Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργία υφιστάμενων δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, και λαμβάνοντας υπόψη, την υπ. αριθμ. Α.Π. 923 από 01/08/2017 Απόφαση Ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5009749» προκηρύσσει θέσεις εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η συνέχιση της λειτουργίας δέκα (10) δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων με στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως στέγαση και σίτιση, και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών μέχρι και την ενηλικίωσή τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτών των κέντρων φιλοξενίας παράλληλα με τη στέγαση, είναι: κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ψυχοκοινωνική στήριξη, ιατροφαρμακευτική στήριξη, υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για τις δυνατότητες που έχουν στην Ελλάδα, προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας, οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, εκπαίδευση και παροχή πληροφόρησης σχετικά με εργασιακά ζητήματα.

Οι δέκα (10) δομές φιλοξενίας, εννέα (9) από τις οποίες βρίσκονται στην Αθήνα και μία (1) στη Θεσσαλονίκη, διαθέτουν συνολικά 260 θέσεις φιλοξενίας. Στις εν λόγω δομές φιλοξενούνται αγόρια ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών, ενώ μία (1) από αυτές φιλοξενεί κορίτσια έως δεκαοχτώ (18) ετών.

Οι δομές φιλοξενίας λειτουργούν και παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών σε 24ωρη βάση/7 ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων εορτών και αργιών.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις στελεχιακού
δυναμικού:

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ως εξής:

Α. Περιεχόμενα Φακέλου Υποβολής

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

1. Επιστολή ενδιαφέροντος καθώς και τον κωδικό της θέσης
2. Επισυναπτόμενο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται
5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
6. Πιστοποιητικό Μη Δίωξης
7. Συστατικές Επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (συγκεκριμένα για την εμπειρία που περιγράφεται στο βιογραφικό σημείωμα απο το 2012 έως και σήμερα)

Στην περίπτωση προσκόμισης φακέλου με ελλιπή δικαιολογητικά, το αίτημα υποψηφιότητας δεν θα γίνεται δεκτό.

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν αυστηρά απόρρητες και θα τηρηθούν στο αρχείο του Σωματείου καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (δηλαδή μέχρι και 31/12/2017). Τυχόν νέες ανάγκες προσωπικού που θα προκύψουν κατά αυτήν την περίοδο, θα καλύπτονται απο υποψηφίους που θα συμμετέχουν στην παρούσα προκήρυξη.

 

Β. Τρόπος Υποβολής
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στη διεύθυνση: hr@praksis.gr ή με ταχυδρομείο στη Διεύθυνση: Προς ΜΚΟ PRAKSIS (2ος όροφος) Στουρνάρη 57, 104 32 Αθήνα / Υπόψη: Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού ή μέσω fax: 210 5 20 5 201.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο τίτλος του Έργου και ο κωδικός της θέσης στην επιστολή ενδιαφέροντος (έτσι όπως αναφέρονται παραπάνω ανά θέση), καθώς και στον τίτλο του e-mail (στην περίπτωση επιλογής αυτού του τρόπου αποστολής) .

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε παραπάνω από μία θέσεις εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αποτυπώνονται καθαρά οι κωδικοί ενδιαφέροντος.

 

Γ. Προθεσμία Υποβολής – Ενημέρωση

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα συμπεριληφθούν στη φάση της αξιολόγησης.

Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα ξεκινήσει απο την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της PRAKSIS (www.praksis.gr) με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας την 15η Οκτωβρίου 2017. Οι φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα προσκληθούν σε συνέντευξη όσοι βάσει βιογραφικού σημειώματος και λοιπών δικαιολογητικών αξιολογηθούν θετικά.

Δ. Απαιτούμενα προσόντα ανά θέση:
Δ.1: Γενικά προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πάρα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή να έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο σχετικά με την επάρκεια ελληνικής γλώσσας, και σε ισχύ άδεια παραμονής και άδειας εργασίας (στην περίπτωση που είναι εθνικότητας άλλης από την ελληνική) για την ΕΕ/ Ελλάδα.

Δ.2: Ειδικά προσόντα ανά θέση
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ανά θέση εργασίας έχουν ως εξής:

 

Δ.2: Περιγραφή θέσεων εργασίας

Συνοπτική Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Κοινωνικός Λειτουργός

 • Υποδοχή των εξυπηρετούμενων και καταγραφή του κοινωνικού ιστορικού (ατομική συνέντευξη – λήψη intake)
 • Αρχική αξιολόγηση και παρακολούθηση της υπόθεσης κάθε παιδιού διασφαλίζοντας τις αρχές της εμπιστευτικότητας. Τακτική ενημέρωση του κάθε παιδιού για την εξέλιξη της υπόθεσής του
 • Τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε παιδιού με τις νέες πληροφορίες, υπηρεσίες που έχει λάβει, παραπομπές
 • Παραπομπή και συνοδεία των φιλοξενούμενων σε φορείς που συνδέονται για την κάλυψη προσωπικών, διοικητικών και ιατρικών αναγκών (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια περίθαλψη).
 • Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την κοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων παιδιών, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων, την κάλυψη αναγκών.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
 • Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών Οργάνωση/ υλοποίηση ομαδικών ενημερωτικών/ επιμορφωτικών/ υποστηρικτικών συναντήσεων

