2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΔΕΚ

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

 

1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) στην Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες.

 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την αίτηση σε μια από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

Α.   Φυσικές Επιστήμες
Β.   Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
Γ.   Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας)
Δ.   Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα
Ε.   Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
ΣΤ.  Κοινωνικές Επιστήμες
Ζ.    Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Η.  Περιβάλλον και Ενέργεια
Θ.  Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ΥΔ με τις εξής προϋποθέσεις:
  • Να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους ως ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος (υποβάλλεται σχετική βεβαίωση κατά την αίτηση).
  • Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 18 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.
  • Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από 3 έτη από το έτος απόκτησης (31/12) του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Για τους άνδρες υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο μέγιστος χρόνος από την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσαυξάνει αναλόγως. Αντίστοιχα, για τις γυναίκες υποψηφίους που έχουν κυοφορήσει μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο μέγιστος χρόνος από την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσαυξάνει κατά 9 μήνες ανά τέκνο και έως 2 τέκνα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, λαμβάνεται υπόψη το έτος κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
  • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
  • Να μη χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
  • Να μη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.
  • Ο/Η ΥΔ να έχει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

 

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, ο/η ΥΔ δεν θα πρέπει να έχει σχέση εργασίας: α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Επιπλέον, το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης του/της ΥΔ για κάθε φορολογικό έτος κατά το οποίο χορηγείται η υποτροφία, μαζί με το ποσό της υποτροφίας για το συγκεκριμένο έτος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€). Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η ΥΔ έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το εν λόγω εισόδημα μαζί με το ποσό της υποτροφίας, για κάθε φορολογικό έτος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€).

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στα δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000,00€). Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ (900,00€).

 

Πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-scholarships_2-2018/

 

Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή από τη 15η Ιουνίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. έως και την 20ή Ιουλίου 2018 και ώρα 3 μ.μ.

 

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpelidekphd@elidek.gr

 

Περισσότερες Πληροφορίες: Δεύτερη Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα TARGET- Πρόσκληση για υποβολή εργασιών προς νέες ερευνήτριες/τες και υπ.διδάκτορες

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!