Συμπεριφορά, Σκοπός και Τελεολογία

Των Arturo Rosenblueth, Norbert Wiener και Julian Bigelow

 Philosophy of Science, 10 (1943), S. 18-24.

Μετάφραση: Οδυσσέας Διαμάντης

 

Αυτό το δοκίμιο έχει δύο στόχους. Πρώτον είναι να προσδιορίσουμε τη συμπεριφοριστική μελέτη των φυσικών γεγονότων και να ταξινομήσουμε τη συμπεριφορά. Δεύτερον είναι να τονίσουμε τη σημασία της έννοιας του σκοπού.

Λαμβάνοντας υπόψη οποιοδήποτε αντικείμενο, σχετικά διαχωρισμένο από το περιβάλλον του για μελέτη, η συμπεριφοριστική προσέγγιση συνίσταται στην εξέταση της εξόδου του αντικειμένου και των σχέσεων αυτής της εξόδου με την είσοδο. Ως έξοδος νοείται κάθε αλλαγή που παράγεται στο περιβάλλον από το αντικείμενο. Με την εισαγωγή, αντιστρόφως, εννοούμε οποιοδήποτε γεγονός εκτός του αντικειμένου που τροποποιεί το αντικείμενο με οποιονδήποτε τρόπο.

Η παραπάνω δήλωση για το τι εννοείται με τη συμπεριφοριστική μέθοδο μελέτης παραλείπει την συγκεκριμένη δομή και την ουσιώδη οργάνωση του αντικειμένου. Αυτή η παράλειψη είναι θεμελιώδης διότι βασίζεται στη διάκριση μεταξύ της συμπεριφοριστικής και της εναλλακτικής λειτουργικής μεθόδου μελέτης. Σε μια λειτουργική ανάλυση, εν αντιθέσει προς μια συμπεριφοριστική προσέγγιση, ο κύριος στόχος είναι η εγγενής οργάνωση της οντότητας που μελετήθηκε, της δομής και των ιδιοτήτων της: οι σχέσεις μεταξύ του αντικειμένου και του περιβάλλοντος είναι σχετικά παρεμπίπτουσες.

Από τον ορισμό της συμπεριφοριστικής μεθόδου προκύπτει ένας ευρύς ορισμός περί συμπεριφοράς. Με τη συμπεριφορά νοείται οποιαδήποτε αλλαγή μιας οντότητας σε σχέση με το περιβάλλον της. Αυτή η αλλαγή μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό μια έξοδος από το αντικείμενο, η είσοδος είναι τότε ελάχιστη, απομακρυσμένη ή άσχετη: ή αλλιώς η αλλαγή μπορεί να εντοπιστεί αμέσως σε μια συγκεκριμένη είσοδο. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε τροποποίηση ενός αντικειμένου, ανιχνεύσιμου εξωτερικά, μπορεί να αναφέρεται ως συμπεριφορά. Συνεπώς, ο όρος θα ήταν υπερβολικά εκτεταμένος για χρησιμότητα εάν δεν ήταν δυνατόν να περιοριστεί από πρόσφορα επίθετα – δηλαδή, η συμπεριφορά να μπορεί να ταξινομηθεί.

Η εξέταση των αλλαγών της ενέργειας που εμπλέκονται στη συμπεριφορά παρέχει μια βάση για την ταξινόμηση. Η ενεργητική συμπεριφορά είναι εκείνη στην οποία το αντικείμενο είναι η πηγή της ενέργειας εξόδου που εμπλέκεται σε μια συγκεκριμένη αντίδραση. Το αντικείμενο μπορεί να αποθηκεύει ενέργεια που παρέχεται από μια απομακρυσμένη ή σχετικά άμεση είσοδο, αλλά η είσοδος δεν ενεργοποιεί άμεσα την έξοδο. Στην παθητική συμπεριφορά, αντίθετα, το αντικείμενο δεν είναι πηγή ενέργειας: όλη η ενέργεια στην έξοδο μπορεί να ανιχνευθεί στην άμεση είσοδο (π.χ., τη ρίψη ενός αντικειμένου), ή αλλιώς το αντικείμενο μπορεί να ελέγχει την ενέργεια που παραμένει εξωτερική σε αυτήν καθ ‘όλη την διάρκεια της αντίδρασης (π.χ., την πτώση του πτηνού).

