Τέσσερις κοινωνικοί ερευνητές στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ερευνητών Γ΄ βαθμίδας και μιας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας

Το ΕΚΚΕ Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, τριών (3) θέσεων Ερευνητών Γ΄ βαθμίδας και μιας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ με γνωστικά αντικείμενα:

I. Μία θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Στατιστική».

Η θέση προκηρύσσεται για την υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών και την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΚΚΕ. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι στατιστικοί, μαθηματικοί ή κοινωνικοί επιστήμονες με βασικές σπουδές, μεταπτυχιακό, και διδακτορικό δίπλωμα ή συνδυασμό αυτών στα πεδία της κοινωνικής στατιστικής και να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στη στατιστική ανάλυση, στη διαχείριση μεγάλων σειρών ποσοτικών δεδομένων και επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, και στον σχεδιασμό και στη διενέργεια ποσοτικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας, σε τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες θεματικές του κοινωνιολογικού ερευνητικού πεδίου: α) μετανάστευση, β) εκπαίδευση, γ) απασχόληση, δ) κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα, ε) τουρισμό, στ) πολιτικές στάσεις και συμπεριφορά.

II. Μία θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του διαδικτύου».

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα ή συνδυασμό αυτών στην κοινωνιολογία, την πολιτική επιστήμη, την επικοινωνία ή την κοινωνική ανθρωπολογία και να έχουν ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο – ατομικά ή στο πλαίσιο ομάδων εργασίας-, στις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές όψεις του διαδικτύου στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως δε στη μελέτη των κοινωνικών δικτύων, στην κουλτούρα του κυβερνοχώρου, στις ταυτότητες και τις διαδικτυακές μορφές κοινωνικότητας, καθώς και στις χρήσεις του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τη συνδρομή ποσοτικών ή/και ποιοτικών μεθόδων.

III. Μία θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Διαστρωμάτωση: Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες».

Η θέση προκηρύσσεται για την κάλυψη της ανάγκης για μεγαλύτερη διάγνωση και ανάλυση των δυσεπίλυτων ζητημάτων που ανακύπτουν από τις δομικές κοινωνικές ανακατατάξεις στην Ελλάδα και άλλες χώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διδακτορικό δίπλωμα σε κλάδο των ανθρωπιστικών, κοινωνικών ή οικονομικών επιστημών και να έχουν ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο στη μελέτη της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και των μορφών ανισότητας που τη συνοδεύουν, ιδίως στη μελέτη των συστημάτων και των θεωριών κοινωνικής διαστρωμάτωσης, στη μελέτη και έρευνα των οικονομικών, έμφυλων, φυλετικών και εθνοτικών διαφοροποιήσεων και 3 ανισοτήτων διαφορετικών κατηγοριών σε εθνική και διεθνή συγκριτική κλίμακα με τη συνδρομή ποσοτικών ή/και ποιοτικών μεθόδων.

IV. Μία θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Αστική Κοινωνιολογία με έμφαση στη μετανάστευση». Η θέση προκηρύσσεται για την κάλυψη της ανάγκης να συνεχιστεί η μακρά ερευνητική παράδοση του ΕΚΚΕ στο πεδίο της Κοινωνικής Γεωγραφίας και λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά ζητήματα που ανακύπτουν με τη μεγέθυνση των πόλεων, τις πληθυσμιακές ροές, την οργάνωση και διαχείριση των κοινωνικο- οικονομικών σχέσεων στο χώρο.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν διδάκτορες κοινωνικών και πολιτικών επιστημών με ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία στα πεδία της αστικής κοινωνιολογίας και των επιστημών του χώρου, ιδίως στη μελέτη της ηθελημένης ή εξαναγκαστικής μετανάστευσης, της πολιτικής και πολιτισμικής γεωγραφίας, καθώς και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, με τη χρήση καινοτομικών ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων σε συγκριτική ή μη κλίμακα.

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις ερευνητών Γ΄ βαθμίδας σύμφωνα με το άρθρο 18 του N. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και το άρθρο 18 του Π.Δ. 342/86 είναι τα εξής:

α) Διδακτορικό δίπλωμα κατά τα προαναφερθέντα.

β) Επί πλέον των προαναφερθέντων, οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή να τους επιβλέπουν. Επίσης, απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τη θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας, επιπροσθέτως των προαναφερομένων είναι τα εξής:

Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνουν και να διευθύνουν προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζουν και να κατευθύνουν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επιμέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητούν και να προσελκύουν οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθούν πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχουν διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχουν προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν.2413/96, άρθρο 10 παρ.3 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄/1996), είτε από αρμόδια ελληνική εκπαιδευτική αρχή.

Επιπλέον:

α. Οι άρρενες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση.

γ. Οι υποψήφιοι να είναι υγιείς, με την επιφύλαξη των διατάξεων για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και την 02.06.2017 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΚΚΕ, 8ος όροφος, Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, Τ.Θ. 3236, τα παρακάτω:

  • ΑΙΤΗΣΗ, η οποία θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των τυχόν πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης
  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (σε 1 πρωτότυπο και 5 ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης)
  • ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε 1 πρωτότυπο και 5 ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης)
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (σε 1 αντίτυπο και 5 ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης). Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 210-7491636 κ. Αθηνά Γυπαράκη και 210- 7491675 κ. Αναστασία Δανέλη

Διαβάστε Επίσης  52o Σεμινάριο Κατάρτισης Διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!