Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση διακρατικών έργων για την προώθηση καλών πρακτικών σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ∆ικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση διακρατικών έργων για την προώθηση καλών πρακτικών σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων με στόχο να ξεπεραστούν τα στερεότυπα των φύλων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στο χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα ∆ικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS),  τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και ∆ιαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”. To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

  • Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
  • ∆ράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ. 
  • ∆ράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ
  • Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία και πολιτικές.

Προτεραιότητες και επιλέξιμες δράσεις της τρέχουσας πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις με σκοπό:

  • την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και τον επαγγελματικό προσανατολισμό·
  • την αμφισβήτηση στερεοτύπων για τους ρόλους γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας και την αλλαγή συμπεριφορών και πρακτικών που εμποδίζουν την ισότητα των φύλων·
  • τη διασφάλιση ότι οι πρακτικές στο χώρο εργασίας προάγουν την ισότητα των φύλων και δεν εμπεδώνουν στερεότυπα,  φυλετικούς διαχωρισμούς και ανισότητες.

Επιλεξιμότητα φορέων και εταιρικό σχήμα

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης,  επιλέξιμοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προερχόμενοι από κράτη-μέλη της ΕΕ ή την Ισλανδία. Τα έργα θα πρέπει να είναι διακρατικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο μιας σύμπραξης με τη συμμετοχή φορέων από τουλάχιστον 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.

Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.350.000 ευρώ.  Το ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80%  των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου, ενώ το αιτούμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 200.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PRIAMOS το αργότερο ως τις 27 Μαΐου 2016.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι διαθέσιμα από τον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm 

Ερωτήσεις σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση μπορούν να αποσταλούν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Διαβάστε Επίσης  Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2017-Συμπληρωματικές Ανακοινώσεις Εθνικής Μονάδας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!