Η ενεργητική συμπεριφορά μπορεί να υποδιαιρείται σε δύο κατηγορίες: άσκοπη (ή τυχαία) και σκόπιμη. Ο όρος «σκόπιμη» σημαίνει ότι η πράξη ή η συμπεριφορά μπορεί να ερμηνευθεί ως κατευθυνόμενη προς την επίτευξη ενός στόχου, δηλ. σε μια τελική κατάσταση στην οποία το συμπεριφερόμενο αντικείμενο φτάνει σε μια ορισμένη συσχέτιση στο χρόνο ή στο διάστημα σε σχέση με άλλο αντικείμενο ή εκδήλωση. Άσκοπη συμπεριφορά είναι εκείνη που δεν ερμηνεύεται ως κατευθυνόμενη προς έναν στόχο.

Η ασάφεια των λέξεων μπορεί να ερμηνευτεί όπως χρησιμοποιούνται παραπάνω ως τόσο μεγάλη, ώστε η διάκριση θα ήταν άχρηστη. Ωστόσο, η αναγνώριση ότι η συμπεριφορά μπορεί μερικές φορές να είναι σκόπιμη είναι αναπόφευκτη και χρήσιμη, ως εξής.  Η βάση της έννοιας του σκοπού είναι η συνειδητοποίηση της εθελούσιας δραστηριότητας. Τώρα, ο σκοπός των εθελούσιων πράξεων δεν είναι θέμα αυθαίρετης ερμηνείας, αλλά φυσιολογικού γεγονότος. Όταν εκτελούμε μια εθελούσια ενέργεια, αυτό που επιλέγουμε εθελοντικά είναι ένας συγκεκριμένος σκοπός, όχι μία συγκεκριμένη κίνηση. Έτσι, αν αποφασίσουμε να πάρουμε ένα ποτήρι που περιέχει νερό και να το μεταφέρουμε στο στόμα μας, δεν καθοδηγούμε ορισμένους μύες να συστέλλονται σε κάποιο βαθμό και σε μια ορισμένη σειρά: απλώς αναζητούμε τον σκοπό και η αντίδραση ακολουθεί αυτόματα. Πράγματι, μέχρι τώρα η πειραματική φυσιολογία δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει τον μηχανισμό της εθελούσιας δραστηριότητας. Υποστηρίζουμε ότι αυτή η αποτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι όταν ένας πειραματιστής διεγείρει τις κινητικές περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού, δεν αντιγράφει μια εθελοντική αντίδραση: ο ίδιος ακολουθεί απαγωγούς, μονοπάτια εξόδου, αλλά δεν αναζητεί έναν σκοπό, όπως γίνεται εθελοντικά.

 Έχει εκφραστεί συχνά η άποψη ότι όλες οι μηχανές είναι σκόπιμες. Αυτή η προβολή είναι αδύνατη. Πρώτα μπορούν να αναφερθούν μηχανικές συσκευές όπως μια ρουλέτα, σχεδιασμένη ακριβώς για έλλειψη σκοπού. Στη συνέχεια, μπορεί να ληφθούν υπ’ όψιν συσκευές όπως ένα ρολόι σχεδιασμένο, είναι αληθές, με σκοπό, αλλά έχει μια απόδοση η οποία, αν και κανονική, δεν είναι σκόπιμη – δηλ. δεν υπάρχει συγκεκριμένη τελική κατάσταση προς την οποία να κινείται η κίνηση του ρολογιού. Ομοίως, παρόλο που ένα όπλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο σκοπό, η επίτευξη ενός στόχου δεν είναι εγγενής στην απόδοση του όπλου: μπορεί να γίνει τυχαία βολή, σκόπιμα χωρίς σκοπό.

Ορισμένες μηχανές, από την άλλη πλευρά, είναι εγγενώς σκόπιμες. Μια τορπίλη με μηχανισμό αναζήτησης είναι ένα παράδειγμα. Ο όρος σερβομηχανισμοί1 έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να χαρακτηρίσει μηχανές με εγγενή σκόπιμη συμπεριφορά.

