Προ-ανακοίνωση προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 για μεταδιδακτορικές υποτροφίες

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ενημερώνει ότι αναμένεται να προκηρυχθεί πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών» συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 24 διαδοχικούς μήνες.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6,8,9 και συγχρηματοδοτείται από τo Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ και το ελληνικό δημόσιο.  

 

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανά Επιστημονικό Τομέα και ανά Επιστημονικό Κλάδο και βάσει του ακόλουθου πίνακα:

 

επιστημονικός-τομέας-α

επιστημονικός-τομέας-β

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της ημεδαπής.
2. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και να μην έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των εφτά (7) ετών από το έτος αναγόρευσής τους ή από το έτος επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής τους (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγόρευση), ήτοι από το έτος 2009 και μετά.
3. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης σε μία ξένη γλώσσα, επιπέδου Β2, της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
4. Να έχουν βεβαίωση από το μέλος ΔΕΠ, ΕΠ ή ερευνητή βαθμίδας Γ΄ και άνω, ότι εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα ή να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86 ότι πρόκειται να ξεκινήσουν την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, σε ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας.
5. Να μην έχουν ήδη εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.
6. Να μην εκπονούν άλλη μεταδιδακτορική έρευνα σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
7. Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
8. Να μην εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας α) στο δημόσιο τομέα με σχέση απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ως μόνιμοι υπάλληλοι ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.
9. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν αναβολή κατάταξης που να επαρκεί για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής τους έρευνας. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
1) Έως τρείς επιστημονικές δημοσιεύσεις συναφείς με τη μεταδιδακτορική έρευνα στην ελληνική ή/και άλλη γλώσσα (περιοδικά, συλλογικοί τόμοι, μονογραφίες), με κριτές (1Ο, 2Ο, κλπ. όνομα).
2) Κατάλογος με άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
3) Κατάλογος με επιστημονικές διακρίσεις, συμμετοχές σε συνέδρια προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε ελληνικά ή/και διεθνή συνέδρια (1Ο, 2Ο, κλπ. όνομα).

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!