Αποσπάσεις ή Μετακίνηση Προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του Ν. 4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ

Προκηρύσσεται η πλήρωση εξήντα (60) θέσεων εκ των οποίων: α) πενήντα επτά (57) θέσεις ΠΕ/ΤΕ, β) τρεις (3) θέσεις ΔΕ όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

Το αντικείμενο εργασίας της κάθε θέσης ορίζεται στα εγκεκριμένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για την Αρχή Πιστοποίησης, τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΑΝΑΔΕΔΒΜ), «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας» (ΕΠΑλΘ), τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών: Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Για τις υπόλοιπες Ειδικές Υπηρεσίες το αντικείμενο εργασίας ορίζεται στις αντίστοιχες ΚΥΑ Σύστασης και Διάρθρωσης/Αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών, και για την Κ.Υ. ΜΟΔ στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι ΙΔΑΧ που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Πλην των θέσεων των ΕΥ για τις οποίες τα τυπικά προσόντα ορίζονται διαφορετικά στο συνημμένο πίνακα βάσει των αντίστοιχων ΚΥΑ Προσόντων (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας), οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω τυπικά προσόντα

  1. Για τις θέσεις ΠΕ/ΤΕ η/ο υποψήφια/ος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
  • Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Εργασιακή εμπειρία ως ακολούθως:
  • 3ετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής,
  • 2ετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης,
  • 1ετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα υποβάλλουν αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς φάκελο υποψηφιότητας προς τη ΜΟΔ ΑΕ, ο οποίος περιλαμβάνει:

  1. τυποποιημένη αίτηση υποηφιότητας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
  2. τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
  3. τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV)
  4. τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

Κάθε υποψήφια/ος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία (1) θέση.

Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Η τυποποιημένη αίτηση υποψηφιότητας, το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα, η τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορά από 06/08/2018 μέχρι το αργότερο τις 10/09/2018 (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου / ταχυμεταφορέα) στην κατωτέρω διεύθυνση:

ΠΡΟΣ Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Λ. Ριανκούρ 78Α, 11524 Αθήνα
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο τομέα για την «Απόσπαση ή μετακίνηση του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του Ν. 4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβάλλονται στη Μ.Ο.Δ Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή προσωπικά δεν γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 13 10 117, 213 13 10 186 και ώρες 10:00 – 16:00 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο prokirixidimosio@mou.gr .

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΜΟΔ ΑΕ

 

Διαβάστε Επίσης  Κοινωνικοί Λειτουργοί - Ψυχολόγοι - Κοινωνικοί Φροντιστές στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!