Από τις σκέψεις αυτές προκύπτει ότι παρόλο που ο ορισμός της σκόπιμης συμπεριφοράς είναι σχετικά ασαφής και επομένως λειτουργικά σε μεγάλο βαθμό χωρίς νόημα, η έννοια του σκοπού είναι χρήσιμη και πρέπει συνεπώς να διατηρηθεί.

Ο σκοπός της ενεργητικής συμπεριφοράς μπορεί να υποδιαιρείται σε δύο κατηγορίες: ανατροφοδότηση (ή τελεολογική) και μη επανατροφοδότηση (ή μη-τελεολογική). Η έκφραση επιστροφής χρησιμοποιείται από τους μηχανικούς με δύο διαφορετικές έννοιες. Με μια ευρεία έννοια μπορεί να υποδηλώνει ότι κάποια από την ενέργεια εξόδου μιας συσκευής ή μηχανής επιστρέφεται ως είσοδος: ένα παράδειγμα είναι ένας ηλεκτρικός ενισχυτής με ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση είναι σε αυτές τις περιπτώσεις θετική – το κλάσμα της εξόδου που ξαναεισέρχεται στο αντικείμενο έχει το ίδιο σήμα με το αρχικό σήμα εισόδου. Η θετική ανατροφοδότηση προσθέτει στα σήματα εισόδου, δεν τα διορθώνει.

Ο όρος «feed-back» χρησιμοποιείται επίσης με μια πιο περιορισμένη έννοια για να δηλώνει ότι η συμπεριφορά ενός αντικειμένου ελέγχεται από το περιθώριο σφάλματος στο οποίο το αντικείμενο βρίσκεται σε δεδομένο χρόνο με αναφορά σε ένα σχετικά συγκεκριμένο στόχο. Η ανατροφοδότηση είναι τότε αρνητική, δηλαδή τα σήματα από το στόχο χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τις εξόδους που διαφορετικά θα υπερέβαιναν το στόχο. Είναι αυτή η δεύτερη έννοια του όρου feed-back που χρησιμοποιείται εδώ.

Μπορεί να θεωρηθεί ότι όλη η σκόπιμη συμπεριφορά απαιτεί αρνητική ανάδραση. Για να επιτευχθεί ένας στόχος, κάποια σήματα από τον στόχο είναι απαραίτητα κάποια στιγμή για να κατευθύνουν τη συμπεριφορά. Ως μη-αναδρασιακή συμπεριφορά εννοείται αυτή στην οποία δεν υπάρχουν σήματα από τον στόχο που τροποποιούν τη δραστηριότητα του αντικειμένου κατά την πορεία της συμπεριφοράς. Έτσι, μια μηχανή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να προσκρούει σε ένα φωτεινό αντικείμενο, αν και το μηχάνημα ενδέχεται να μην είναι ευαίσθητο στο φως. Ομοίως, ένα φίδι μπορεί να χτυπήσει έναν βάτραχο, ή έναν βάτραχο σε μια πτέρυγα, χωρίς οπτική ή άλλη αναφορά από το θήραμα μετά την έναρξη της κίνησης. Πράγματι, η κίνηση είναι σε αυτές τις περιπτώσεις τόσο γρήγορη ώστε δεν είναι πιθανό ότι οι νευρικές παρορμήσεις θα έχουν χρόνο να προκύψουν στον αμφιβληστροειδή, να ταξιδέψουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και να δημιουργήσουν περαιτέρω παρορμήσεις που θα φτάσουν στους μυς εγκαίρως για να τροποποιήσουν αποτελεσματικά την κίνηση.

