Μετάταξη οκτώ διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

«Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη οκτώ (8) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με μεταφορά της οργανικής θέσης».

1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 218/6 – 6 – 2017 αποφάσεως του Προέδρου του, προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και του Δικαστικού Γραφείου Αλεξανδρούπολης, με τη μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.15, του άρθρου 28 του ν.2579/1998, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, καθώς και των άρθρων 18 παρ.1 και 19 παρ. 1 και 3, του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α ́ 224), όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 2 και 6 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α ́ 74).
 
Η μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του ΝΣΚ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης του υπαλλήλου.
 
Πρόκειται για οκτώ (8) συνολικά θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
 
α) Για την Κεντρική Υπηρεσία, επτά (7) θέσεις, ως ακολούθως:
 
– Τρεις (3) θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ-1 Διοικητικού – Οικονομικού.
– Τέσσερις (4) θέσεις μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ- 1 Διοικητικών-Γραμματέων.
 
β) Για το Δικαστικό Γραφείο Αλεξανδρούπολης, μία (1) θέση μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ – 1 Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ – 1 Διοικητικού – Λογιστικού , ή ΔΕ – 1 Διοικητικών Γραμματέων.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να έχουν συμπληρώσει, τουλάχιστον 5 (πέντε) έτη υπηρεσίας από το διορισμό ή προηγούμενη μετάταξη και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου, για τον οποίο αιτούνται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ́), όπως αυτό ισχύει.
 
Ειδικότερα για την κάλυψη των θέσεων ΔΕ – 1 στην κεντρική Υπηρεσία επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υπάλληλοι θα εκτελούν, λόγω των επαυξημένων αναγκών και χρέη ταξινόμου.
 
Πριν την υποβολή της αίτησης για το Δικαστικό Γραφείο Αλεξανδρούπολης, συνιστάται όπως οι υποψήφιοι επισκέπτονται το ως άνω Δικαστικό Γραφείο, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά από τον προϊστάμενο αυτού Λειτουργό του ΝΣΚ, σχετικά με το περιεχόμενο των καθηκόντων, τα οποία αφορούν την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Δ/νση Διοικητικού & Λειτουργικής Υποστήριξης  –
 
Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (Ταχ. Δ/νση Ακαδημίας 68, Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ) εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει την 12 – 6 – 2017 και λήγει την 10 – 7 – 2017 , τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
– Αίτηση μετάταξης
– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) για την πιστότητα του περιεχομένου του – αντίγραφα των τίτλων σπουδών
 
Επίσης απαιτείται πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (το οποίο θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. ΔΙΑΔΠ /Α/17854/10 – 07 – 2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1171/τ.Β/11 – 07 – 2007), από το οποίο να προκύπτουν:
 
α) Οι ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους και το είδος των καθηκόντων που άσκησαν σ ́ αυτά, εκθέσεις αξιολόγησης, αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.
 
β) ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους).
 
Οι αιτήσεις κοινοποιούνται ταυτόχρονα και στην υπηρεσία Διοικητικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Για την επιβεβαίωση της κοινοποίησης θα πρέπει να προσκομίζεται το σχετικό αποδεικτικό, ειδάλλως δεν εισάγονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Διοικητι κού Προσωπικού του ΝΣΚ.
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης , αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των αιτούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α ́ 280), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α ́180).
 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απασχόλησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ,ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕΚ, Χειμερινού Εξαμήνου 2017β & Εαρινού Εξαμήνου 2018α

 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
 
Μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, βάσει του άρθρου 29 του ν.4223/2013.
 
Σε αυτούς δεν υπάγονται κατηγορίες υπαλλήλων από φορείς, στους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων, οι οποίες θέτουν πρόσθετες διαδικασίες και περιορισμούς (υπάλληλοι Υπουργείου Εξωτερικών, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Καταστημάτων Κράτησης, Δικαστικοί Υπάλληλοι κλπ).
 
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.30 – 15.30.
 
Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη
 
«Αίτηση συμμετοχής στην υπ ́ αριθ. 84792/9-6-2017 ανακοίνωση – πρόσκληση του ΝΣΚ».
 
Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ 

 

Διαβάστε Επίσης  12 Κοινωνικοί Λειτουργοί και 6 Ψυχολόγοι στο Κέντρο Α.μ.ε.Α. "Ο Σωτήρ"

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!