Επιστημονικό Προσωπικό στο γραφείο ERASMUS του ΤΕΙ Ηπείρου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, με δύο (2) άτομα επιστημονικό προσωπικό με παρουσία και απασχόληση στο γραφείο ERASMUS του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ERASMUS-01

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ διοικητικής/οικονομικής επιστήμης
 • Κατ΄ ελάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ
 • Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία χρήσης Η/Υ (πακέτα αυτοματισμού γραφείου, internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη και διαχείριση του Προγράμματος ERASMUS και του ειδικού πληροφοριακού συστήματος του ΙΚΥ

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των #14.000,00# ευρώ (δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε εργοδότη και εργαζόμενο, καθώς και όλων των νομίμων κρατήσεων και άμεσων ή έμμεσων φόρων, όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πρόκειται να ισχύσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της.
Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται από 01/01/2018 έως 30/09/2018, με δυνατότητα ανανέωσης, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπευθύνου του Έργου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ERASMUS-02

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ διοικητικής/οικονομικής επιστήμης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (πακέτα αυτοματισμού γραφείου, internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη και διαχείριση του Προγράμματος ERASMUS
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των #12.000,00# ευρώ (δώδεκα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε εργοδότη και εργαζόμενο, καθώς και όλων των νομίμων κρατήσεων και άμεσων ή έμμεσων φόρων, όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πρόκειται να ισχύσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της.
Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται από 01/01/2018 έως 30/09/2018, με δυνατότητα ανανέωσης, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπευθύνου του Έργου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου.

Υποβολή προτάσεων

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες θα πρέπει να υποβάλλουν πρόταση (σε ευκρινές σημείο της οποίας θα αναγράφεται ο αντίστοιχος ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ), σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της πρότασης και το βιογραφικό τους σημείωμα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 24/11/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου
Κτίριο Διοίκησης
Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Άρτα
Τ.Κ : 47 132 Άρτα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε Επίσης  Legal Officer @ Médecins Sans Frontières (MSF) / Athens - Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!