Σε αντίθεση με τα εξεταζόμενα παραδείγματα, η συμπεριφορά ορισμένων μηχανών και κάποιες αντιδράσεις ζωντανών οργανισμών συνεπάγονται μια συνεχή ανατροφοδότηση από τον στόχο που τροποποιεί και καθοδηγεί το συμπεριφερόμενο αντικείμενο. Αυτός ο τύπος συμπεριφοράς είναι πιο αποτελεσματικός από αυτόν που αναφέρεται παραπάνω, ιδιαίτερα όταν ο στόχος δεν είναι ακίνητος. Ωστόσο, ο έλεγχος συνεχούς ανάδρασης μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αδέξια συμπεριφορά, εάν η απόδοσή του είναι ανεπαρκώς εξασθενημένη και ως εκ τούτου καθίσταται θετική αντί για αρνητική για ορισμένες συχνότητες ταλάντωσης. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι μια μηχανή έχει σχεδιαστεί με σκοπό την επίθεση σε ένα κινούμενο φωτεινό στόχο: το μονοπάτι που ακολουθεί το μηχάνημα ελέγχεται από την κατεύθυνση και την ένταση του φωτός από το στόχο. Ας υποθέσουμε επίσης ότι το μηχάνημα ξεπερνάει κατά πολύ τον στόχο σοβαρά όταν ακολουθεί μια κίνηση του στόχου σε μια ορισμένη κατεύθυνση: τότε θα μεταφερθεί ένα ακόμα ισχυρότερο ερέθισμα το οποίο θα τρέπει το μηχάνημα στην αντίθετη κατεύθυνση. Εάν η κίνηση αυτή υπερβεί ξανά μια σειρά όλο και μεγαλύτερων ταλαντώσεων που θα προκύψουν, η μηχανή θα χάσει το στόχο.

Αυτή η εικόνα των συνεπειών της ανεμπόδιστης απόδοσης είναι εντυπωσιακά παρόμοια με αυτή που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της εκούσιας πράξης από έναν παρεγκεφαλιδικό ασθενή. Σε ηρεμία το άτομο δεν παρουσιάζει εμφανή κινητική διαταραχή. Εάν του ζητηθεί να μεταφέρει ένα ποτήρι νερό από ένα τραπέζι στο στόμα του, το χέρι που μεταφέρει το ποτήρι θα εκτελέσει μια σειρά ταλαντούμενων κινήσεων αυξανόμενου εύρους καθώς το γυαλί πλησιάζει το στόμα του, έτσι ώστε το νερό να χυθεί και ο σκοπός δεν θα εκπληρωθεί. Αυτή η δοκιμασία είναι χαρακτηριστική της άτακτης κινητικής επίδοσης των ασθενών με παρεγκεφαλιδική ασθένεια. Η αναλογία με τη συμπεριφορά μιας μηχανής με ανεμπόδιστη ανατροφοδότηση είναι τόσο έντονη που επιχειρούμε να υποδείξουμε ότι η κύρια λειτουργία της παρεγκεφαλίδας είναι ο έλεγχος των μηχανισμών ανατροφοδότησης που εμπλέκονται στη σκόπιμη κινητική δραστηριότητα.

Η σκόπιμη συμπεριφορά ανατροφοδότησης μπορεί και πάλι να υποδιαιρεθεί. Μπορεί να είναι εξωπολική (προβλεπτική), ή μπορεί να είναι μη εξωπολική (μη προβλεπτική). Οι αντιδράσεις των μονοκύτταρων οργανισμών που είναι γνωστοί ως τροπισμοί είναι παραδείγματα απρόβλεπτων παραστάσεων. Η αμοιβάδα ακολουθεί απλώς την πηγή στην οποία αντιδρά: δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι προβαίνει σε παρεκβολή της διαδρομής μιας κινούμενης πηγής. Η προληπτική συμπεριφορά των ζώων, από την άλλη πλευρά, είναι συνηθισμένη. Μια γάτα που αρχίζει να ακολουθεί ένα ποντίκι που τρέχει δεν τρέχει κατευθείαν προς την περιοχή όπου το ποντίκι είναι στην δεδομένη στιγμή, αλλά κινείται προς μια προεκτεταμένη  μελλοντική θέση. Παραδείγματα τόσο μηχανισμών πρόβλεψης όσο και μη προβλέψιμων σερβομηχανισμών μπορούν επίσης να βρεθούν εύκολα.

Η συμπεριφορά πρόβλεψης μπορεί να υποδιαιρεθεί σε διαφορετικές τάξεις. Η γάτα που κυνηγάει το ποντίκι είναι μια περίπτωση πρόβλεψης πρώτης τάξης: η γάτα απλώς προβλέπει τη διαδρομή του ποντικιού. Η ρίψη μιας πέτρας σε ένα κινούμενο στόχο απαιτεί μια πρόβλεψη δεύτερης τάξης: πρέπει να προβλεφθούν οι διαδρομές του στόχου και της πέτρας. Παραδείγματα προβλέψεων υψηλότερης τάξης είναι τα γυρίσματα με σφεντόνα ή με τόξο και βέλος.

