Διευθυντής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης στους Γιατρούς του Κόσμου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ: Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

Οι ΓτΚ εργάζονται για την βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης του πληθσμού σε αυτό, καθώς και την διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας που υποστηρίζονται από τους ΓτΚ .

 

Περιγραφή της θέσης: Ο Διευθυντής Παρακολούθησης & Αξιολόγησης (M&E) θα είναι υπεύθυνος για όλες τις πτυχές της παρακολού- θησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων για δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο. Θα επικουρείται από 1 ή 2 M&E Officers/assistants και θα διευθύνει μία ομάδα από συλλέκτες δεδομένων (data collectors) στα πεδία.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Διευθυντής M&E έχει βάση την Αθήνα με πιθανά ταξίδια στα πεδία (Ήπειρο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και πιθανότατα σε άλλες τοποθεσίες ανάλογα με την ανάπτυξη του έργου).

Θα εργάζεται με άλλα μέλη της Ομάδας Συντονισμού του προγράμματος, κάτω από την καθοδήγηση του Συντονιστή Προγράμματος:

• Ιεραρχικά θα είναι υπό την ευθύνη του Συντονιστή Προγράμματος

• Θα εργάζεται υπό την λειτουργική/τεχνική επίβλεψη του Ιατρικού Συμβούλου (έδρα Βρυξέλλες)

• Θα διαχειρίζεται όλη την ομάδα M&E που βρίσκεται στην Αθήνα και αποτελείται από τρία στελέχη

• Θα είναι υπεύθυνος για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη της ομάδας M&E (data collectors) που βρίσκονται στο πεδίο

• Σχέσεις:

   o Εσωτερικές: ειδικά, με όλα τα μέλη της ομάδας Συντονισμού Προγράμματος και με όλα τα μέλη του τμήματος M&E του προγράμματος

   o Εξωτερικές: με μέλη του δικτύου MdM που έχουν σχέση με το M&E (data collection)

 

Ηγετικός ρόλος

Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του τμήματος M&E, για ενημερώσεις και θέματα προς πληροφόρηση και συζήτηση με τον Συντονιστή Προγράμματος

• Διαχείριση της ομάδας M&E προκειμένου να εξασφαλίσει μία ατμόσφαιρα συνεργασίας και επίτευξη των στόχων M&E.

• Συμμετοχή στο εβδομαδιαίο meeting με τους Συντονιστές.

• Εξασφάλιση επαρκούς πληροφόρησης στο τμήμα M&E .

• Οργάνωση και διευκόλυνση εβδομαδιαίων meeting με την ομάδα M&E στην Αθήνα.

• Συμβολή στον καθορισμό των προσωπικών στόχων κάθε μέλους του τμήματος M & E, πραγματοποίηση αξιολόγησης των επιδόσεων με βάση τις ενημερωμένες περιγραφές θέσεων εργασίας, εκπαίδευση και εξασφάλιση της παρακολούθησης από όλα τα μέλη ομάδας M & E.

• Συμμετοχή σε briefing και debriefing κατά την άφιξη και αναχώρηση προσωπικού /επισκεπτών του έργου, όποτε χρειάζεται .

• Να είναι υπεύθυνος/η για την επίβλεψη της ορθολογικής χρήσης μέσων και πόρων για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων M & E.

 

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση

Είναι υπόλογος και εποπτεύει την εφαρμογή του τμήματος M & E και αξιολογεί την εξέλιξη, τα τελικά αποτελέσματά του και τα επιτεύγματά του για να διασφαλίσει την τήρηση των πρωτοκόλλων του M & E και την επίτευξη των στόχων.

• Εξασφάλιση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του τμήματος M&E και της σχετικής αναθεώρησης του και υποβολή στρατηγικών αναπροσανατολισμού

• Σχεδιασμός των πόρων M&E για να βελτιωθούν οι επιδόσεις του τμήματος, σύμφωνα με την συνολική επιχειρησιακή στρατηγική του έργου

• Ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών συστημάτων παρακολούθησης και εξασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων

• Σχεδιασμός εργαλείων παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων βάσεων δε- δομένων, SoP’s και κατευθυντήριων γραμμών)

• Ανάπτυξη σχεδίου M&E, πλαισίου M&E και πίνακα παρακολούθησης Δείκτη Επίδοσης

• Επίβλεψη της συντήρησης και της ανανέωσης των βάσεων δεδομενων

• Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του έργου και των εκροών μέσα από υπάρχοντες δείκτες

• Ενημέρωση της επιλογής νέων δεικτών και της χρήσης των υφιαστάμενων πηγών δεδομένων για το έργο

• Συμμετοχή στον σχεδιασμό προγράμματος και στις συζητήσεις προτάσεων

• Αξιολόγηση υφιστάμενων εργαλείων παρακολούθησης, συμβολή στην βελτίωση και ανάπτυξη τους, όταν χρειάζεται, προσαρμογή νέων εργαλείων σε συγκεκριμένες ανάγκες

• Συντονισμό δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων

• Σχεδιασμός και διεξαγωγή τακτικών επισκέψεων στους χώρους για να παρακολουθεί αντικειμενικά την κατάσταση υλοποίησης και χρήσης των εργαλείων παρακολούθησης

• Εξασφάλιση κανονικής ροής πληροφοριών για τις διαδικασίες M&E, εργαλειών και δεδομένων σε χρήση

• Έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας της καταγραφής δεδομένων

