Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Σκοπός/ Περιγραφή

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (ΚΑΟ) έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει ένα συνδυασμό της πλειονότητας των κοινωνικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα των Οικονομικών, της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής Επιστήμης, της Γεωγραφίας και της Ψυχολογίας. Σε γνωσιακό επίπεδο έχει διττή στόχευση, τόσο ακαδημαϊκή όσο και εφαρμοσμένη – πρακτική. Στοχεύει, λοιπόν, αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε ένα διεθνώς ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης.

Ως αποτέλεσμα της διττής στόχευσής του το ΠΜΣ φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση προκειμένου είτε να συνεχίσουν τη θεωρητική και εμπειρική επιστημονική έρευνα, είτε να εφαρμόσουν άμεσα τις αρχές, αξίες και πρακτικές της ΚΑΟ συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων εγχειρημάτων, παρέχοντας συμβουλές σε όσους θέλουν να τα συστήσουν, σχεδιάζοντας την τοπική ανάπτυξη της ΚΑΟ ή στελεχώνοντας την τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση και τις δομές υποστήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

 

Για να υποβάλλετε αίτηση πατήστε εδώ.

 

Mαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (στο εξής ΚΑΟ) οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν το περιεχόμενο, την ιστορία και τα θεωρητικά θεμέλια της έννοιας της ΚΑΟ.
 • Γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές και επιστημολογικές παραδοχές και τα κεντρικά επιχειρήματα των σύγχρονων προσεγγίσεων της ΚΑΟ.
 • Αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις ποικίλες μορφές και τύπους επιχειρήσεων, αμοιβής της εργασίας, χρηματοδότησης και συναλλαγών της ΚΑΟ.
 • Κατανοούν βασικές έννοιες  και να στοχάζονται κριτικά γύρω από τις σύγχρονες θεωρίες και προσεγγίσεις των κοινών.
 • Γνωρίζουν εις βάθος  τεχνολογίες και πρακτικές βασισμένες ή προσανατολισμένες στα κοινά.
 • Είναι σε θέση να ερευνούν τα κοινά με διεπιστημονικό και πολύπλευρο τρόπο συνδυάζοντας θεωρητική μελέτη και συζήτηση με βιωματικές και συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης.
 • Κατανοούν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάδυση νέων συνεργατικών μοντέλων παραγωγής κοινών αγαθών.
 • Κατανοούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και τις χωρικές τους διαστάσεις.
 • Αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας.
 • Σχεδιάσουν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο κοινότητας την οργάνωση και ανάπτυξη της ΚΑΟ.
 • Αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στα πολιτικά οράματα των δημόσιων πολιτικών όπως σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε επιλεγμένες χώρες.
 • Αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις στοχεύσεις των συγκεκριμένων δημόσιων πολιτικών μέσα από την αντίληψη των βασικών παραμέτρων που τις καθορίζουν.
 • Γνωρίζουν και να αναλύουν κριτικά και ιστορικά τις διαφορετικές μορφές αντιμετώπισης της ΚΑΟ από το κράτος.
 • Κατανοούν τη γενεαλογία της πολιτικής διαμάχης γύρω από την ΚΑΟ.
 • Σχεδιάζουν την άσκηση δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΟ.
 • Γνωρίζουν και να κατανοούν τη σχέση μεταξύ κοινωνικών κινημάτων και ΚΑΟ.
 • Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν επιχειρηματικές και καινοτομικές “ευκαιρίες” στο χώρο της ΚΑΟ.
 • Κατανοούν τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην ΚΑΟ.
 • Συνθέτουν την ανάπτυξη  των  καταλλήλων  στρατηγικών  διοίκησης λειτουργιών  εγχειρημάτων της ΚΑΟ.
 • Αναπτύσσουν  τις κατάλληλες στρατηγικές τοποθέτησης  και  διαφοροποίησης  προϊόντων και  υπηρεσιών.
 • Κατανοούν τα διάφορα είδη των ομάδων, τους όρους και της προϋποθέσεις δημιουργίας μιας ομάδας και τα στάδια ανάπτυξης αυτής.
 • Αναγνωρίζουν ζητήματα που σχετίζονται με τη δυναμική της ομάδας.
 • Προτείνουν αποτελεσματικά μοντέλα επικοινωνίας μεταξύ των μελών εγχειρημάτων της ΚΑΟ.
 • Προτείνουν τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων στο πλαίσιο μιας ομάδας και διαδικασίες αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης μιας ομάδας.
 • Σχεδιάζουν διαδικασίες δόμησης συλλογικών και αλληλέγγυων ομάδων και εγχειρημάτων.
 • Κατανοούν την πολλαπλότητα των μοντέλων διοίκησης της ΚΑΟ.
 • Υποστηρίζουν τα μέλη των εγχειρημάτων της ΚΑΟ στο σχεδιασμό και τη θέσπιση μοντέλων λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης.
 • Εκπαιδεύουν μέλη εγχειρημάτων και να συμβουλεύουν τα εγχειρήματα αναφορικά με πρακτικές διευκόλυνσης της εσωτερικής λειτουργίας των ομάδων.
 • Οργανώνουν τις επιμέρους διοικητικές λειτουργίες μιας επιχείρησης της ΚΑΟ.
 • Συντονίζουν με συλλογικό τρόπο τους/τις εργαζόμενους/ες.
 • Προγραμματίζουν και να παρακολουθούν την υλοποίηση του σχεδίου της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της ΚΑΟ και να διαχειρίζονται τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.
 • Προσδιορίζουν τις χρηματοδοτικές/χρηματοοικονομικές ανάγκες μιας επιχείρησης της ΚΑΟ.
 • Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΚΑΟ.
 • Κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ικανοποίηση των  επιμέρους στόχων των επιχειρήσεων της ΚΑΟ.
 • Λαμβάνουν αποφάσεις  σε καθεστώς αβεβαιότητας και κινδύνου και να ελέγχουν την επενδυτική ετοιμότητα της επιχείρησης της ΚΑΟ.
 • Διαπραγματεύονται και να προτείνουν λύσεις χρηματοδότησης που προσιδιάζουν στους σκοπούς και στόχους των επιχειρήσεων της ΚΑΟ.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120 (30 ECTS ανά εξάμηνο)

