Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης
καθηγητή ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εκπαίδευση Ενηλίκων»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων»

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα «Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: αρχές, θεωρητικό πλαίσιο, εκπαιδευτικές μέθοδοι και ψυχοδυναμική διάσταση».

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ως άνω συστήματος (https://apella.minedu.gov.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, και επί ποινή απαραδέκτου, από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης (δημοσίευσης) στο ως άνω πληροφοριακό σύστημα, την αίτηση υποψηφιότητας με την ταυτόχρονη υποβολή, και με την αυτή μορφή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο των υποψηφίων για την κατάληψη της προκηρυσσόμενης θέσης (άρθρο 14, παρ. 3 & 4 του Ν. 1268/1982).

Στη συνέχεια η υποβληθείσα ως άνω αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών της, και εντός της ως άνω δίμηνης προθεσμίας, υποβάλλεται, και σε έντυπη μορφή σε ένα (1) αντίγραφο το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιδρύματος (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Κτίριο Γ, 26335, Πάτρα, τηλ. 2610367688, email: sas@eap.gr) και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, ως ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΑΠ_ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Διαβάστε Επίσης  Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης στο ΕΛΙΔΕΚ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!