοχεύει στην υποστήριξη της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης, συμβάλλοντας στην κατανόηση των προοπτικών απασχόλησης, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για την απασχόληση καθώς και των συνεπειών τους, στην οργάνωση συζητήσεων για τις πολιτικές, τις ορθές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις και στην ευαισθητοποίηση, διάχυση πληροφόρησης και προώθησης συζήτησης για τις μελλοντικές προκλήσεις μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών φορέων, κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις για την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσα από την ενθάρρυνση νέων μορφών συνεργασίας μέσω εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, οι οποίες δρουν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημοτικές επιχειρήσεις, εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικά σωματεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πάροχοι κατάρτισης και εκπαίδευσης, κοινωνικοί εταίροι κ.α.).

Οι επιδοτούμενες δράσεις θα πρέπει να επιτύχουν τους εξής τεχνικούς στόχους:

(α) Παροχή στους τελικούς χρήστες συγκεκριμένων υπηρεσιών απασχόλησης που οδηγούν σε βιώσιμες θέσεις απασχόλησης ή μαθητείας μέσω μέτρων εργασιακής κινητικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
(β) Παροχή αναλυτικών και μεθοδολογικών στοιχείων βάσει των ευρημάτων που αφορούν τον τύπο και τη μέθοδο εργασίας της εταιρικής σχέσης μεταξύ των συνεργαζόμενων οργανώσεων κατά την υλοποίηση των δράσεων (εκτίμηση των παραγόντων επιτυχίας και αποτυχίας, των προκλήσεων και των προτάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών).
(γ) Ανάπτυξη εργαλείων για την αποτύπωση των κενών δεξιοτήτων και αναγκών στην αγορά εργασίας λόγω των δομικών αλλαγών προς μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιδότηση θα μπορούσε να καλύψει δράσεις όπως η υλοποίηση πρωτοβουλιών για την τοποθέτηση ατόμων σε θέσεις απασχόλησης, εργαλεία για την αποτύπωση στοιχείων της αγοράς εργασίας, σύσταση δικτύων και ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσα από στοχευμένες θεματικές εκδηλώσεις.

Η πρόσκληση αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες, σύμφωνες προς τις ανωτέρω προτεραιότητες:

Θεματική ενότητα 1: Κοινές πρωτοβουλίες με στόχο την (α) την πρόβλεψη των πράσινων δεξιοτήτων προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αντιστοίχησης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας (β) υποστήριξη των διαρθρωτικών και τομεακών προσαρμογών μέσω της βελτίωσης της προσαρμογής και της κινητικότητας των εργαζομένων.
Θεματική ενότητα 2: Μέτρα εφαρμογής, ορθές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες απασχόλησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Ψηφιακή Εργασία.
Θεματική ενότητα 3: Αποτελεσματικά μέτρα εφαρμογής, ορθές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες φροντίδας και στις οικιακές υπηρεσίες.
Θεματική ενότητα 4: Ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Τομεακών Συμβουλίων για τις Δεξιότητες που είναι πέρα από τη φάση της μελέτης σκοπιμότητας.

__

Αναλυτικότερα βλέπε — Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!