• Εξασφάλιση πως όλα τα δεδομένα M&E, αναφορές και αρχεία είναι οργανωμένα με σαφήνεια και αρχειοθετημένα σε κεντρικό σημείο

• Συμβολή στην διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού M&E ώστε να εξασφαλίσει έχει ληφθεί υπ’όψιν ότι η ικανότητα M&E που χρειάζεται σε διάφορα σημεία

• Επικοινωνία και διάδοση προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών M&E

• Να τεκμηριώνει και να καταδεικνύει παραλείψεις στην διαχείριση της παρακολούθησης και αξιολόγησης που επηρεάζουν την ποιότητα του έργου

 

Ανάλυση και Αναφορά

• Καθορισμός διαδικασιών ανάλυσης των δεδομένων και τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων ανάλυσης

• Επίβλεψη του καθαρισμού, της διαλογής, της κατηγοριοποίησης και της οργάνωσης των δεδομένων

• Ανάπτυξη και βελτίωση εργαλείων αναφοράς στο χώρο και το επίπεδο συντονισμού

• Παροχή μηνιαίων στατιστικών στοιχείων για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου

• Παροχή μηνιαίων εσωτερικών εκθέσεων προόδου προς την κατεύθυνση των δεικτών και συντονισμός της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων του έργου

• Συμβολή στον προγραμματισμό των εκθέσεων στην υποβολή τους στον χορηγό

• Παροχή στατιστικών και δεδομένων κατόπιν αιτήματος για εσωτερικές και εξωτερικές εκθέσεις

• Ανάπτυξη και βελτίωση της απεικόνισης των δεδομένων και άλλων μορφών σχετικής εκπροσώπησης δεδομένων

• Ειδοποίηση για στοχευμένο όριο (καθορισμός με τον σχετικό συντονιστή) ή σημαντικές αλλαγές στα αποτελέσματα των δεικτών.

• Προτάσεις για στατιστική έρευνα ή βαθύτερη ανάλυση

 

Ανάπτυξη ικανοτήτων

• Ενίσχυση των ικανοτήτων M&E όλου του προσωπικού του προγράμματος σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο πεδίου σε συνεχή βάση μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και καθοδήγησης στοχευμένη στον τομέα της ειδικότητας τους (συλλογή δεδομένων, διαχείριση και ανάλυση, μέτρο δεικτών…)

• Σχεδιασμός και παροχή ειδικής τεχνικής κατάρτισης M & E προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής μά- θηση

• Συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με M&E και εργαστήρια όταν είναι εφικτό, και διαρκή ενημέρωση πάνω σε νέες πρακτικές M&E

• Βεβαίωση πως όλα τα εργαλεία M&E, Sop’s και οι κατευθυντήριες γραμμές μεταδίδονται και χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα

• Συντονισμός με τον Ιατρικό Σύμβουλο (τεχνικό σύμβουλο) στα κεντρικά (Βρυξέλλες) για την ανάπτυξη καλύτερων πρακτικών για την ανταλλαγή διδαγμάτων

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό τομέα (Project Management, Δημόσιας Υγείας, Επιδημιο- λογία, Σύστημα Υγείας) θα προτιμηθεί

• Τεχνικές γνώσεις στον παρακάτω τομέα του προγράμματος είναι ιδιαίτερα επιθυμητό: Προστασία Υγείας (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας, Ψυχικής Υγείας)

• Άπταιστα αγγλικά, γραπτά και προφορικά (απαραίτητο)

• Πολύ καλές δεξιότητες στους υπολογιστές:

       o Απαραίτητη άψογη γνώση Excel– γνώση VBA θα θεωρηθεί προσόν

       o Office o Γνώση στατιστικών εφαρμογών θα θεωρηθεί προσόν

• Εμπειρία σε ποσοτική και ποιοτική συλλογή δεδομένων

• Εμπειρία σε σχεδιασμό και διαχείριση βάσεων δεδομένων

• Εμπειρία στην αντιμετώπιση και τον συντονισμό δραστηριοτήτων M&E στον ανθρώπινο τομέα θα θεω- ρηθεί προσόν.

• Ισχυρές οργανωτικές και ομαδικής εργασίας ικανότητες

• Δυνατότητα μεταφοράς γνώσης σε διαφορετικά κοινά μέσω εκπαίδευσης, καθοδήγησης και άλλων τυπικών ή μη τυπικών μεθόδων. Εμπειρία σε ανάπτυξη ικανοτήτων και εκπαίδευση θα θεωρηθεί προσόν

• Ισχυρές ικανότητες γραφής, επεξεργασίας και ανάλυσης

• Ικανότητα σαφούς και αποτελεσματικής επικοινωνίας

• Δυνατότητα να σχετίζει και να παρακινεί το προσωπικό αποτελεσματικά

• Αποδεδειγμένη ικανότητα εργασίας με πιεστικές προθεσμίες και αποτελεσματικής διαχείρισης πολλα- πλών προτεραιοτήτων

• Ικανότητα να δίνει προτεραιτότητα σε πολλαπλές ασχολίες. Ευελιξία και δυναμική στάση απέναντι στην επίλυση προβλημάτων

• Απαραίτητη πολιτιστική και φυλετική ευαισθησία

• Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας των Γιατρών του Κόσμου

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece.gr) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Διευθυντή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης», έως τις 23/04/2017.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 

Διαβάστε Επίσης  2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!