2 Κοινωνικοί Λειτουργοί και 1 Ψυχολόγος στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Για τις ανάγκες της Πράξης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5010660 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», η οποία σύμφωνα με την με αριθμό 15354/24.10.2007 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΑΔΑ:63ΡΧ465Χ18- ΞΔΧ) εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – με Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης τον Πρύτανη της ΑΣΚΤ, Καθηγητή Παναγιώτη Χαραλάμπους, ζητείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος για Επιστημονικό και Διοικητικό προσωπικό με σκοπό την υλοποίηση των δράσεων του υποέργου 1 της Πράξης. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου είναι διετής και αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2017. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για να αποτελέσουν την ομάδα δράσης έργου, θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση έργου με τον ΕΛΚΕ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Η ετήσια σύμβαση δύναται να επεκταθεί μέχρι τη λήξη της Πράξης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης, με ίδια μέσα, του υποέργου 1 της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών», η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ως δυνητικός δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για τις ακόλουθες θέσεις:

  1. μία (1) θέση Ιατρού, ειδικότητας Ψυχιάτρου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
  2. μία (1) θέση Ψυχολόγου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  3. δύο (2) θέσεις Κοινωνικού Λειτουργού Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
  4. μια (1) θέση Στέλεχος Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να μελετήσουν την περιγραφή του έργου, να λάβουν υπόψη τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα για κάθε ειδικότητα, όπως αυτά περιγράφονται και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα σε σφραγισμένο φάκελο με Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων την 15η Δεκεμβρίου 2017.

Οι τρόποι υποβολής είναι:

  1. δια ζώσης κατάθεση του φακέλου στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας της ΑΣΚΤ, ώρες κατάθεσης 10:00 – 14:00
  2. αποστέλλοντας σε συστημένο φάκελο, ταχυδρομικά στην διεύθυνση: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, Γραμματεία ΕΛΚΕ, Πατησίων 42, 106 82, Αθήνα Πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην ΑΣΚΤ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια στο Δήμο Γαλατσίου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!