Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»

Η επιχείρηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού,  της ξενοφοβίας,  της ομοφοβίας και άλλων μορφών μη ανοχής

1. Γενικά

Το πρόγραμμα ∆ικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα,  Daphne III,  και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και ∆ιαφορετικότητα”  και “Ισότητα των φύλων”.

To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

• Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών,  ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών,  δεικτών,  μελετών, ερευνών,  αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
• ∆ράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού,  εργαστήρια,  σεμινάρια κλπ.
• ∆ράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.
• Παρέχει υποστήριξη σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές.

2. Ειδικοί στόχοι και προτεραιότητες τρέχουσας πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις σε διακρατικό επίπεδο για την πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μη ανοχής.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να επικεντρωθούν στις εξής προτεραιότητες:

  • Βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού,  της ξενοφοβίας,  της ομοφοβίας και άλλων μορφών μη ανοχής.
  • Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων για την ενίσχυση πολιτικών για την αντιμετώπιση εγκλημάτων και ρητορικής μίσους.
  • Ενίσχυση και υποστήριξη θυμάτων εγκλημάτων και ρητορικής μίσους

3.  Επιλεξιμότητα φορέων και εταιρικό σχήμα.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης,  επιλέξιμοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί,  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ,  προερχόμενοι από κράτη – μέλη της ΕΕ ή την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Για τους σκοπούς της πρόσκλησης,  οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από εταιρικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν φορείς από τουλάχιστον 5  διαφορετικές επιλέξιμες χώρες .

4.  Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 5.400.000  ευρώ.

Το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80%  των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου.

Τα σχέδια πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μηνών.

Το ύψος της ζητούμενης χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από € 300.000 .

5. Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PRIAMOS το αργότερο ως τις 18  Φεβρουαρίου 2016.

6.  Περισσότερες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι διαθέσιμα από τον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο :

http://ec.europa.eu/justice/grants/.pdf

Ερωτήσεις σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση μπορούν να αποσταλούν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

ypes.gr

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!