Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 – Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία» (Υπουργ. Αποφ. 124512/Β7/04.08.2014/ΦΕΚ 2221/13.08.2014)

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Δημόσια Υγεία» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Α. Περιβάλλον

Β. Κοινωνική Ιατρική

Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου σπουδών.

 1. Κατηγορίες πτυχιούχων:

Στο Π.Μ.Σ. λόγω της ευρύτητας και της διεπιστημονικότητας του αντικειμένου της Δημόσιας Υγείας, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικείμενου. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας, πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων της ημεδαπής, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών κατά το χρόνο κρίσης τους από τη Σ.Ε. του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου ή Διπλώματός τους μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

 1. Αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους σαράντα (40).

      3Χρονική διάρκεια και κόστος:

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και προβλέπονται δίδακτρα 1500 €.

 1. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση έντυπη (επισυνάπτεται, επίσης χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στους ιστότοπους του προγράμματος www.publichealth.med.upatras.gr και του Τμήματος Ιατρικής www.med.upatras.gr ).
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ εφ’ όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης Αγγλικής γλώσσας και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
 • Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
 • Πιστοποιητικά ερευνητικής εμπειρίας (π.χ. αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα κλπ) (εφόσον υπάρχει).
 • Πιστοποιητικά της εργασιακής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει).

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΜΣ Δημόσια Υγεία» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) καθώς επίσης θα πρέπει να γίνει και ηλεκτρονική υποβολή στο σύνδεσμο:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 

 1. Επιλογή εισακτέων:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) των εισακτέων με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων:

α) Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (θα εξετάζεται κατά περίπτωση η συνάφεια του διπλώματος ή πτυχίου με την ειδίκευση του Προγράμματος).

β) Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

γ)  Επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία σχετική με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

δ) Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, σχετική εμπειρία και δημοσιεύσεις.

ε) Τυχόν εργασιακή εμπειρία

στ) Συστατικές επιστολές (3).

ζ) Αξιολόγηση επιλεγμένων υποψηφίων με συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής. Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 6 και 7  Φεβρουαρίου 2017.

η) Γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της ελληνικής για τους αλλοδαπούς, η οποία πιστοποιείται από αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ή με ειδική εξέταση.

 1. Υποτροφίες – Απαλλαγή διδάκτρων

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΠΜΣ προβλέπεται απαλλαγή διδάκτρων (για υποψήφιους με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια) και 1 υποτροφία-αριστείας

 1. Μέριμνα για ΦμεΑ

Το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία λαμβάνει μέριμνα για προσβάσιμη και ισότιμη εκπαίδευση των Φοιτητών με Αναπηρία σε περίπτωση που επιλεχθούν βάση της κείμενης νομοθεσίας και των διαδικασιών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Σπουδών


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, 26500 Ρίο Αχαΐας, Τηλ.: 2610-969169,  Fax:2610 996103

Β. Γραμματεία ΠΜΣ, Τηλ/Fax: 2610 969876

Γ. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.publichealth.med.upatras.gr

Γ. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.upatras.gr

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Υποβολή αιτήσεων μέχρι:  19 Ιανουαρίου 2017

Ημερομηνία Συνεντεύξεων:  6 και 7 Φεβρουαρίου 2017

Ημερομηνία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων:  16 Φεβρουαρίου 2017

Υποβολή Δικαιολογητικών επιτυχόντων: 27 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2017

Έναρξη μαθημάτων Α΄ εξαμήνου:  9 Μαρτίου 2017

 

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!