Η προβλεπτική συμπεριφορά απαιτεί τη διάκριση τουλάχιστον δύο συντεταγμένων, ενός χρονικού και τουλάχιστον ενός χωρικού άξονα. Η πρόβλεψη θα είναι πιο αποτελεσματική και ευέλικτη, αν το αντικείμενο που συμπεριφέρεται μπορεί να ανταποκριθεί σε αλλαγές σε περισσότερες από μία χωρικές συντεταγμένες. Οι αισθητικοί υποδοχείς ενός οργανισμού, ή τα αντίστοιχα στοιχεία μιας μηχανής, μπορεί συνεπώς να περιορίσουν την πρόβλεψη συμπεριφοράς. Έτσι, ένα λαγωνικό ακολουθεί ένα ίχνος, δηλαδή, δεν δείχνει καμία πρόβλεψη στη συνέχεια, επειδή μια χημική οσφρητική είσοδος αναφέρει μόνο χωρικές πληροφορίες: την απόσταση, όπως υποδεικνύεται από την ένταση. Οι εξωτερικές αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τους ακουστικούς, ή ακόμα καλύτερα τους οπτικούς υποδοχείς, επιτρέπουν ακριβέστερο χωρικό εντοπισμό: εξ ου και η πιθανότητα πιο αποτελεσματικών προγνωστικών αντιδράσεων όταν η είσοδος επηρεάζει αυτούς τους υποδοχείς.

Εκτός από τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τους υποδοχείς κατά την ικανότητα εκτέλεσης διερευνητικών δράσεων, μπορεί επίσης να προκύψουν περιορισμοί που οφείλονται στην εσωτερική οργάνωση του συμπεριφερόμενου αντικειμένου. Έτσι, ένα μηχάνημα το οποίο πρόκειται να εντοπίσει με πρόβλεψη ένα κινούμενο φωτεινό αντικείμενο δεν θα πρέπει μόνο να είναι ευαίσθητο στο φως (π.χ. με την κατοχή ενός φωτοηλεκτρικού στοιχείου), αλλά θα πρέπει επίσης να έχει δομή κατάλληλη για την ερμηνεία της φωτεινής εισόδου. Είναι πιθανό ότι οι περιορισμοί της εσωτερικής οργάνωσης, ιδιαίτερα της οργάνωσης του κεντρικού νευρικού συστήματος, καθορίζουν την πολυπλοκότητα της προγνωστικής συμπεριφοράς που μπορεί να επιτύχει ένα θηλαστικό. Επομένως, είναι πιθανό ότι το νευρικό σύστημα ενός αρουραίου ή σκύλου είναι τέτοιο ώστε να μην επιτρέπει την ενσωμάτωση εισόδου και εξόδου που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση μίας προγνωστικής αντίδρασης της τρίτης ή τέταρτης τάξης. Πράγματι, είναι πιθανό ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της ασυνέχειας συμπεριφοράς που παρατηρείται όταν συγκρίνεται ο άνθρωπος με άλλα υψηλά θηλαστικά μπορεί να έγκειται στο ότι τα άλλα θηλαστικά περιορίζονται στην πρόβλεψη συμπεριφοράς χαμηλής τάξης ενώ ο άνθρωπος μπορεί να είναι ικανός δυνητικά πολύ υψηλών τάξεων πρόβλεψης. Η ταξινόμηση της συμπεριφοράς που προτείνεται μέχρι στιγμής καταρτίζεται εδώ:

 

 (πηγή: πρωτότυπο άρθρο)

 

Είναι φανερό ότι κάθε μία από τις διχοτομίες καθιερώνει ξεκάθαρα ένα χαρακτηριστικό, που θεωρείται ενδιαφέρον, αφήνοντας ένα άμορφο υπόλοιπο: το μη ταξινομημένο. Είναι επίσης προφανές ότι τα κριτήρια για τις διάφορες διχοτομίες είναι ετερογενή. Επομένως, είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλές άλλες κατηγορίες ταξινόμησης, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από αυτές που αναπτύσσονται παραπάνω. Έτσι, η συμπεριφορά γενικά ή οποιαδήποτε από τις ομάδες του πίνακα θα μπορούσε να χωριστεί σε γραμμική (δηλ., αναλογική προς την είσοδο) και μη γραμμική. Η διαίρεση σε συνεχή και ασυνεχή μπορεί να είναι χρήσιμη για πολλούς σκοπούς. Οι διάφοροι βαθμοί ελευθερίας που μπορεί να παρουσιάσει η συμπεριφορά θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως βάση συστηματοποίησης.

