Πρόγραμμα PRESTIGE Postdoc

 

Το πρόγραµµα PRESTIGE, που συντονίζεται από το Campus France, είναι ένα συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα στο πλαίσιο του προγράµµατος Actions Marie Curie- COFUND του 7ου PCRD. Το PRESTIGE ξεκίνησε επίσηµα την 1η Σεπτεµβρίου 2014. Αναµένεται να διαρκέσει 5 έτη από 1η Σεπτεµβρίου 2014 έως τις 31 Αυγούστου 2019.

Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη της διεθνούς κινητικότητας των μεταδιδακτορικών ερευνητών, ευνοώντας ιδιαιτέρως την κινητικότητα προς την Γαλλία, και επιτρέπει σε ξένους ερευνητές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια της κινητικότητας MarieCurie να εκπονήσουν μετά-διδακτορική έρευνα στην Γαλλία.

Όροι υποβολής αιτήσεων και επιλογής

Όλοι οι ερευνητές μετά-διδακτορικού επιπέδου που ανταποκρίνονται στα κριτήρια κινητικότητας MarieCurie (ο αιτών δεν πρέπει να διαµένει ή να έχει ασκήσει την κύρια δραστηριότητα του – εργασία, σπουδές κοκ- στην χώρα υποδοχής για περισσότερο από 12 μήνες κατά τα 3 έτη αµέσως πριν από την υποβολή της αίτησης κινητικότητας) μπορεί να είναι υποψήφιος στο πρόγραµµα PRESTIGE εάν διαθέτει την υποστήριξη του ιδρύµατος υποδοχής.

Οι υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις θα εξεταστούν από µια διεθνή επιστηµονική επιτροπή και η οριστική απόφαση θα παρθεί μετά από επικύρωση από την συντονιστική επιτροπή. Ο ερευνητής που θα επιλεγεί θα φέρει τον τίτλο του υποτρόφου MarieCurie.

Ο ερευνητής λαµβάνει ένα καθαρό κατώτατο μισθό περίπου 2.100€ / μήνα. Το κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης (κοινωνική ασφάλιση + ταµείο επικουρικής ασφάλισης) καταβάλλεται από τον εργοδότη. Επιπλέον 4.000 € / έτος χορηγούνται με στόχο την κάλυψη του κόστους της έρευνας και της κινητικότητας. Η πιθανή διάρκεια της μεταδιδακτορικής σύµβασης είναι 10 έως 24 μήνες.

Συγχρηµατοδότηση από την ΕΕ:

Οι ερευνητές λαµβάνουν µερική χρηµατοδότηση µέσω ευρωπαϊκής επιδότησης ( σχεδόν το ένα τρίτο του μισθού), που καταβάλλεται από το Campus France στα ιδρύµατα που θα συνάψουν σύµβαση µε τον ερευνητή. Τα ιδρύµατα υποδοχής πρέπει να δεσµευτούν για τη χρηµατοδότηση του υπόλοιπου ποσού.

Επιστηµονικοί τοµείς: Το πρόγραµµα είναι ανοιχτό σε όλους τους επιστηµονικούς τοµείς και σε όλα τα ερευνητικά αντικείµενα, σύµφωνα με τους κανονισµούς και τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της ΕΕ.

Επιλεξιµότητα:

• Ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου ενός διεθνώς αναγνωρισµένου ιδρύµατος.

• Η µονάδα έρευνας/εργαστήριο υποδοχής πρέπει να βρίσκεται στην Γαλλία

• ∆εν υπάρχει όριο ηλικίας ή εθνικότητας

• Ο αιτών δεν πρέπει να λαµβάνει άλλη χρηµατοδοτική στήριξη από την ΕΕ

• Ο αιτών πρέπει να προσκοµίσει μια επιστολή αποδοχής από το ίδρυµα υποδοχής

• Ο αιτών πρέπει να προσκοµίσει μια επιστολή δέσµευσης από το ίδρυµα υποδοχής για τη συγχρηµατοδότηση της ερευνητικής κινητικότητάς του.

Τα ιδρύµατα που συµµετέχουν στο πρόγραµµα PRESTIGE

Τα ιδρύµατα/προγράµµατα των συγχρηµατο- δοτούµενων υποτροφιών του PRESTIGE είναι τα πανεπιστήµια Tours, Bretagne sud, Poitiers, Rouen, Aix-Marseille, Joseph Fourier de Grenoble, Pau et des pays de l’Adour, Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, Ecole Supérieure Nationale de Chimie de Montpellier – ENSCM.

Οι υποψήφιοι μπορούν ωστόσο να βρουν άλλα ιδρύµατα/προγράµµατα υποτροφιών, υπό τον όρο ότι η δέσµευση συγχρηµατοδότησης αναφέρεται σαφώς στην επιστολή δέσµευσης του ιδρύµατος που θα συνάψει σύµβαση με τον αιτούντα, εφόσον επιλεγεί για μια υποτροφία PRESTIGE.

Οι υποψήφιοι πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να προσκοµίσουν τα στοιχεία του υπευθύνου του ιδρύµατος με σκοπό την εκ των προτέρων έγκριση από το Campus France της συγχρηµατοδότησης που θα χορηγηθεί από το ίδρυµα.

∆ιαδικασία υποβολής αίτησης:

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά πριν τα μεσάνυχτα της 30ης Ιουνίου 2016. Σηµείωση: η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του προγράµµατος PRESTIGE είναι ανοιχτή συνεχώς, με 4 καταληκτικές ηµεροµηνίες τον χρόνο: 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεµβρίου, και 31 ∆εκεµβρίου.

 

Περαιτέρω πληροφορίες:

http://www.campusfrance.org/en/prestige

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!