Μια Ευρώπη που προστατεύει: Η Επιτροπή ζητά την ενίσχυση των εθνικών φορέων ισότητας για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2018

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει δέσμη μέτρων στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φορείς ισότητας προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες και καταπολεμούν τις διακρίσεις.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Η ισότητα είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι δεδομένη. Χρειαζόμαστε καλή νομοθέτηση και ισχυρούς και ανεξάρτητους φορείς ισότητας για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών και αξιών μας, ώστε τα θύματα διακρίσεων να μπορούν να δικαιωθούν.».

Η Ευρωπαία επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, πρόσθεσε: «Οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στην ΕΕ. Τα θύματα ή οι μάρτυρες διακρίσεων πρέπει να γνωρίζουν πού να στραφούν και οι φορείς ισότητας είναι εκεί για να τους βοηθήσουν στις περιπτώσεις αυτές. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εθνικοί φορείς ισότητας είναι ανεξάρτητοι, με επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εθνικοί φορείς ισότητας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εξασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες.».

Οι φορείς ισότητας είναι ανεξάρτητες οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια σε θύματα διακρίσεων, παρακολουθούν και υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με ζητήματα διακρίσεων και προωθούν την ισότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους, καθώς και ότι διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την κάλυψη όλων των λόγων διακρίσεων, όπως είναι το φύλο, η φυλή, η εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, η αναπηρία, η ηλικία ή ο γενετήσιος προσανατολισμός. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται καλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών φορέων ισότητας και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φορείς ισότητας και να ασκούν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση διάκρισης.

Η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα μέτρα:

  • Μεγαλύτερη ανεξαρτησία: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των φορέων ισότητας μέσω της διοικητικής τους δομής, της κατανομής του προϋπολογισμού, των διαδικασιών για τον διορισμό και την απόλυση προσωπικού, καθώς και της πρόληψης της σύγκρουσης συμφερόντων. Θα πρέπει να καθιστούν δυνατή για τους φορείς ισότητας τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών.
  • Νομική συνδρομή: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους φορείς ισότητας τον χειρισμό ατομικών ή συλλογικών καταγγελιών, την παροχή νομικής συνδρομής και την εκπροσώπηση θυμάτων ή οργανώσεων στο δικαστήριο. 
  • Επαρκείς πόροι και προσωπικό: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι φορείς ισότητας διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους και υποδομές.
  • Αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να διασφαλίζεται η δέουσα επικοινωνία μεταξύ φορέων ισότητας στο εσωτερικό του κράτους μέλους σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και διεθνώς. 

Τα επόμενα βήματα 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να περιλαμβάνουν τη συνέχεια που δίνουν στην παρούσα σύσταση σε υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις οδηγίες για την ισότητα.

Ιστορικό

Μια ομάδα οδηγιών που είναι γνωστές ως «οδηγίες για την ισότητα» (παρατίθενται στη Σύσταση) υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να διαθέτουν τουλάχιστον μία οργάνωση —έναν φορέα ισότητας— εγκατεστημένη στη χώρα τους, που θα αναλύει και θα παρακολουθεί τις διακρίσεις, καθώς και θα προωθεί και θα προστατεύει την ίση μεταχείριση όλων όσοι ζουν εκεί.

Μετά το ψήφισμα του 2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ζητούσε πρότυπα για τους φορείς ισότητας, η Επιτροπή προέβη στην ανακοίνωση του 2016 «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα», στην οποία δεσμεύτηκε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι άτομα και ομάδες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις προστατεύονται από την Ένωση και γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Ο καλύτερος τρόπος αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής αυτής της νομοθεσίας της ΕΕ είναι μέσω της χρησιμοποίησης ανεξάρτητων φορέων ισότητας.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυώνται ότι κανείς δεν μπορεί να υφίσταται διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Σύσταση για τους φορείς ισότητας

Βρείτε τον φορέα ισότητας στη χώρα σας

Ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων ισότητας — Equinet

 

ec.europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την υποστήριξη ανηλίκων που εμπλέκονται με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!