Η ταξινόμηση που περιγράφεται παραπάνω, εγκρίθηκε για διάφορους λόγους. Αυτό οδηγεί στο ξεχώρισμα της κλάσης της προγνωστικής συμπεριφοράς, μια τάξη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δεδομένου ότι υποδηλώνει τη δυνατότητα συστηματοποίησης όλο και πιο πολύπλοκων δοκιμών της συμπεριφοράς των οργανισμών. Τονίζει τις έννοιες του σκοπού και της τελεολογίας, έννοιες οι οποίες, αν και μάλλον δυσφημισμένες επί του παρόντος, αποδεικνύονται σημαντικές. Τέλος, αποκαλύπτει ότι μια ομοιόμορφη συμπεριφοριστική ανάλυση εφαρμόζεται τόσο στις μηχανές όσο και στους ζώντες οργανισμούς, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς.

Έχει αναφερθεί μερικές φορές ότι οι σχεδιαστές μηχανών προσπαθούν απλώς να αντιγράψουν τις επιδόσεις των ζωντανών οργανισμών. Αυτή η δήλωση δεν είναι κρίσιμη. Το γεγονός ότι η χονδροειδής συμπεριφορά ορισμένων μηχανών πρέπει να είναι παρόμοια με τις αντιδράσεις των οργανισμών δεν προκαλεί έκπληξη. Η συμπεριφορά των ζώων περιλαμβάνει πολλές ποικιλίες όλων των πιθανών τρόπων συμπεριφοράς και οι μηχανές που έχουν επινοηθεί μέχρι στιγμής απέχουν πολύ από την εξάντληση όλων αυτών των δυνατοτήτων. Υπάρχει επομένως μια σημαντική αλληλεπικάλυψη των δύο σφαίρων συμπεριφοράς. Παραδείγματα, ωστόσο, ευρίσκονται εύκολα σε χειροποίητα μηχανήματα με συμπεριφορά που ξεπερνά την ανθρώπινη. Ένα μηχάνημα με ηλεκτρική έξοδο είναι μια περίπτωση: αφού οι άνθρωποι, σε αντίθεση με τις ηλεκτρικές συσκευές, δεν είναι σε θέση να εκπέμπουν ηλεκτρισμό. Η μετάδοση μέσω ραδιοφώνου είναι ίσως ακόμη καλύτερη περίπτωση, διότι κανένα ζώο δεν είναι γνωστό με την ικανότητα να παράγει σύντομα κύματα, ακόμη και αν θεωρηθούν σοβαρά τα αποκαλούμενα πειράματα τηλεπάθειας.

Μια περαιτέρω σύγκριση των ζωντανών οργανισμών και των μηχανών οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα. Οι μέθοδοι μελέτης για τις δύο ομάδες είναι επί του παρόντος παρόμοιες. Το αν πρέπει να είναι πάντοτε το ίδιο μπορεί να εξαρτάται από το εάν υπάρχουν ή όχι ένα ή περισσότερα ποιοτικά διακριτά, μοναδικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μία ομάδα και απουσιάζουν από την άλλη. Τέτοιες ποιοτικές διαφορές δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής.

 Οι ευρείες κατηγορίες συμπεριφοράς είναι οι ίδιες στις μηχανές και στους ζωντανούς οργανισμούς. Ειδικά, οι στενές κατηγορίες μπορούν να βρεθούν αποκλειστικά σε ένα ή το άλλο. Έτσι, δεν υπάρχει ακόμη μηχανή που να μπορεί να γράψει ένα λεξικό σανσκριτικών-μανδαρινικών. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος να κυλάει σε τροχούς – φανταστείτε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν οι μηχανικοί είχαν επιμείνει στην αντιγραφή ζωντανών οργανισμών και είχαν τοποθετήσει πόδια και πέλματα στις μηχανές τους, αντί των τροχών.

