Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές» – Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές» το οποίο αντικατέστησε το Π.Μ.Σ. «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική» που λειτούργησε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 έως 2013-2014. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, είναι διάρκειας τριών εξαμήνων και δεν έχει δίδακτρα.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη και τη μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βαθύτερη γνώση των μεθοδολογικών εργαλείων και των εφαρμογών που είναι απαραίτητα για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και σε αυτή τη βάση αρθρώνεται και το πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα θεωρίας και μεθοδολογίας, το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους μαθημάτων («Εργασία και πολιτικές απασχόλησης» και «Κοινωνική προστασία και κοινωνική συνοχή»), από τους οποίους επιλέγεται ο ένας ανάλογα με τις προτιμήσεις των φοιτητών, και το τέταρτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας από κάθε φοιτητή.

Ο στόχος του Π.Μ.Σ. είναι διττός: (α) η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σε ζητήματα μεθοδολογίας κοινωνικών ερευνών, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής με εκτεταμένη χρήση Η/Υ (πληροφορική και των σχετικών πακέτων, SPSS κ.ά.) και (β) η εισαγωγή και η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική έρευνα σε γνωστικά πεδία της κοινωνικής πολιτικής (εργασία και απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία, ανισότητες και κοινωνική συνοχή, κλπ.) με τρόπο ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν και να ερμηνεύουν την ύπαρξη και την εξέλιξη των προβλημάτων στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν την έρευνα και να προτείνουν την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Επαγγελματική προοπτική: Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, την κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση και τους οργανισμούς του δημοσίου καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους θεσμούς με σκοπό αφενός τη μελέτη των σχετικών ζητημάτων και αφετέρου την αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η διαδικασία εισαγωγής παρουσιάζεται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται
Οι αιτήσεις για τους ενδιαφερομένους υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ή ξένου ισότιμου ΑΕΙ (αναγνώριση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Θα γίνουν δεκτοί όσοι έχουν βαθμό πτυχίου από 6,5 και άνω.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Επάρκεια σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) η οποία πιστοποιείται με την υποβολή πτυχίου ή με ειδικές εξετάσεις στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης, αποδεικνύεται από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου πανεπιστημίου ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους.
 • Δύο συστατικές επιστολές (για τους πτυχιούχους εκτός του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις – Διακρίσεις (αν υπάρχουν).
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Για τους αλλοδαπούς σπουδαστές, η επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών σε ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. γίνεται ως εξής:

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα μαθήματα «Κοινωνική Θεωρία», «Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία» και «Κοινωνική Πολιτική». Η ενδεικτική βιβλιογραφία και η εξεταστέα ύλη παρουσιάζονται παρακάτω. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν με επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις και στα τρία μαθήματα. Επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις θεωρούνται όσοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον πέντε (5) με άριστα το δέκα (10) στα εξεταστέα μαθήματα.

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Οι επιτυχόντες και στα τρία μαθήματα καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής. Στην προφορική συνέντευξη διαπιστώνεται και αξιολογείται με συγκεκριμένη βαθμολογία η επιστημονική ολοκλήρωση και κατάρτιση (βαθμός πτυχίου, συνέδρια, δημοσιεύσεις, ακαδημαϊκές διακρίσεις κ.λ.π.), η επαγγελματική και η συνολική παρουσία του υποψηφίου. Η τελική επιλογή μεταξύ των επιτυχόντων γίνεται με συνεκτίμηση του βαθμού του πτυχίου, του πιστοποιητικού επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας και των βαθμών στις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη.

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων και ενδεικτική βιβλιογραφία

Μάθημα: «Κοινωνική Θεωρία»

Εξεταστέα ύλη:

Κλασικές Θεωρίες: Marx, Durkheim, Weber
Σύγχρονες Θεωρίες: Parsons, Giddens, Habermas

Ενδεικτική βιβλιογραφία
Craib Ι., Κλασική Κοινωνική Θεωρία, Κατάρτι, Αθήνα, 2009.
Αντωνοπούλου Μ., Οι κλασικοί της Κοινωνιολογίας, Σαββάλας, Αθήνα, 2008.
Craib Ι., Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, Τόπος, Αθήνα, 2011.
Ritzer G., Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία, Κριτική, Αθήνα, 2012.

Μάθημα: «Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία»

Εξεταστέα ύλη:

 • Θεμελιώδεις οικονομικές έννοιες, περιεχόμενο της οικονομικής επιστήμης, κύριο οικονομικό πρόβλημα
 • Οικονομικό κύκλωμα και τις λειτουργίες του οικονομικού συστήματος
 • Ρόλος του κράτους, του δημόσιου τομέα και κρατικός προϋπολογισμός
 • Τιμές και μορφές αγοράς
 • Προσδιορισμός του εισοδήματος
 • Νομισματική ανάλυση και πληθωρισμός
 • Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
 • Οικονομική ανάπτυξη, σχέσεις μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης

Ενδεικτική βιβλιογραφία
Γεωργακόπουλος Α.Θ., Λιανός Θ., Μπένος Ε.Θ., Τσεκούρας Γ., Χατζηπροκοπίου Μ. και Χρήστου Γ., Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα, 2007.

Μάθημα: «Κοινωνική Πολιτική»

Εξεταστέα ύλη:

Ορισμός, οριοθέτηση και στόχοι της κοινωνικής πολιτικής

 • Ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής ως πεδίο κοινωνικής παρέμβασης και ως επιστημονικό αντικείμενο
 • Έννοιες θεμελιώδους σημασίας: κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και ο ρόλος του κράτους στην κάλυψη των αναγκών
 • Το φάσμα των πεδίων άσκησης της κοινωνικής πολιτικής και των κύριων φορέων κάλυψης αναγκών από την οπτική διαφορετικών προσεγγίσεων
 • Παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης της θεωρητικής θεμελίωσης της κοινωνικής πολιτικής-Από την εθνοκεντρική στη συγκριτική διάσταση
 • Κύριες – κλασικές και σύγχρονες – θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας
 • Κρίση, κράτος πρόνοιας και κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Παγκοσμιοποίηση και προκλήσεις της κοινωνικής πολιτικής

Ενδεικτική βιβλιογραφία
Esping-Andersen G., Gallie D., Hemerijck A. & Myles J., Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος, Διόνικος, Αθήνα, 2006.
Lewis G., Gewirtz Sh. και Clarke J. επιμ., Κοινωνική Πολιτική – Μία άλλη προσέγγιση, Gutenberg, Αθήνα, 2007.
Ματσαγγάνης Μ., Η Κοινωνική Πολιτική σε δύσκολους καιρούς, Κριτική, Αθήνα, 2012.
Στασινοπούλου Ο., Κράτος Πρόνοιας, Ιστορική Εξέλιξη – Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Gutenberg, Αθήνα, 1992.
Στασινοπούλου Ο., «Σημειώσεις για το Μάθημα Κοινωνική Πολιτική: Βασικές έννοιες, ιστορική εξέλιξη φορείς και πρότυπα». Διατίθεται στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστήμιου, Πάνδημος– Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: http://pandemos.panteion.gr/

Το Π.Μ.Σ. είναι διάρκειας τριών εξαμήνων και δεν έχει δίδακτρα. Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και στο δεύτερο εξάμηνο επιλέγεται ένας από τους δύο κύκλους μαθημάτων που προσφέρονται. Κατά το τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Κριτήρια για την επιλογή των εισακτέων είναι: ο βαθμός του πτυχίου, το πιστοποιητικό επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας, οι γραπτές εξετάσεις και η συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου από τις 28 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.koinpolpanteion.gr/met_start.htm

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!