Υπεύθυνος Προγράμματος για το Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

_______________________

            H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη-Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της  Καθολικής  Εκκλησίας και από  τις  εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία αφορά την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT» και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,

 

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

την πλήρωση μιας (1) θέσεως εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος Προγράμματος», ο οποίος θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και μη Κυβερνητική Οργάνωση, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη Έργο, το οποίο υλοποιείται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Τίτλος Έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT

 

Σύντομη Περιγραφή

Η Κάριτας Ελλάς, σε συνεργασία με τους Εταίρους της στο ως άνω Πρόγραμμα, θα παράσχει στέγαση και  ασφαλή διαμονή σε οικιστικά συγκροτήματα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε ευπαθείς ομάδες προσφύγων και μεταναστών από την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Ιράν και άλλες Χώρες, οι οποίοι προβλέπεται να μετεγκατασταθούν σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες ή να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαχείριση υποθέσεων, παροχή πληροφόρησης και παραπομπές σε Υπηρεσίες Οργανισμών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών τους, οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και σε ευκαιρίες μάθησης και καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους, με βάση το προσδιορισμένο συμφέρον, τις ανάγκες των ανωτέρω ωφελούμενων και τις προδιαγραφές του Προγράμματος.

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του Υπεύθυνου Προγράμματος, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο  υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

 

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας

      Μία (1)

 

3.- Ειδικότητα

Υπεύθυνος Προγράμματος 

 

4.- Σύμβαση Εργασίας

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου.

     β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε οκτάωρη βάση από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

 

5.- Φορέας απασχόλησης

      Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» – Αθήνα – Μ.Κ.Ο.

 

6.- Ο Υπεύθυνος Προγράμματος αναφέρεται στους:

Γενική Συντονίστρια Προγραμμάτων, Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών, Διευθύντρια, Γενική Γραμματέα και Πρόεδρο της Κάριτας Ελλάς

 

7.- Αντικείμενα εργασιών  

Ο Υπεύθυνος Προγράμματος έχει ως κύριο στόχο να διαχειρίζεται ένα  πρόγραμμα στο πλαίσιο της ανταπόκρισης της Κάριτας Ελλάς στην προσφυγική κρίση. Διαχειρίζεται και παρέχει τεχνική υποστήριξη στις ομάδες υλοποίησης του προγράμματος για να διασφαλίσει την επιτυχή εφαρμογή του. Αυτό περιλαμβάνει την επίβλεψη προσωπικού στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπεύθυνος Προγράμματος έχει την ευθύνη της ηγεσίας της ομάδας όσον αφορά στην επίβλεψη και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ότι αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού και θα εργαστεί με το τμήμα των οικονομικών για να διασφαλίσει την ορθή επαλήθευση και την ακριβή αναφορά. Ο Υπεύθυνος Προγράμματος θα διασφαλίσει επίσης ισχυρή συνεργασία και συντονισμό με άλλες ομάδες εντός της Κάριτας Ελλάς και με εξωτερικούς φορείς.

 

Ποιότητα και Διαχείριση Προγράμματος

Ο Υπεύθυνος Προγράμματος:

 • Λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το Πρόγραμμα και ως το πρόσωπο που ηγείται του προσωπικού και των εταίρων από στρατηγικής και τεχνικής άποψης.
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία για τη διαχείριση του Προγράμματος, ελέγχει και σημειώνει την πρόοδο που παρουσιάζει το Πρόγραμμα ως προς την εφαρμογή του και ως προς την αξιοποίηση των πόρων του.
 • Διασφαλίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή ισχυρών συστημάτων Ελέγχου και Αξιολόγησης χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και τους πόρους για να μεγιστοποιήσει την επίδραση του προγράμματος στους επωφελούμενους.
 • Διενεργεί τακτικούς ελέγχους προόδου στη βάση των δεικτών, των διδαγμάτων και των δυσκολιών που προκύπτουν προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων επίδοσης που έχουν τεθεί και την τήρηση των τεχνικών προτύπων, των καλύτερων πρακτικών και των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν ορίσει οι δωρητές.
 • Υποστηρίζει διαρκώς την επαγγελματική εξέλιξη της ομάδας του παρέχοντας ξεκάθαρο προσανατολισμό, ανατροφοδότηση και μαθησιακές ευκαιρίες.
 • Υποστηρίζει την εδραίωση και ενίσχυση των λειτουργιών του γραφείου.
 • Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα ανθρωπιστικά ζητήματα, προκειμένου να ενημερώνει και να προσαρμόζει τις δραστηριότητες και προσεγγίσεις του προγράμματος, όταν είναι απαραίτητο.