Ενώ η συμπεριφοριστική ανάλυση των μηχανών και των ζωντανών οργανισμών είναι σε μεγάλο βαθμό ομοιόμορφη, η λειτουργική μελέτη τους αποκαλύπτει βαθιές διαφορές. Δομικά, οι οργανισμοί είναι κυρίως κολλοειδείς και περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο πρωτεϊνικά μόρια, μεγάλα, – πολύπλοκα και ανισότροπα. οι μηχανές είναι μεταλλικές και περιλαμβάνουν κυρίως απλά μόρια. Από την άποψη της ενεργειακής τους δύναμης, τα μηχανήματα συνήθως παρουσιάζουν σχετικά μεγάλες διαφορές δυναμικού, οι οποίες επιτρέπουν την ταχεία κινητοποίηση της ενέργειας: στους οργανισμούς η ενέργεια είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένη, δεν είναι πολύ κινητή. Έτσι, στις ηλεκτρικές μηχανές η αγωγιμότητα είναι κυρίως ηλεκτρονική, ενώ στους οργανισμούς οι ηλεκτρικές μεταβολές είναι συνήθως ιοντικές.

Το πεδίο εφαρμογής και η ευελιξία επιτυγχάνονται στις μηχανές κατά κύριο λόγο με τον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων: συχνότητες ενός εκατομμυρίου ανά δευτερόλεπτο ή περισσότερο επιτυγχάνονται εύκολα και χρησιμοποιούνται. Στους οργανισμούς, ο χωρικός πολλαπλασιασμός, παρά ο χρονικός, είναι ο κανόνας: τα χρονικά επιτεύγματα είναι φτωχά – οι γρηγορότερες νευρικές ίνες μπορούν να διεξάγουν μόνο χίλιους παλμούς ανά δευτερόλεπτο. Ο χωρικός πολλαπλασιασμός είναι από την άλλη άφθονος και αξιοθαύμαστος στη συμπαγή του φύση. Αυτή η διαφορά φαίνεται καλά από τη σύγκριση ενός τηλεοπτικού δέκτη και του ματιού.

Ο τηλεοπτικός δέκτης μπορεί να περιγραφεί ως ένας απλός αμφιβληστροειδής κώνος: οι εικόνες σχηματίζονται με σάρωση – δηλ. με συστηματική διαδοχική ανίχνευση του σήματος με ρυθμό περίπου 20 εκατομμυρίων ανά δευτερόλεπτο. Η σάρωση είναι μια διαδικασία που σπάνια ή ποτέ δεν εμφανίζεται σε οργανισμούς, αφού απαιτεί γρήγορες συχνότητες για αποτελεσματική απόδοση: το μάτι χρησιμοποιεί έναν χωρικό και όχι έναν χρονικό πολλαπλασιαστή. Αντί του ενός κώνου του τηλεοπτικού δέκτη ένα ανθρώπινο μάτι έχει περίπου 6,5 εκατομμύρια κώνους και περίπου 115 εκατομμύρια ράβδους.

Αν ένας μηχανικός σχεδίαζε ένα ρομπότ, σχεδόν παρόμοιο με τη συμπεριφορά του με έναν ζωικό οργανισμό, δεν θα προσπαθούσε επί του παρόντος να το δημιουργήσει από πρωτεΐνες και άλλα κολλοειδή. Θα το κατασκευάσει πιθανώς από μεταλλικά μέρη, μερικά διηλεκτρικά και πολλούς σωλήνες κενού. Οι κινήσεις του ρομπότ θα μπορούσαν εύκολα να είναι πολύ γρηγορότερες και ισχυρότερες από αυτές του αρχικού οργανισμού. Η μάθηση και η μνήμη, ωστόσο, θα ήταν αρκετά στοιχειώδεις. Στα επόμενα χρόνια, καθώς η γνώση των κολλοειδών και των πρωτεϊνών αυξάνεται, οι μελλοντικοί μηχανικοί μπορούν να επιχειρήσουν το σχεδιασμό ρομπότ όχι μόνο με συμπεριφορά αλλά και με δομή παρόμοια με εκείνη ενός θηλαστικού. Το απόλυτο μοντέλο μιας γάτας είναι φυσικά μια άλλη γάτα, είτε γεννιέται από άλλη γάτα είτε συντίθεται σε εργαστήριο.

