Κοινωνικός Λειτουργός και Ψυχολόγος στα πλαίσια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πάρου

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου στο Δήμο Πάρου

Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήµου Πάρου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» – ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», στο Δήµο Πάρου που εδρεύει στην Πάρο Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, με τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

(1) ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ
(1) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά με συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήµος Πάρου, Παροικία, Τ.Κ. 84400 Πάρος Ν. Κυκλάδων, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Νικολέτας Αποστολοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 22843 60114) ή κ. Γιώργου Ανδρεάδη (τηλ.επικοινωνίας: 22843 60115).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του Δήµου Πάρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Δείτε εδώ την προκήρυξη αναλυτικά => ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κέντρα Κοινότητας Πάρος

Διαβάστε Επίσης  Προκήρυξη 1Κ/2017 Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!