3 θέσεις για το τμήμα ερευνητικών έργων του Ελληνικού Ιδρύματος έρευνας και Καινοτομίας

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων (κωδικός θέσης: ΣΤΕΕ 2).

Η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

  • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
  • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
  • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διαχείριση ή/και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή/και επιστημονικών δράσεων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε ιδιότητα. Η προϋπηρεσία τεκμηριώνεται: 1) για τους μισθωτούς με α) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και β) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα, 2) για τους ελεύθερους επαγγελματίες με α) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, β) βεβαίωση εργοδότη ή σύμβαση, και γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και βεβαιώσεις εργοδότη/συμβάσεις.
  • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία στο σχεδιασμό/στη σύνταξη προκηρύξεων χρηματοδοτικών δράσεων για ερευνητικά έργα, στο σχεδιασμό και την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης ή/και στην αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών έργων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε ιδιότητα. Η προϋπηρεσία τεκμηριώνεται: 1) για τους μισθωτούς με α) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και β) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα, 2) για τους ελεύθερους επαγγελματίες με α) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, β) βεβαίωση εργοδότη ή σύμβαση, και γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και βεβαιώσεις εργοδότη/συμβάσεις.
    • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2).
    • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους Έλληνες άρρενες υποψηφίους).
    • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτηση τους – το έντυπο της αίτησης διαθέσιμο στο link:

http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2018/06/protypo_aitiseon.pdf

με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι και την 17/10/2018 2018 και ώρα 23:59, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στη διεύθυνση: recruitment@elidek.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΛΙΔΕΚ

 

Διαβάστε Επίσης  Κοινωνικός Επιστήμονας στην SolidarityNow

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!