Σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 με τίτλο: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ακαδ. Έτους 2017-2018» (Κωδ. Έργου ΕΛΚΕ 82245) της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για το παρακάτω έργο:

Αντικείμενο σύμβασης: Διοικητική υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης – Συντονιστής δικτύωσης με φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα:

  • Υποστήριξη 200 ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης σε όλες τις φάσεις της πρακτικής άσκησης (αιτήσεις, αναζήτηση φορέα υποδοχής, έναρξη, υλοποίηση, ολοκλήρωση).
  • Οργάνωση και υλοποίηση επικοινωνίας με φορείς υποδοχής.
  • Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους φοιτητές.
  • Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι από τη υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2018.
  • Η συνολική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, τυχόν κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
  • Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο Ατ.11 – Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου 1 στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω προσόντα.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτιρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, μέσα σε ελάχιστη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης δηλ. το αργότερο μέχρι και την 20/12/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου, Καθηγητή κ. Αναστάσιο Μικρόπουλο (τηλέφωνο 2651005697).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε Επίσης  2 Εξωτερικοί Συνεργάτες για την υποστήριξη λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!