Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κάριτας Ελλάς

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ  ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

 

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής  Εκκλησίας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου για την εκτέλεση του Έργου Αστικού Καταλύματος και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της, 

ΠΡ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την πλήρωση μίας (1) θέσεως υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα του Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού (ΥΑΔ), που θα απασχοληθεί στο Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Αθήνας, Αττική, οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο Έργο, και με τους παρακάτω όρους και  προϋποθέσεις:

 

1.- Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για τη μία (1) θέση Υπεύθυνου Ανθρωπίνου Δυναμικού, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη. Θα επιλεγούν οι  υποψήφιοι για τη μια (1) θέση, των οποίων τα τυπικά και τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

2. Αριθμός θέσεων Εργασίας: ΜΙΑ (1).

3. Ειδικότητα: Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Officer).

4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης: α) Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου, από της ημερομηνίας υπογραφής της έως και  τις 31/12/17.

β) Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

5. – Φορέας και Τόπος απασχόλησης: «Κάριτας Ελλάς» Φιλανθρωπικό Σωματείο – Αθήνα – Αττική.

6.-Αναφέρεται στους: Πρόεδρο, Γενική Γραμματέα, Διευθύντρια και Προϊσταμένη των Γραφείων  των Υπηρεσιών της ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ.

 

Ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού συμβουλεύει και βοηθά τη Διοίκηση και τους Υπηρεσιακούς Προϊσταμένους της Κάριτας Ελλάς, στην ανάπτυξη μεθόδων και πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων και λοιπούς μηχανισμούς προσλήψεων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς και της Εκτελεστικής της Επιτροπής, διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητες των Προγραμμάτων της Οργάνωσης υλοποιούνται αποτελεσματικά.

 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

Κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου ή της  Διευθύντριας της Κάριτας Ελλάς :

 1. Παρακολουθεί την ομαλή πορεία όλων των εργασιών που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους, όπως είναι η διαχείριση αργιών, οι αναρρωτικές άδειες, οι αναπληρώσεις και η καταβολή των μισθοδοσιών των εργαζομένων.
 2. Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές, συμβατικές ή καταστατικές διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση του προσωπικού, όπως είναι η πρόσληψη προσωπικού, οι κοινωνικές παροχές και η ανανέωση της σύμβασης εργασίας του.
 3. Προετοιμάζει τις Προκηρύξεις /Αγγελίες θέσεων εργασίας.
 4. Συλλέγει και επεξεργάζεται τα βιογραφικά των εργαζομένων.
 5. Προγραμματίζει και οργανώνει συνεντεύξεις υποψηφίων και φροντίζει για τη γραμματειακή υποστήριξη των διαδικασιών.
 6. Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού, σε συνεργασία και με το Γραφείο Οικονομικών – Λογιστηρίου.
 7. Υποστηρίζει τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία προσανατολισμού των νεοπροσληφθέντων.
 8. Υποστηρίζει το Γραφείο Οικονομικών-Λογιστηρίου για την προετοιμασία της μισθοδοσίας των εργαζομένων, με την παροχή σχετικών δεδομένων (απουσίες, μπόνους, άδειες κλπ).
 9. Διατηρεί Αρχείο Μητρώου προσωπικού.
 10. Αναζητεί ευκαιρίες για εκπαίδευση / ανάπτυξη του προσωπικού και συντονίζει εκπαιδευτικά σεμινάρια.
 11. Παρέχει βοήθεια στους Προϊσταμένους, τόσον της Διοίκησης όσον και των Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς, για την αξιολόγηση των επιδόσεων του προσωπικού, καθώς επίσης και για την εκπόνηση  εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες του προσωπικού: Στελέχωση,   πρόσληψη, κατάρτιση, υποβολή αιτημάτων και παραπόνων, αξιολογήσεις επιδόσεων κ.λπ.).

 

Κύριες Εργασιακές Σχέσεις

Εσωτερικές: Διοίκηση της Κάριτας Ελλάς, όλο το προσωπικό της Κάριτας Ελλάς

Εξωτερικές: Καμμία

 

Προσόντα και Εμπειρία

 • Βασικό πτυχίο Κοινωνικών ή Οικονομικών Επιστημών
 • Θα προτιμηθεί Μεταπτυχιακός τίτλος ή ισότιμος με πιστοποίηση  για    Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 • Κατ΄ ελάχιστο έξι (6) έτη  σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Καλή γνώση της υπάρχουσας εργατικής νομοθεσίας και ικανότητα κατανόησης και ερμηνείας νομικών ζητημάτων και ζητημάτων πολιτικής.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας, περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες, περιλαμβανομένων ικανοτήτων στο σχεδιασμό και την οργάνωση.
 • Ικανότητα τήρησης απορρήτου.
 • Στόχευση στο αποτέλεσμα και ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία.
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, καθώς και άριστες ικανότητες διαπροσωπικής επαφής.
 • Εμπειρία σε προγράμματα MS Office.
 • Ικανότητα εργασίας με προθεσμίες και εντός καθορισμένων standards.
 • Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

 

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων του οργανισμού σε όλη τη Χώρα.

 

Εργασιακό Περιβάλλον

Η θέση εργασίας αφορά στα κεντρικά Γραφεία της Κάριτας Ελλάς, σε τυπικές συνθήκες γραφείου.

 

Αποποίηση ευθύνης

Αυτή η περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για τη θέση, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 20/16-5-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο υποψήφιος για τη θέση, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν αίτηση πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την αίτησή τους ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα προβλέπει η σύμβαση εργασίας.

 

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Φωτοτυπία του Δελτίου της Ταυτότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι :

 

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: caritashellas@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης (ΥΑΔ-7/17) Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού – Αθήνα

2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 – Πλατεία Βάθη, Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης (ΥΑΔ-7/17) Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού – Αθήνα

3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.              

 

Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, Συνοδευτική επιστολή, Βιογραφικό σημείωμα και Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (ΕΛΤΑ – COURIER κ.λ.π.), ο οποίος, μετά από την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1, 2 και 3 «Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών», ορίζεται η 31/8/ 2017.

 

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης : Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, υποχρεούται να προσκομίσει αμέσως φωτοτυπία: Των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr ή να παραλάβουν από το Γραφείο της Γραμματείας της Κάριτας Ελλάς, καθ΄ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από τις ώρες 9 π.μ. έως 2 μ.μ.

 

Αίτηση ΚΑΡΙΤΑΣ Ελλάς

 

Διαβάστε Επίσης  Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δήμου Καλαμάτας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!