Κοινωνικός Επιστήμονας

 • Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες (αναλόγως το επιστημονικό προφίλ) για την υποστήριξη των ανηλίκων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων, την κάλυψη αναγκών.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
 • Ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ωφελούμενων παιδιών, ιδίως μέσω ανάπτυξης λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης) και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Συγκρότηση εθελοντών ομάδων εργασίας, συντονισμός και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που αναλαμβάνουν στον πλαίσιο της λειτουργίας της δομής.
 • Διανομή ιματισμού και ειδών ατομικής υγιεινής στους ωφελούμενους της δομής, ανάλογα με τις ανάγκες τους και σε συνεργασία με το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό της δομής.
 • Παραπομπή και συνοδεία των φιλοξενούμενων σε φορείς που συνδέονται για την κάλυψη διοικητικών και ιατρικών αναγκών ( πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια περίθαλψη
 • Φροντίδα για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας από τους ωφελούμενους/ εξυπηρετούμενους
 • Παρακολούθηση της υπόθεσης κάθε παιδιού διασφαλίζοντας τις αρχές της εμπιστευτικότητας. Τακτική ενημέρωση του κάθε παιδιού για την εξέλιξη της υπόθεσής του
 • Τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε παιδιού με τις νέες πληροφορίες, υπηρεσίες που έχει λάβει, παραπομπές
 • Οργάνωση/ υλοποίηση ομαδικών ενημερωτικών/ επιμορφωτικών/ υποστηρικτικών συναντήσεων.

Ψυχολόγος

 • Εκτίμηση της ψυχολογικής υγείας των ωφελούμενων και σύνταξη ψυχολογικής αξιολόγησης.
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Παραπομπές σε εξειδικευμένους φορείς για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των ανηλίκων, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανηλίκων
 • Παραπομπή και συνοδεία των φιλοξενούμενων σε φορείς που συνδέονται για την κάλυψη προσωπικών, διοικητικών και ιατρικών αναγκών ( πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια περίθαλψη)
 • Φροντίδα για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας από τους ωφελούμενους/ εξυπηρετούμενους
 • Τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε παιδιού και συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας

Διερμηνέας

 • Διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω της διερμηνείας ή/και της μετάφρασης, σε γλώσσα, προφορική ή/και γραπτή, που κατανοεί ο κάθε ασυνόδευτος ανήλικος, μεταξύ των ωφελούμενων της δομής και του απασχολούμενου προσωπικού.
 • Συνοδεία των φιλοξενούμενων σε φορείς που συνδέονται για την κάλυψη διοικητικών και ιατρικών αναγκών ( πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια περίθαλψη).

Νοσηλευτής

 • Λήψη ιατρικού ιστορικού, στη βάση των ατομικών ιατρικών φακέλων των ωφελούμενων της δομής.
 • Κατάρτιση ατομικού προγράμματος ιατρικής φροντίδας
 • Παροχή πρώτων βοηθειών.
 • Παραπομπή και συνοδεία σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια μονάδα ιατρικής περίθαλψης
 • Καταγραφή των ελλείψεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα πρώτων βοηθειών ή που είναι απαραίτητα για την αγωγή του κάθε ωφελούμενου παιδιού, καθώς και αναλώσιμων υλικών πρώτων βοηθειών.
 • Σε περιπτώσεις θεραπευτικού προγράμματος των ανηλίκων, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.
 • Κάλυψη αδυναμιών αυτοφροντίδας των φιλοξενούμενων

Διοικητικός- Υπεύθυνος Οικονομικών

 • Διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων της δομής, ιδίως τήρηση του αρχείου με τις δαπάνες και έκδοση παραστατικών για κάθε συναλλαγή μεταξύ της δομής και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • Ανανέωση των προμηθειών της δομής σε αναλώσιμα και υλικά.
 • Διεξαγωγή κάθε ενέργειας που ανάγεται στη διοικητική, γραμματειακή και διαχειριστική υποστήριξη της δομής.
 • Αναπαραγωγή εγγράφων και διακίνηση της αλληλογραφίας.

Φύλακας – Φροντιστής

 • Επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας της δομής και φροντίδα ώστε να τηρούνται πάντα οι συνθήκες υγιεινής
 • Εκτέλεση των ειδικότερων καθηκόντων που ανατίθενται σε κάθε βάρδια, όπως διανομή φαγητού, πακέτων υγιεινής και λοιπών υλικών
 • Επιτήρηση του χώρου εισόδου στη δομή, έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας σε περίπτωση κρίσης ή επείγοντος περιστατικού
 • Διασφάλιση της ορθής ενημέρωσης των παιδιών σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν εντός του χώρου, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του προσωπικού, καθώς και το πού μπορούν να απευθυνθούν για την υποβολή παραπόνων, ή/και για την αναφορά περιστατικών παράτυπης συμπεριφοράς εκ μέρους των παιδιών και του προσωπικού
 • Συνεργασία με τον Συντονιστή του κέντρου φιλοξενίας και το υπόλοιπο προσωπικό και τακτική επικοινωνία με τους κοινωνικούς επιστήμονες με σκοπό την ορθή και έγκαιρη ενημέρωσή τους για την εξέλιξη/συμπεριφορά των παιδιών που φιλοξενούνται στο χώρο και την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους.
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς εμπιστευτικότητας και διαφύλαξης της ασφάλειας των παιδιών

 

Η ενημέρωση σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της PRAKSIS (www.praksis.gr).

 

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και ΠΕ Ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Προποντίδας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!