2 πολιτικοί επιστήμονες και 1 κοινωνικός επιστήμονας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» με κωδικό ΟΠΣ 5002378, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510003 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 28 (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ)

 • Πτυχίο Πολιτικών ή Κοινωνικών ή Οικονομικών Επιστημών
 • Διδακτορικό Πολιτικής Επιστήμης
 • Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα στη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 •  Δημοσιεύσεις σε σχέση με έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις
 • Διδακτικό έργο σε σχέση με έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 62 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ)

 • Βασικός τίτλος σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κοινωνική ψυχολογία
 • Πολύ καλή/Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στη διαμόρφωση κλιμάκων μέτρησης στις κοινωνικές επιστήμες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 63 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ)

 • Βασικός τίτλος σπουδών στην Πολιτική Επιστήμη
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πολιτική Επιστήμη
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση βάσεων δεδομένων
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας και στην ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την πρότασή τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002378 για τη θέση: (αναγράφεται ο κωδικός της θέσης), στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι και την Τετάρτη 31 /1/2018 και ώρα 14.30 .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

Διαβάστε Επίσης  Monitoring & Evaluation Manager στην ΜΕΤΑδραση (Αθήνα)

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!