ΠΕ Παιδαγωγός στο Κέντρο Κοινότητας Δήµου Τυρνάβου- Παράρτηµα Ροµά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 3/2017

ΤΙΤΛΟΣ «Κέντρα Κοινότητας»

Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Τυρνάβου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλία 2014-2020», στο ∆ήµο Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο Ν. Λάρισας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ), με τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 5   και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (από 10.00 έως 13.00), είτε με άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά με συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Τυρνάβου, Σταύρου Καράσσου 1, Τύρναβος, Τ.Κ.40100, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Γρηγοριάδου Μαρίας (τηλ επικοινωνίας: 2492350127).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Τυρνάβου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο,
εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή μη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας μετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου, κατόχου διδακτορικού διπλώματος για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!