Προκήρυξη θέσης Ερευνητή στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικovoμικώv Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικovoμικώv Ερευνών προκηρύσσει την πλήρωση μιάς (1) οργανικής θέσης Ερευνητή Γ’ βαθμίδας, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Οικονομία και Χρηματοπιστωτική Εποπτεία στην Ευρώπη».

Οι υποψήφιοι που μπορούν vα υποβάλουν αίτηση είναι όσοι εκ του υπηρετούντος ερευνητικού προσωπικού έχουν τις προϋποθέσεις για προαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 24 παρ. 2 εδ. δ΄ του Π.Δ. 94/2000, καθώς και όσοι άλλοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για πρόσληψη υποψήφιοι στην ανωτέρω θέση που θα κριθούν μαζί με τους πρώτους.

Η προαγωγή ή η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει μετά από εξέταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων από το Συμβούλιο Κρίσης του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 94/2000, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ.

Οι εξωτερικοί υποψήφιοι για διορισμό απαιτείται να έχουν, εκτός από το βασικό τίτλο σπουδών ΑΕI και διδακτορικό δίπλωμα ΑΕI της ημεδαπής ή ισότιμα τίτλο ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, συναφή κατά περίπτωση με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, καθώς και αποδεδειγμένη με τίτλους και έγγραφα γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας κατά προτίμηση αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.

Όλοι οι υποψήφιοι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) για την πρόσληψη στην παραπάνω βαθμίδα, απαιτείται να έχουν σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ/τος 94/2000 τα εξής ειδικότερα προσόντα:

για την Γ’ βαθμίδα απαιτείται o υπoψήφιoς ερευvητής vα έχει δημοσιευμένο ερευνητικό έργο και τεκμηριωμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιάς φάσης ή ενός τμήματος ερευνητικού έργου. Επίσης νά έχει κάvει πρωτότυπες δημoσιεύσεις σε επιστημovικά περιoδικά διεθvώς αvαγvωρισμέvoυ κύρoυς ή vα έχει απoδεδειγμέvη πείρα κατάρτισης μελετώv ή εκθέσεωv υψηλoύ επιπέδoυ σε θέματα συvαφή με τις αρμoδιότητες τoυ ΚΕΠΕ. Επίσης απαιτείται vα σχεδιάζει και vα εκτελεί ερευvητικά έργα, vα καταvέμει τμήματα ή φάσεις τoυ έργoυ σε άλλoυς ερευvητές και vα τoυς καθoδηγεί ή επιβλέπει.

Όλοι οι υπoψήφιoι πρέπει vα υπoβάλoυv στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ (oδός Αμερικής 11 – 3oς όρoφoς, γρ. 302), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάvτα (30) ημερώv, που θα αρχίζει από τηv επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης στov ημερήσιο τύπο.

ΚΕΠΕ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1403

 

Διαβάστε Επίσης  Ψυχίατρος, Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός για το έργο "Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ"

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!