 

 Αναφορές

Ο Υπεύθυνος Προγράμματος:

 • Συλλέγει στοιχεία, προετοιμάζει και υποβάλλει τις απαραίτητες αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών προς δωρητές και ιδιωτικούς χορηγούς, μηνιαίων πινάκων παρακολούθησης δεικτών απόδοσης, εκθέσεων ως προς την υλοποίηση και αναφορών τελικής αξιολόγησης, καθώς και άλλων εκθέσεων που χρειάζονται / απαιτούνται.
 • Παρέχει τακτικές ενημερώσεις σε κυβερνητικά και μη κυβερνητικά όργανα συντονισμού, όπως απαιτείται.
 • Συμβουλεύει ανώτερα στελέχη της διοίκησης για ζητήματα που επηρεάζουν την υλοποίηση του Προγράμματος ή για κομβικά τοπικά θέματα που επηρεάζουν τις εξελίξεις μελλοντικών χορηγιών / προγραμμάτων.

 

 Προϋπολογισμός, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και αναφορά

Ο Υπεύθυνος Προγράμματος:

 • Διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται και ακολουθούνται τα κατάλληλα συστήματα οικονομικής διαχείρισης σε συντονισμό με την οικονομική ομάδα.
 • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση της διαχείρισης των χορηγιών σύμφωνα με τους κανονισμούς των δωρητών.
 • Εργάζεται με την ηγεσία της Κάριτας Ελλάς για την ανάπτυξη προϋπολογισμών έκτακτης ανάγκης.
 • Παρακολουθεί τους προϋπολογισμούς, τη σωστή κατανομή και την καταλληλότητα των δαπανών και ελέγχει ότι είναι ορθά τα ποσοστά απορρόφησης,.

 

Ασφάλεια

Ο Υπεύθυνος Προγράμματος:

 • Διασφαλίζει ότι τα πρωτόκολλα Ασφαλείας της Κάριτας Ελλάς υιοθετούνται από τα μέλη της ομάδας.
 • Ενημερώνει την ηγεσία της Κάριτας Ελλάς για κάθε περιστατικό ασφαλείας, για τυχόν απειλές ή για ανησυχίες που σχετίζονται με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Οργάνωση.

 

Ανάπτυξη Προσωπικού

Ο Υπεύθυνος Προγράμματος:

 • Κάνει έγκαιρη ταυτοποίηση αναγκών προσωπικού για διασφάλιση κατάλληλων προσλήψεων.
 • Προωθεί κλίμα σεβασμού, εκμάθησης, επαγγελματισμού και αποτελεσματικότητας στην ομάδα.

 

Εκπροσώπηση, Συντονισμός και Επικοινωνία

Ο Υπεύθυνος Προγράμματος:

 • Συνεργάζεται με τους κρατικούς φορείς και τις ΜΚΟ για να διασφαλίζει αποτελεσματική στόχευση και υλοποίηση του προγράμματος.
 • Συμβάλλει στον συντονισμό επισκέψεων της Κάριτας Ελλάς, των δωρητών, των εταίρων κ.λπ. οι οποίες αφορούν το Πρόγραμμα Στέγασης στη Θεσσαλονίκη.

 

8.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης του Προγράμματος, περιλαμβανομένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου, στη Θεσσαλονίκη.

 

9.- Αποποίηση ευθύνης  

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Μεταπτυχιακό, σε Κοινωνικές / Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στην Δημόσια Διοίκηση, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό πεδίο.
 • Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εργασιακής εμπειρίας ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων (Ευρωπαϊκών κ.α.) ή σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Εμπειρία στη διαχείριση Προγραμμάτων σχετικά με την προσφυγική κρίση ή το μεταναστευτικό, θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιβεβαιωμένη ικανότητα διαχείρισης χορηγιών συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού προγραμμάτων,  της προετοιμασίας προϋπολογισμών, της παρακολούθησης των εξόδων, του ελέγχου, της αξιολόγησης και των αναφορών.
 • Εποπτική εμπειρία, ειδικά σε ένα πλαίσιο πολυπολιτισμικό.
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα αλλά και να συντονίζεται αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας
 • Ικανότητα να ηγείται μιας πολυπολιτισμικής ομάδας με υψηλό επίπεδο σεβασμού για τους άλλους πολιτισμούς.
 • Ισχυρά αναλυτικά και οργανωτικά προσόντα.
 • Εξαιρετικά προσόντα στη γραπτή και προφορική επικοινωνία τόσο στην αγγλική (Proficiency) όσο και στην ελληνική γλώσσα.
 • Εμπειρία ως προς την αξιολόγηση της ευαλωτότητας, την καταγραφή επωφελούμενων, τον έλεγχο και την αξιολόγηση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Άριστες γνώσεις MS Office (Word, Excel, Outlook Access)
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς, περιλαμβανομένης και της εξοικείωσης με την Κοινωνική  Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ της Θεσσαλονίκης – Δυνατότητα για συχνά ταξίδια είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό

 

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση,

β) Συνοδευτική Επιστολή και

γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων.

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠ-ΠΡΟΓΡ 2/2018 – Υπεύθυνος Προγράμματος, Θεσσαλονίκη.

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, ορίζεται η Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018.  Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Υπεύθυνου Προγράμματος πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr ή να παραλάβουν από το Γραφείο της Γραμματείας της Κάριτας Ελλάς, καθ΄ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από τις ώρες 9 π.μ. έως 2 μ.μ.

 

Αίτηση

Διαβάστε Επίσης  Μητρώο Εκπαιδευτών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!