Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη για Άτομα με Αναπηρία στην ΕΕ

Η ΕΕ προωθεί την ενεργό ένταξη και την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, σύμφωνα με την προσέγγισή της για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την αναπηρία. Η αναπηρία είναι θέμα που άπτεται των δικαιωμάτων του ατόμου και όχι της διακριτικής μεταχείρισης. Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD), την οποία έχει προσυπογράψει η ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εγκρίθηκε το 2010, βασίζεται στην UNCRPD και λαμβάνει υπόψη την εμπειρία που αντλήθηκε από το σχέδιο δράσης για τα άτομα με αναπηρία (2004-2010).

 

Η επίτευξη των στόχων αυτής της στρατηγικής επιδιώκεται μέσω δράσεων σε οκτώ τομείς προτεραιότητας:

1. Προσβασιμότητα: αγαθά και υπηρεσίες προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία και προώθηση της αγοράς υποβοηθητικών συσκευών.

2. Συμμετοχή: διασφάλιση για τα άτομα με αναπηρία όλων των οφελών που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, άρση των εμποδίων για ίση συμμετοχή στη δημόσια ζωή και στις δραστηριότητες αναψυχής και προώθηση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.

3. Ισότητα: καταπολέμηση των διακρίσεων που οφείλονται στην αναπηρία και προώθηση ίσων ευκαιριών.

4. Απασχόληση: σημαντική αύξηση του ποσοστού των ατόμων με αναπηρία που εργάζονται στην ανοικτή αγορά εργασίας. Τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν το ένα έκτο του συνολικού ενεργού πληθυσμού της ΕΕ, αλλά το ποσοστό απασχόλησής τους είναι συγκριτικά χαμηλό.

5. Εκπαίδευση και κατάρτιση: προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της δια βίου μάθησης για μαθητές και φοιτητές με αναπηρία. Η ίση πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει αρκετές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία, όπως, μεταξύ άλλων, η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, καθώς και η συγκρότηση μιας ειδικής ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση των ατόμων με αναπηρία.

6. Κοινωνική προστασία: προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών ζωής, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

7. Υγεία: προώθηση της ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και συναφείς δομές.

8. Εξωτερική δράση: προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ και στα διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα.

 

Επίσης, η Επιτροπή υποστηρίζει το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ευρωπαίων Ειδικών σε θέματα Αναπηρίας (ANED), το οποίο της παρέχει αναλύσεις για την κατάσταση στα κράτη μέλη, καθώς και για τις πολιτικές και τα δεδομένα των κρατών μελών. Το ANED διαχειρίζεται επίσης το διαδικτυακό εργαλείο το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά τα κυριότερα μέσα που διαθέτουν τα κράτη μέλη και η ΕΕ για την εφαρμογή της UNCRPD. Η δημιουργία του είναι μία από τις δράσεις που προβλέπεται στον κατάλογο δράσεων (2010-2015) που συνοδεύει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία.

Πηγή: ec.europa.eu

Διαβάστε Επίσης  Ενισχύοντας τη συμμετοχή των γυναικών στο δημόσιο διάλογο: Έναρξη υλοποίησης του Έργου GENDER_PUBLIC DEBATE

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!