Σύμβαση Έργου για Οικονομικό Διαχειριστή της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» | Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)–Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Η δράση αφορά στην υποστήριξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Βασικός στόχος των ΚΠΕ είναι να στηρίξει το θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται έως 31.08.2018, με δυνατότητα επέκτασης. Με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της ανωτέρω , το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να συνάπτει σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου για τη θέση ενός (1) Οικονομικού Διαχειριστή.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την ανωτέρω κατηγορία θέση. Η διαδικασία επιλογής και σύναψης της σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα.
Η διάρκεια της σύμβασης έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και το αργότερο τη λήξη της Πράξης. Οι αρμοδιότητες και το εργολαβικό αντάλλαγμα θα καθορισθούν από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία ένταξης στον πίνακα κατάταξης στη θέση του Οικονομικού Διαχειριστή είναι οι ακόλουθες:

Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ), Οικονομικής Κατεύθυνσης

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη T.K. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος μέχρι της 02/03/2018.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Κοινωνικών Λειτουργών και Διερμηνέων / Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!