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης :  2 ακαδημαϊκά έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:

Γενικές Πληροφορίες
Η αναγκαιότητα ενός ΠΜΣ για την ΚΑΟ αυτήν την περίοδο στη χώρα μας κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλη  τόσο σε επιστημονικό όσο και σε εφαρμοσμένο – πρακτικό επίπεδο.

Σε επιστημονικό επίπεδο, το αντικείμενο της ΚΑΟ έχει γνωρίσει διεθνώς ραγδαία ανάπτυξη κατά τα τελευταία χρόνια λόγω αφενός της αναζήτησης νέων μοντέλων ανάπτυξης και κοινο-οικονομικής οργάνωσης στο πλαίσιο της παρατεταμένης κρίσης και αφετέρου της ίδιας της ανάπτυξης του πεδίου.  Ιδιαίτερα η Ελλάδα, την τελευταία πενταετία, βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ερευνητικού ενδιαφέροντος εξαιτίας της σημαντικής ανάπτυξης της ΚΑΟ στα χρόνια της κρίσης, με αποτέλεσμα πλήθος Ελλήνων και αλλοδαπών ερευνητών να πραγματοποιούν μελέτες περίπτωσης. Η ΚΑΟ ως επιστημονικό αντικείμενο συγκροτείται τόσο ως ανανέωση αλλά και ως τομή της επιστημονικής έρευνας για τον τρίτο τομέα, την κοινωνική οικονομία, τον εθελοντικό ή μη κερδοσκοπικό τομέα, ανανέωση και τομή που συμβαδίζει με τις εξελίξεις στο ίδιο το πεδίο.

