Απασχόληση των νέων στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον

Του Αντώνη Πύργου*

Το παρακάτω άρθρο επιχειρεί να διερευνήσει ορισμένες βασικές ανάγκες που ενσωματώνονται στο ερώτημα: τι μπορούμε να κάνουμε στις πόλεις για να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας για τους νέους; Αυτή η σύντομη περιγραφή έχει ως στόχο να βοηθήσει τον αναγνώστη να ανακαλύψει τις δικές του καλές πρακτικές.

 

Η πρωτοβουλία της ΕΕ για τους νέους

Σχεδόν χωρίς εξαίρεση η κυρίαρχη θέση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι οι πρωτοβουλίες για τους νέους και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αναλυτικότερα οι θέσεις της ΕΕ περιγράφονται στην «Ατζέντα για Νέες θέσεις εργασίας και δεξιότητες».

Πιο συγκεκριμένα, η Εγγύηση για τη Νεολαία είναι πιθανώς η πιο άμεση πολιτική απάντηση για την κρίση απασχόλησης της νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχεδιάστηκε για τη βελτίωση της μετάβασης από το σχολικό περιβάλλον στο εργασιακό και να εξασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης θα βοηθήσουν ουσιαστικά τους νέους είτε να βρουν εργασία κατάλληλη με τις ικανότητες και τα προσόντα τους είτε να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και την εμπειρία που αναζητούν οι εργοδότες, έτσι ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα εύρεσης εργασίας στο μέλλον.

Τα βασικά δομικά στοιχεία για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων χαρακτηρίζονται από: ομαδοκεντρική προσέγγιση, έγκαιρη παρέμβαση και ενεργοποίηση των μέτρων των δράσεων, μέτρα υποστήριξης με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες, επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση και αξιολόγηση όλων των παραπάνω.

 

Δημιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας, χτίζουμε καλύτερες πόλεις

Σαφέστατα οι πόλεις είναι διαφορετικές, βρίσκονται αντιμέτωπες με διαφορετικά προβλήματα, αντιμετωπίζουν ξεχωριστές ανάγκες και ευκαιρίες, έχουν στη διάθεσή τους  συγκεκριμένους πόρους και εξουσίες, αλλά επιπλέον πολλές περιπτώσεις πόλεων μοιράζονται επίσης πολλά κοινά σημεία. Είναι σημαντικό για τις πόλεις να κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν – τόσο από ποσοτική, όσο και από ποιοτική άποψη ώστε να διαμορφώσουν τις δικές τους ξεχωριστές ζωντανές και ισχυρές τοπικές αγορές οικονομίας για όλα τα είδη εργασίας.

Οι πόλεις και οι τοπικές αγορές οικονομίας θα πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για οποιονδήποτε και να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη συν-διαμόρφωση των νέων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

Αυτό που χρειάζεται είναι ένα εργαλείο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επανεξέταση των υφιστάμενων προσεγγίσεων και την ανάπτυξη νέων και να ενσωματώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

 

Ανακάλυψε τις ανάγκες των εργοδοτών

Η απασχόληση των πολιτών σε ποιοτικές θέσεις εργασίας πρέπει πάντοτε να αποτελεί προτεραιότητα στην πολιτική απασχόλησης. Οι πόλεις πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τις ανάγκες των εργοδοτών: ποιες θέσεις εργασίας χρειάζονται, με τι χαρακτηριστικά, ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες; Ποιες θέσεις εργασίας είναι δύσκολο να καλυφθούν; Γιατί; Ποια είναι τα κίνητρα για την πρόσληψη νέων; Γιατί οι εργοδότες δεν προσλαμβάνουν νέους;

 

Μοίρασε πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση

Οι νέοι, πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για τις επιλογές τους καθώς κινούνται από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, επομένως θα πρέπει να τους παρέχεται ορθή ενημέρωση για τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες που χρειάζονται για αυτούς, και ούτω καθεξής. Η ανάπτυξη σχέσεων με τους εργοδότες τους επιτρέπει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και συχνά είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των νέων εργαζομένων.

Οι πόλεις έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το προφίλ των αναγκών των εργοδοτών και της τοπικής αγοράς εργασίας, για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας και στη συνέχεια να παράγουν ελκυστικές προσφερόμενες υπηρεσίες για τους νέους που να βοηθήσουν στην αποτελεσματική καθοδήγηση, εκπαίδευση, κατάρτιση και λήψη αποφάσεων για εργασία.

 

Ανέπτυξε μια σειρά από συμπληρωματικές πρωτοβουλίες με τους εργοδότες

Υπάρχουν πολλές σημαντικές δραστηριότητες με σημαντικότερη ίσως την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα μαθητείας με χαρακτηριστικά που να ωφελούν τόσο τους νέους όσο και τους εργοδότες, απαιτεί στενή συνεργασία με τους νέους και τους εργοδότες, ώστε να εξασφαλιστεί η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων, η απόκτηση κατάλληλης εργασιακής εμπειρίας, η διασφάλιση καλών εργασιακών σχέσεων, η προσφορά καλών αμοιβών.

Η εν λόγω προσφορά πρέπει να αφορά θέση εργασίας, μαθητεία, πρακτική άσκηση, ή συνέχιση της εκπαίδευσης και πρέπει δε να είναι προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες και την κατάσταση του κάθε νέου.

 

Ένας μόνιμος γόνιμος διάλογος

Οι πόλεις μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο, και να δημιουργήσουν μια πιο έντονη και μακροχρόνια ρύθμιση, με τη σύσταση ενός ανεξάρτητου οργανισμού που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους (όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και τους ίδιους τους νέους) και επιπλέον θα επιβλέπει την λειτουργία των δράσεων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της απασχόλησης των νέων.

Αυτός ο φορέας μπορεί να δημιουργήσει το προφίλ, τη δέσμευση, το πεδίο εφαρμογής για την καινοτομία και την αειφορία, καθώς και ευκαιρίες για την αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης. Επιπλέον μπορεί να δημιουργήσει τα κίνητρα συν-διαμόρφωσης των παραγόντων ανάπτυξης και εξέλιξης τόσο των εργοδοτών όσο και των νέων εργαζομένων, επαναπροσδιορίζοντας κοινούς στρατηγικούς στόχους.

 

Συν-δημιουργία

Μέσα από το φορέα ανάπτυξης κοινωνικού διαλόγου, γίνεται ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα από τους εταίρους προς την συν-δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της απασχόλησης των νέων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, δίνεται η δυνατότητα για την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος με κοινές προτεραιότητες και στόχους και τελικά , με συντονισμένες ενέργειες, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης με γνώμονα τις ανάγκες των εταίρων.

Χρειαζόμαστε περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας για τους νέους εργαζόμενους, οι εργοδότες βρίσκονται στο επίκεντρο της λύσης. Το κλειδί για την επιτυχία φαίνεται να μην είναι μόνο η επαφή με τους νέους, αλλά και η διαθεματική προσέγγιση, επιτρέποντας πιο ακριβείς απαντήσεις και ευκαιρίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των νέων.

 

*Ο Αντώνης Πύργος είναι κοινωνικός ερευνητής, απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με μεταπτυχιακές σπουδές στις «Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη»

 

Διαβάστε Επίσης  Ορίζοντας και Προσεγγίζοντας Μεθοδολογικά την Παιδική Ευημερία

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!