Κοινωνικοί Λειτουργοί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

To Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

 

Ανακοινώνει

Τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα, για την υλοποίηση του προγράμματος “Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@), για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», ως συμπράττων φορέας , του επικεφαλής Εταίρου Δήμου Αθηναίων όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για την κάθε ειδικότητα χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/04/2019.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα:

Περιγραφή Ρόλου ανά Κωδικό:
ΚΩΔ.101 Ο συντονιστής υποδοχής / εξυπηρέτησης (case handler) έχει την επιστημονική ευθύνη για την οργάνωση της διαδικασίας υποδοχής και της παροχής ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του Έργου. Έχει την εποπτεία και το συντονισμό των case handlers που τις υποστηρίζουν, συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο της δομής καθώς και με τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται:

 • Η δημιουργία και προσαρμογή των απαραίτητων επιστημονικών εργαλείων για τη λειτουργία της υποδοχής και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των εργαλείων και η δυναμική τους αξιολόγηση
 • H εποπτεία των στελεχών υποδοχής/ εξυπηρέτησης και η καθοδήγησή τους
 • Η συμμετοχή στις προβλεπόμενες ομάδες εργασίας
 • Η συνεργασία με τον υπεύθυνο και τον αξιολογητή του έργου, η επισήμανση προς αυτούς τυχόν προβλημάτων και η διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους, καθώς και η κατάρτιση και η συμμετοχή στις απολογιστικές εκθέσεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης της δομής.

ΚΩΔ.102. Το στέλεχος υποδοχής / εξυπηρέτησης (case handler) έχει την ευθύνη για την υποδοχή και την άμεση παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του Έργου. Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της δομής καθώς και με τον Συντονιστή υποδοχής/ εξυπηρέτησης. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται:

 • Η διαδικασία υποδοχής των ωφελούμενων του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών
 • Η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους ωφελούμενους του Κόμβου Αλληλοβοήθειας και η παραπομπή τους σε εξειδικευμένους φορείς εφόσον εκτιμηθεί
 • Η συνεργασία με τον Συντονιστή υποδοχής / εξυπηρέτησης
 • Η ανατροφοδότηση από την εφαρμογή των επιστημονικών εργαλείων που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία της υποδοχής και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 • H συμμετοχή σε διαδικασία εποπτείας καθώς και σε ομάδες εργασίας
 • Η συνεργασία με τον υπεύθυνο και τον αξιολογητή του έργου, η επισήμανση προς αυτούς τυχόν προβλημάτων και η διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους, καθώς και η κατάρτιση και η συμμετοχή στις απολογιστικές εκθέσεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης της δομής.

ΚΩΔ.103. Το στέλεχος υποδοχής / εξυπηρέτησης (case handler) έχει την ευθύνη για την υποδοχή και την άμεση παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του Έργου. Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της δομής καθώς και με τον Συντονιστή υποδοχής/ εξυπηρέτησης. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται:

 • Η διαδικασία υποδοχής των ωφελούμενων του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών,
 • Η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους ωφελούμενους του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών, και η παραπομπή τους σε εξειδικευμένους φορείς εφόσον εκτιμηθεί
 • Η συνεργασία με τον Συντονιστή υποδοχής / εξυπηρέτησης
 • Η ανατροφοδότηση από την εφαρμογή των επιστημονικών εργαλείων που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία της υποδοχής και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 • H συμμετοχή σε διαδικασία εποπτείας καθώς και σε ομάδες εργασίας
 • Η συνεργασία με τον υπεύθυνο και τον αξιολογητή του έργου, η επισήμανση προς αυτούς τυχόν προβλημάτων και η διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους, καθώς και η κατάρτιση και η συμμετοχή στις απολογιστικές εκθέσεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης της δομής.

ΚΩΔ.104. Ο/Η street worker/το κινούμενο κλιμάκιο έχει ως ομάδα στόχο τους άστεγους, οροθετικούς και τους χρήστες ουσιών. Η ομάδα street work θα βγαίνει στους δρόμους της Αθήνας δύο (2) φορές την ημέρα, κάθε ημέρα της εβδομάδας και θα έρχεται σε επαφή με τον ευάλωτο πληθυσμό και τους άστεγους, προσφέροντας δυνατότητα στέγασης σε ξενώνα. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαμεσολάβηση με άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που θεωρεί ενδεδειγμένα για κάθε περίπτωση (ψυχική υποστήριξη,  ιατρικές εξετάσεις, προγράμματα αποκατάστασης κτλ.) Τα στελέχη εξυπηρέτησης (case handlers) και η ομάδα δρόμου θα λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, εξυπηρετώντας τους ωφελούμενους, καθώς και παραπέμποντας σύμφωνα με τις ανάγκες σε άλλες υπηρεσίες υποστήριξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΥΑΔΑ, Πειραιώς 35, Τ.Κ.10552, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης υπόψιν κ. Σταυρινάκη Αλέξανδρου (τηλ. επικοινωνίας:210.5246515).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αθηναίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα από την υπηρεσία, Πειραιώς 35 στο Πρωτόκολλο ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων : www.cityofathens.gr μέσω της διαδρομής Επιχειρήσεις > Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί αλλά και στην ιστοσελίδα του ΚΥΑΔΑ: www.kyada-athens.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε Επίσης  Μητρώο Ψυχολόγων Εποπτών/-τριών στο ΚΕΘΙ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!