Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας,  στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Starting Grant 2016 ‘SeaLiT‘ (κωδικός προγράμματος 714437) απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης βοηθού έρευνας.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Τμήματος Κοινωνιολογίας.
  2. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση συμβουλευτικής σε αναπτυξιακά προγράμματα με κοινωνιολογική ανάλυση.
  3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Lower).
  4. Πολύ καλή γνώση Λειτουργικών Συστημάτων Windows 2000, XP, Vista, Windows7 Πακέτων Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook.
  5. Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα ομαδικής συνεργασίας,ευελιξία, προθυμία, συνέπεια.

Επιθυμητά προσόντα

  1. Στην επιλογή του/της υποψηφίου θα ληφθεί υπόψη η εντοπιότητα.

Διάρκεια Σύμβασης: 6 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος).

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση (συνημμένη) συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας μέχρι τις 16 Αυγούστου 2017 και ώρα 16:00 (Ελλάδας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ims.forth.gr υπ’ όψιν Δρ.Απόστολου Δελή.

Αξιολόγηση Αιτήσεων:
Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και των αναγκών του ερευνητικού προγράμματος ‘SeaLiT’.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΜΣ/ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ ́ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής τους και θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά τους). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).
Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αίτηση

Διαβάστε Επίσης  Teacher - National Contract / Attica @ Danish Refugee Council

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!