Προκήρυξη για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101) και περιλαμβάνονται ενδεικτικά στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης.

Οι υπάλληλοι αποσπούνται με την ίδια θέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του Ν.4354/2015, προκειμένου να καλύψουν κενές οργανικές θέσεις, όλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. 

 

Για την Κεντρική Υπηρεσία:

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ο ενδιαφερόμενος, δεν είναι απαραίτητο να ανήκει αποκλειστικά σε κάποιον από τους κλάδους ή ειδικότητες που καταγράφονται στο άρθρο 90 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 102 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄), αλλά είναι δυνατή η υποβολή αίτησης εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από το Π.Δ. 50/2001 (Α΄/39), για τους πιο κάτω αναφερόμενους κλάδους και ειδικότητες.

Το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΓΔΙΧ που προκηρύσσονται ανέρχεται σε πενήντα (50) και κατανέμεται ανά κλάδο και ειδικότητα που θα καταλάβουν στην ΕΓΔΙΧ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες:

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ο ενδιαφερόμενος, δεν είναι απαραίτητο να ανήκει αποκλειστικά στους κατωτέρω κλάδους, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από τα άρθρα 4 & 13 του π.δ. 50/2001 (Α΄/39), για τους ακόλουθους κλάδους και ειδικότητες που θα καταλάβουν στην ΕΓΔΙΧ:

  • Για την ΠΕ Κατηγορία: Διοικητικού / Οικονομικού, Μηχανικών και Πληροφορικής.
  • Για την ΤΕ Κατηγορία: Διοικητικού / Λογιστικού και Πληροφορικής.
  • Για την ΔΕ Κατηγορία: Διοικητικών Γραμματέων.

Στην κάθε περιφερειακή υπηρεσία θα αποσπαστούν (2) δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΙΔΑΧ.

Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα αίτησης)
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα αίτησης)
  3. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/86) στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό είναι αληθή
  4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  5. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται:

Εγγράφως στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Θηβών 196-198 Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής – Τ.Κ. 182 33). Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση.

Επισημαίνεται ότι για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών δύναται να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την ΕΓΔΙΧ, κατ’ εφαρμογή της αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1171/τ.Β/11-07-2007).

Διευκρινίζεται ότι έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού, η παρούσα προκήρυξη – πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά κάθε 15-30 ημέρες) θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται τα προσόντα και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Digital Language Learning Consultant, Athens, Greece @ United Nations Children's Fund

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!