Σε διεθνές επίπεδο η ΚΑΟ αποτελεί αντικείμενο πλήθους πανεπιστημιακών εργαστηρίων, προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ερευνητικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων, διεθνών συνεδρίων και ερευνητικών προγραμμάτων. Η θεωρητική και εμπειρική έρευνα για την ΚΑΟ σχετίζεται με διαφορετικά αντικείμενα των Κοινωνικών Επιστημών, όπως την οργάνωση, το σχεδιασμό και τη διοίκηση εγχειρημάτων ΚΑΟ, την κοινωνιολογία της συλλογικής δράσης, τα οικονομικά και τη γεωγραφία της τοπικής ανάπτυξης, την κοινοτική ψυχολογία, τις προνοιακές πολιτικές και το κοινωνικό κράτος, τη θεωρητική και διεπιστημονική προσέγγιση των κοινών. Το προτεινόμενο ΠΜΣ επιχειρεί να καλύψει όλες τις παραπάνω όψεις του φαινομένου.

Σε πρακτικό – εφαρμοσμένο επίπεδο, η σημαντική ανάπτυξη του πεδίου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει αναδείξει την αναγκαιότητα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και στελεχών, τα οποία θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος. Τέτοια προβλήματα είναι:

α) ο μικρός αριθμός στελεχών που κατέχουν την απαιτούμενη θεωρητική και εμπειρική γνώση με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που συστήνουν τέτοιες επιχειρήσεις να μην έχουν τα απαραίτητα εφόδια και επιπρόσθετα να μην έχουν την κατάλληλη υποστήριξη, καθώς αναγκάζονται να απευθυνθούν σε κλασικές εταιρείες συμβούλων οι οποίες δεν γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΚΑΟ,

β) ο μικρός αριθμός ικανών στελεχών της κεντρικής διοίκησης, και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης που καλούνται να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν πολιτικές και προγράμματα ενίσχυσης της ΚΑΟ και

γ) οι περισσότερες από τις νέες επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που συστήνονται αναπαράγουν την υπάρχουσα δομή της ελληνικής οικονομίας, διότι δεν έχουν πρόσβαση σε στελέχη υψηλού μορφωτικού επιπέδου που θα υποστηρίξουν τα εγχειρήματα σε τομείς κοινωνικής καινοτομίας και αιχμής.

 

Για να υποβάλλετε αίτηση πατήστε εδώ.

 

Σημερινή κατάσταση των σχετικών ΠΜΣ στα ελληνικά ΑΕΙ και διεθνώς

Το ΠΜΣ είναι καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς δεν υφίσταται παρόμοιο ΠΜΣ στα ελληνικά ΑΕΙ. Ωστόσο, υπάρχει διάσπαρτο ακαδημαϊκό προσωπικό που θεραπεύει όψεις του πολυδιάστατου αντικειμένου σε διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια λειτουργεί σημαντικός αριθμός ΠΜΣ σε μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων πολλών χωρών. Ενδεικτικά, στην Ευρώπη ΠΜΣ με το ίδιο ή συναφές επιστημονικό αντικείμενο λειτουργούν στη Γαλλία στα πανεπιστήμια Jean Moulin University Lyon 3, Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, Université de haute – Alsace, Université Paris – Est Marne La Vallee,  Université Caen Normandie, Université Jean Monnet Saint Etienne, Aix Marseille Université, Institute Catholique de Paris, Université Paris 8, στην Ελβετία στο University of Geneva, στην Ισπανία στα πανεπιστήμια  University of the Basque Country, University of Montragon, στην Ιταλία στο University of Bologna, στο University of Trento, στη Δανία στο University of Roskilde, στην Πορτογαλία στο Instituto Universitario de Lisboa, στην Ιρλανδία στο University College Cork, στο Βέλγιο στο University of Liege. Εκτός Ευρώπης, σημαντικός αριθμός σχετικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων λειτουργεί στον Καναδά, την Αυστραλία, τις Ινδίες και τη Λατινική Αμερική.

Η επισκόπηση της διάρθρωσης των παραπάνω ΠΜΣ που λειτουργούν στην Ευρώπη συνέβαλε στη διάρθρωση του προτεινόμενου ΠΜΣ.

