Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017‐2018

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» (Υ.Α. αρ. 3910 ΦΕΚ 1578/03‐06‐2016 τ. Β΄) το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τoν Ν. 3848/2010 πληροί τις προϋποθέσεις εξασφάλισης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχοντας ως αφετηρία το διεθνή πολιτικό και πολιτισμικό ανταγωνισμό, τη σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και διεύρυνση του επαγγελματικού χώρου σε συνάφεια με τα επικείμενα εργασιακά προβλήματα, επικεντρώνεται στις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Δίνεται προτεραιότητα στις επικοινωνιακές δεξιότητες σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση “ηγετικών” προσωπικοτήτων, σε ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης της επικοινωνίας, ανάπτυξης “ηγετικών” δεξιοτήτων για υψηλόβαθμα στελέχη φορέων και οργανισμών, σε στρατηγικές και πολιτικές στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.800€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Ειδικότερα, το ποσό των 1.000€ καταβάλλεται κατά την εγγραφή, το ποσό των 900€ με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, ενώ το εναπομείναν ποσό των 900€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς αντικειμένου.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία (3) εξάμηνα. Στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται:

1. Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄)
2. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Γ΄ εξάμηνο)

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε υποχρεωτικό μάθημα πιστώνεται με 10 πιστωτικές μονάδες και κάθε μάθημα επιλογής πιστώνεται με 5 πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης διδασκαλίες σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται ως εξής:

1) Η γραμματεία του Π.Μ.Σ συλλέγει τα στοιχεία από τις Αιτήσεις των υποψηφίων που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συντάσσει πίνακα υποψηφίων και τον διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής που έχει οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.

2) Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής σε δύο φάσεις αξιολόγησης:

Στην πρώτη φάση, γίνεται αξιολόγηση των υποψηφίων σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας. Τα κριτήρια ανά κατηγορία, που πιστώνονται με α.μ. αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο συντελεστής βαρύτητας στην πρώτη φάση είναι 70%.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη (δια ζώσης) των προκρινόμενων υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.

Ο συντελεστής βαρύτητας στη δεύτερη φάση είναι 30%.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής συνεκτιμώντας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων καθώς και την παρουσία τους κατά την προφορική συνέντευξη συντάσσει Πίνακα Επιτυχόντων/ουσών και Πίνακα Επιλαχόντων/χουσών κατά αξιολογική σειρά.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. τους ανωτέρω πίνακες επιτυχόντων/χουσών και επιλαχόντων/χουσών για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Οι επιτυχόντες/ούσες ειδοποιούνται να εγγραφούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης, καθώς και ο τόπος και η ώρα που θα διεξαχθεί η συνέντευξη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
https://nured.uowm.gr/category/news/grammateia-pms/

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Φλώρινα.

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Αν ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ΔΙΚΑΤΣΑ)
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πρέπει να αναγράφεται και ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
5. Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας, που να πιστοποιεί την ικανοποιητική εκμάθηση της γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω).

Τα αναφερόμενα, κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης, δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία.

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, εντός της προβλεπόμενης, στην παρούσα Προκήρυξη, προθεσμίας στον σύνδεσμο https://goo.gl/L1PdB7

Για το δικαίωμα συμμετοχής τους οι υποψήφιοι καταβάλουν τέλος συμμετοχής 20€ σε ειδικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓ.: GR33 0172 2500 0052 5004 4580 343

Στο έντυπο κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται η αιτιολογία: τέλος συμμετοχής και ονοματεπώνυμο καταθέτη, καθώς και ο κωδικός έργου 1383.

Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

1. Να αποστείλουν με απλό ταχυδρομείο εντός της προβλεπόμενης, στην παρούσα Προκήρυξη, προθεσμίας φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει το απόκομμα της κατάθεσης του τέλους συμμετοχής και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα προσόντα που δήλωσαν στην αίτησή τους στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
3ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας‐Νίκης Τ.Κ. 53100 Φλώρινα
Με τη ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ. από 31/03/2017 έως 30/06/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: τηλ. επικοινωνίας 2385055100, 2385055102, email: pmsedad@uowm.gr

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Σωτηρία Τριαντάρη
αναπλ. καθηγήτρια

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  ΠΜΣ στην «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» ακαδ. έτος 2020-2021 | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!