Κατά την ταξινόμηση της συμπεριφοράς ο όρος τελεολογία χρησιμοποιήθηκε ως συνώνυμος με τον σκοπό που ελέγχεται από την ανατροφοδότηση. Η τελεολογία έχει ερμηνευτεί στο παρελθόν για να υποδηλώσει σκοπό και έχει προστεθεί συχνά η ασαφής έννοια της οριστικής αιτίας. Αυτή η έννοια των τελικών αιτιών οδήγησε στην αντίθεση της τελεολογίας στον ντετερμινισμό. Μια συζήτηση σχετικά με την αιτιότητα, τον ντετερμινισμό και τα τελικά αίτια είναι πέρα ​​από το πεδίο εφαρμογής αυτού του δοκίμιου. Ωστόσο, μπορεί να επισημανθεί ότι η σκοπιμότητα, όπως ορίζεται εδώ, είναι αρκετά ανεξάρτητη από την αιτιότητα, αρχική ή τελική. Η τελεολογία έχει δυσφημιστεί επειδή έχει οριστεί να υποδηλώνει μια αιτία μεταγενέστερη από ένα δεδομένο αποτέλεσμα. Όταν αποκόπηκε αυτή η πτυχή της τελεολογίας, ωστόσο, η σχετική αναγνώριση της σημασίας του σκοπού δυστυχώς απορρίφθηκε. Δεδομένου ότι θεωρούμε σκόπιμη μια έννοια απαραίτητη για την κατανόηση ορισμένων τρόπων συμπεριφοράς, προτείνουμε μια τελεολογική μελέτη να είναι χρήσιμο να αποφεύγει τα προβλήματα της αιτιότητας και να αφορά μόνο στην έρευνα του σκοπού.

Έχουμε περιορίσει την έννοια της τελεολογικής συμπεριφοράς εφαρμόζοντας αυτή την ονομασία μόνο σε σκόπιμες αντιδράσεις οι οποίες ελέγχονται από το σφάλμα της αντίδρασης – δηλ. από τη διαφορά μεταξύ της κατάστασης του συμπεριφερόμενου αντικειμένου ανά πάσα στιγμή και της τελικής κατάστασης που ερμηνεύεται ως ο σκοπός. Η τελεολογική συμπεριφορά γίνεται έτσι συνώνυμη με τη συμπεριφορά που ελέγχεται από την αρνητική ανάδραση και επομένως επιτυγχάνεται με ακρίβεια με επαρκώς περιορισμένη χροιά.

Σύμφωνα με αυτόν τον περιορισμένο ορισμό, η τελεολογία δεν αντιτίθεται στον ντετερμινισμό, αλλά στην μη-τελεολογία. Και τα τελολογικά και μη τελεολογικά συστήματα είναι καθοριστικά όταν η συμπεριφορά που εξετάζεται ανήκει στην περιοχή όπου εφαρμόζεται ο ντετερμινισμός. Η έννοια της τελεολογίας μοιράζεται μόνο ένα πράγμα με την έννοια της αιτιότητας: ένα χρονικό άξονα. Αλλά η αιτιότητα συνεπάγεται μια μονόδρομη, σχετικά μη αναστρέψιμη λειτουργική σχέση, ενώ η τελεολογία ασχολείται με τη συμπεριφορά, όχι με λειτουργικές σχέσεις.

 

Πηγή: Rosenblueth, A., Wiener, N., & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. Philosophy of science10(1), 18-24.

 

Σημειώσεις του Μεταφραστή:

  1. Στην τεχνική ελέγχου ένας σερβομηχανισμός, […], είναι μια αυτόματη συσκευή που χρησιμοποιεί αρνητική ανάδραση για την αίσθηση σφαλμάτων για να διορθώσει τη δράση ενός μηχανισμού. Περιλαμβάνει συνήθως κάποιον ενσωματωμένο κωδικοποιητή ή άλλον μηχανισμό ανάδρασης θέσης για να εξασφαλίσει ότι η έξοδος επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι ένα αυτόματο σύστημα που εκτελεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ των οδηγιών που του έχουν δοθεί και των δράσεων που εκτελεί. Παράδειγμα είναι οι σερβομηχανισμοί του αυτόματου πιλότου, οι οποίοι ελέγχουν ορισμένα χαρακτηριστικά της κίνησης του αεροσκάφους.

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!