 

Διάρθρωση

1ο εξάμηνο

ΚΑΟ50  Έννοιες και θεωρίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ 1, 10)

ΚΑΟ51  Οργανωτικές μορφές και τύποι της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10)

ΚΑΟ52  Τα κοινά: ένα εναλλακτικό παράδειγμα (Υ, 10)

 

2ο εξάμηνο

ΚΑΟ60    Χωρική Ανάπτυξη, Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Υ, 10)

ΚΑΟ61    Δημόσιες πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Υ, 10)

ΚΑΟ62    Κοινωνικά κινήματα, κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Υ, 10)

 

3ο εξάμηνο

ΚΑΟ70  Επιχειρηματικός σχεδιασμός Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10)

ΚΑΟ71  Διακυβέρνηση κοινωνικών εγχειρημάτων (Υ, 10)

ΚΑΟ72  Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και  Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10)

 

4o εξάμηνο

ΚΑΟΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (Υ, 30 ECTS)

1. Υ: Υποχρεωτική

 

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ το εξάμηνο.

Στο 1ο εξάμηνο εάν επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΚΑΟ50. Εάν επιλέξετε δύο (2) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε τις ΘΕ ΚΑΟ50 και ΚΑΟ51 ενώ αν επιλέξετε και τρίτη ΘΕ αυτή θα είναι η ΚΑΟ52.

Στα επόμενα εξάμηνα μπορείτε να επιλέξετε όποια επιθυμείτε από τις ΘΕ του εξαμήνου επιλέγοντας ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει από το προηγούμενο εξάμηνο.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα (9) ΘΕ του προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να ολοκληρώσουν εννέα (9)  ΘΕ – σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες – και να εκπονήσουν επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

 

Πληροφορίες για τη διάρθρωση

Στο πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνονται δύο εισαγωγικές Θεματικές Ενότητες για τις εννοιολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις (ΚΑΟ50) και οργανωτικές μορφές και τύπους της ΚΑΟ αντίστοιχα (ΚΑΟ51) και μια Θεματική Ενότητα (ΚΑΟ52) που επεκτείνει τους ορίζοντες της συζήτησης στο σύγχρονο προβληματισμό για τα κοινά.

Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο Θεματικές Ενότητες που συνδυάζουν τη θεωρία με την εμπειρία (ΚΑΟ60 και ΚΑΟ61) και μια με περισσότερο θεωρητικό και ιστορικό προσανατολισμό (ΚΑΟ62). Η πρώτη Θεματική Ενότητα του 2ου εξαμήνου αφορά στην κοινωνική καινοτομία και την κοινοτική οικονομική ανάπτυξη που προσδοκάται ότι θα προκαλέσει η ΚΑΟ (ΚΑΟ60). Η δεύτερη ΘΕ επικεντρώνεται στο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΚΑΟ και τις σύγχρονες δημόσιες πολιτικές (ΚΑΟ61), ενώ η τρίτη Θεματική Ενότητα αναφέρεται στη σχέση της ΚΑΟ αφενός με άλλες μορφές συλλογικής δράσης και κυρίως τα κινήματα με τα οποία έχει ιστορικά συμπορευτεί και αφετέρου με το κράτος (ΚΑΟ62).

Στο τρίτο εξάμηνο η έμφαση δίνεται στην παροχή εφαρμοσμένων γνώσεων. Η πρώτη ΘΕ του τρίτου εξαμήνου αφιερώνεται στον επιχειρηματικό σχεδιασμό (ΚΑΟ70), η δεύτερη ΘΕ στη διακυβέρνηση εγχειρημάτων ΚΑΟ (ΚΑΟ71) και η τρίτη ΘΕ στη χρηματοοικονομική διοίκηση και χρηματοδότηση των εγχειρημάτων ΚΑΟ (ΚΑΟ72).

 

Περισσότερες λεπτομέρειες: eap.gr

Αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου έως την 21η Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00

Για να δείτε την πρόσκληση των 8 νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών πατήστε εδώ.

Για να υποβάλλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: ευκαιρίες για τους νέους

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!