Επαναδημοσίευση Προκήρυξης για την πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Υπεύθυνου Συντονιστή Πεδίου

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

_________________________________

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής  Εκκλησίας και από τις εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου», ο οποίος θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη Έργο, το οποίο υλοποιείται στην περιοχή της Αθήνας.

 

Τίτλος Έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2018 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2018 » 

 

Σύντομη Περιγραφή

Η Κάριτας Ελλάς, σε συνεργασία με τους Εταίρους της στο ως άνω Πρόγραμμα, παρέχει  στέγαση και  ασφαλή διαμονή σε οικιστικά συγκροτήματα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές της Αθήνας, σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών  από την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Ιράν και άλλες Χώρες, οι οποίοι προβλέπεται να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, αιτούμενοι ασύλου ή και αναγνωρισμένων προσφύγων. Παράλληλα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαχείριση υποθέσεων, παροχή πληροφόρησης και παραπομπές σε Υπηρεσίες Οργανισμών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών τους, οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και σε ευκαιρίες μάθησης και καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους, με βάση το προσδιορισμένο συμφέρον, τις ανάγκες των ανωτέρω ωφελούμενων και τις προδιαγραφές του Προγράμματος. Οι συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες  παρέχονται τόσο στα καταλύματα, όσο και στα «Κέντρα Κοινωνικών Υπηρεσιών» της Κάριτας Ελλάς από το εξειδικευμένο προσωπικό αυτής.

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του Υπεύθυνου Συντονιστή Πεδίου, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο  υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

 

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας

Μία (1)

 

3.- Ειδικότητα 

Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου

 

4.- Σύμβαση Εργασίας

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου.

      β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

 

5.- Φορέας απασχόλησης

      Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» – Αθήνα – Μ.Κ.Ο.

 

6.- Ο Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου απευθύνεται στους:

Υπεύθυνο Προγράμματος, Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς

 

7.- Αντικείμενα εργασιών  

Ο Υπεύθυνος Πεδίου επιβλέπει τις ομάδες παροχής άμεσης υποστήριξης σε πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι ζουν σε κέντρα φιλοξενίας και διαμερίσματα της Κάριτας Ελλάς. Σε κτίρια που διατίθενται  για τους σκοπούς υλοποίησης του Προγράμματος, θα συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο του Προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος.

 

Διαχείριση Προσωπικού

Επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την εργασία που παρέχεται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Διερμηνείς και Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές των φιλοξενουμένων προσφύγων των οικιστικών συγκροτημάτων της αρμοδιότητάς του, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις πολιτικές της Κάριτας Ελλάς, τις συμφωνίες με τους δωρητές  και τους στόχους του προγράμματος.

Οργανώνει  τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις με τους αρμόδιους συνεργάτες του για την παρακολούθηση των θεμάτων υπευθυνότητάς του και την επίλυση των  προβλημάτων αυτών.

 

Συντονισμός Υπηρεσίας

 • Επίλυση υλικοτεχνικών ή διοικητικών προβλημάτων
 • Διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες παρέχονται άρτια  και δεν αλληλεπικαλύπτονται φροντίζοντας για την  ορθή κατανομή των υλικών και ανθρώπινων πόρων του προγράμματος για τους οποίους είναι υπεύθυνος
 • Ενημέρωση των ωφελούμενων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και έλεγχος συμμόρφωσης των ωφελούμενων με τους κανονισμούς του προγράμματος
 • Διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας των φιλοξενουμένων και των προτύπων ασφάλειας των οικιστικών κτιρίων, με τακτικούς ελέγχους στα διαμερίσματα και τις μονάδες για τυχόν υπάρχουσες ζημιές, φθορές καθώς και για την καταγραφή αναγκών τακτικής συντήρησης.
 • Καταγραφή και τήρηση των αρχείων του φυσικού αντικειμένου του υλοποιούμενου υπό την ευθύνη του μέρους του προγράμματος καθώς και οι τακτικές αναφορές προόδου αυτού

 

Εργασιακές σχέσεις

Εσωτερικές: Υπεύθυνος Προγράμματος, Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου, Υπεύθυνος Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας και Μάθησης, Διοίκηση και Διεύθυνση Οργανισμού.

Εξωτερικές: Εξωτερικοί συνεργάτες όπως ανθρωπιστικές οργανώσεις που συνεργάζονται με την Κάριτας Ελλάς, εταιρείες πχ. συντήρησης κτιρίων κλπ.

 

8.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων οικιστικών κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου.

 

9.- Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στις ανθρωπιστικές / κοινωνικές επιστήμες ή σε συναφή κλάδο.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • Τρία έως πέντε (3-5) έτη εργασιακής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένου, τουλάχιστον, ενός (1) έτους σε ρόλο διαχείρισης ομάδων έκτακτων αναγκών.
 • Εμπειρία σε εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες, θα προτιμηθεί.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας, συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση
 • Ωριμότητα ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα ευαίσθητες καταστάσεις και ικανότητα επαγγελματικής διαχείρισης συναισθημάτων.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα ηγεσίας, οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.

 

Απαραίτητη η καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων μέσα και γύρω από την Αθήνα.

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι:

 

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΣΠ 06/2018 – Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου, Αθήνα

2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 – Πλατεία Βάθης, Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης ΥΣΠ 06/2018 – Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου, Αθήνα

3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

 

Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, Συνοδευτική επιστολή, Βιογραφικό σημείωμα), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (ΕΛΤΑ – COURIER κ.λ.π.), ο οποίος, μετά από την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1, 2 και 3 «Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών», ορίζεται η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Υπεύθυνου Συντονιστή Πεδίου, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

|>  Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr ή να παραλάβουν από το Γραφείο της Γραμματείας της Κάριτας Ελλάς, καθ΄ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από τις ώρες 9 π.μ. έως 2 μ.μ.

Διαβάστε Επίσης  Θέση Εργασίας Συντονιστή Πεδίου στην ΑΡΣΙΣ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!