5 συμβάσεις μίσθωσης έργου στο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 2/ 09.11.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη, στην Χίο και στην Ρόδο.

Θέση 1
Αφορά παροχή έργου στην Μυτιλήνη για την υποστήριξη των διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών των Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Γεωγραφίας, για την Πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). και συγκεκριμένα:

 • στη συνεργασία με τους/τις Τμηματικούς/ές Υπευθύνους των Τμημάτων
 • στη συνεργασία με τον/την Συνεργάτη/ιδα Διοίκησης της Κεντρικής Δομής
 • στην ευθύνη για την προκήρυξη των θέσεων πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών των Τμημάτων
 • στην επικοινωνία με τους/τις εκπροσώπους των φορέων υποδοχής
 • στη δέσμευση των θέσεων πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
 • στην αντιστοίχιση των θέσεων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
 • στη διοικητική υποστήριξη του Έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης των φοιτητών/τριών
 • στην αξιολόγηση του έργου

Το κόστος θέσης του ατόμου που θα επιλεγεί θα ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (7.800,00€) και η λήξη της σύμβασης στις 31-10-2018. Στην περίπτωση παράτασης της Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή και της εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης, θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι την λήξη του έργου.

Θέση 2
Αφορά παροχή έργου στην Μυτιλήνη για την υποστήριξη των διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Επιστημών της Θάλασσας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, για την Πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). και συγκεκριμένα:

 • στη συνεργασία με τους/τις Τμηματικούς/ές Υπευθύνους των Τμημάτων
 • στη συνεργασία με τον/την Συνεργάτη/ιδα Διοίκησης της Κεντρικής Δομής
 • στην ευθύνη για την προκήρυξη των θέσεων πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών των Τμημάτων
 • στην επικοινωνία με τους/τις εκπροσώπους των φορέων υποδοχής
 • στη δέσμευση των θέσεων πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
 • στην αντιστοίχιση των θέσεων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
 • στη διοικητική υποστήριξη του Έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης των φοιτητών/τριών
 • στην αξιολόγηση του έργου

Το κόστος θέσης του ατόμου που θα επιλεγεί θα ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (7.400,00€) και η λήξη της σύμβασης στις 31-10-2018. Στην περίπτωση παράτασης της Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή και της εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης, θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι την λήξη του έργου.

Θέση 3
Αφορά παροχή έργου στην Χίο για την υποστήριξη των διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Μαθηματικών (2 κατευθύνσεις), για την Πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). και συγκεκριμένα:

 • στη συνεργασία με τους/τις Τμηματικούς/ές Υπευθύνους των Τμημάτων
 • στη συνεργασία με τον/την Συνεργάτη/ιδα Διοίκησης της Κεντρικής Δομής
 • στην ευθύνη για την προκήρυξη των θέσεων πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών των Τμημάτων
 • στην επικοινωνία με τους/τις εκπροσώπους των φορέων υποδοχής
 • στη δέσμευση των θέσεων πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
 • στην αντιστοίχιση των θέσεων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
 • στη διοικητική υποστήριξη του Έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης των φοιτητών/τριών
 • στην αξιολόγηση του έργου

Το κόστος θέσης του ατόμου που θα επιλεγεί θα ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) και η λήξη της σύμβασης στις 31-10-2018. Στην περίπτωση παράτασης της Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή και της εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης, θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι την λήξη του έργου.

Θέση 4
Αφορά παροχή έργου στην Ρόδο για την υποστήριξη των διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών των Τμημάτων Μεσογειακών Σπουδών, Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, για την Πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). και συγκεκριμένα:

 • στη συνεργασία με τους/τις Τμηματικούς/ές Υπευθύνους των Τμημάτων
 • στη συνεργασία με τον/την Συνεργάτη/ιδα Διοίκησης της Κεντρικής Δομής
 • στην ευθύνη για την προκήρυξη των θέσεων πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών των Τμημάτων
 • στην επικοινωνία με τους/τις εκπροσώπους των φορέων υποδοχής
 • στη δέσμευση των θέσεων πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
 • στην αντιστοίχιση των θέσεων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
 • στη διοικητική υποστήριξη του Έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης των φοιτητών/τριών
 • στην αξιολόγηση του έργου

Το κόστος θέσης του ατόμου που θα επιλεγεί θα ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) και η λήξη της σύμβασης στις 31-10-2018. Στην περίπτωση παράτασης της Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή και της εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης, θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι την λήξη του έργου.

Θέση 5
Η παροχή έργου είναι στην Μυτιλήνη και αφορά στην υποστήριξη των διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», ως Υπεύθυνος/η της Κεντρικής Δομής για το σύνολο των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). και συγκεκριμένα:

 • στην ευθύνη για την οργάνωση και υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου
 • στην ευθύνη για την συνεργασία με τους Συνεργάτες στα Γραφεία των νησιών
 • στην ευθύνη για την συνεργασία με τους/τις Τμηματικούς/ές Υπευθύνους των Τμημάτων
 • στην ευθύνη για την συνεργασία με τον/την Ιδρυματικά Υπεύθυνο/η του έργου
 • στην ευθύνη για την χρήση του συστήματος ΑΤΛΑΣ
 • στην ευθύνη για την συνεργασία με τον/την εκπρόσωπο του ΕΛΕ για τη διοικητική διαχείριση του Έργου
 • στην ευθύνη για την υλοποίηση των Δράσεων Δημοσιότητας (Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης Ιδρύματος Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης,)
 • στην ευθύνη για το σύστημα αιτήσεων και αξιολογήσεων
 • στην ευθύνη για τη διοικητική υποστήριξη του Έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης των φοιτητών/τριών, των Ιδρυματικά και Τμηματικών Υπευθύνων και των συνεργατών
 • στην ευθύνη για την ανάλυση των στοιχείων αξιολόγησης του έργου και τη συγγραφή της αναφοράς αξιολόγησης του έργου.

Το κόστος θέσης του ατόμου που θα επιλεγεί θα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δυο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€) και η λήξη της σύμβασης στις 31-10-2018. Στην περίπτωση παράτασης της Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή και της εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης, θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μέχρι την λήξη του έργου.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ –
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Για τη Θέση …..
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2017_5065)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτήριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
τηλ. : 22510-36700

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου, κατόχου διδακτορικού διπλώματος για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!