3 συμβάσεις έργου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την από την υπ΄ αριθμ. 7/13.11.2018 Απόφαση της 72ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (ΑΔΑ: Ω5Σ8469Β7Δ-ΖΓΩ), ανακοινώνει, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «So.Da.Net in Action» (MIS 5023637) με Κ.Α. 0335, που εντάχθηκε με την υπ΄αριθμ. 4728/864/Α2/30.07.2018 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΑΔΑ: 9ΨΘ3465ΧΙ8-5ΑΘ) και την απόφαση 15/20.03.2018 της 59ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ:6ΧΝΙ469Β7Δ-9ΩΡ), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε: Τρία (3) άτομα με τα ακόλουθα αντικείμενα.

Α. Ένα (1) άτομο στην Αθήνα

Αντικείμενο: Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου και των οικονομικών του, παρακολούθηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Δελτίου Έργου.

Απαιτούμενα προσόντα :

  • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Οικονομικών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Διοίκηση Επιχειρήσεων/Υπηρεσιών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).

Β. Ένα (1) άτομο στην Αθήνα

Αντικείμενο: Παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα :

  • Πτυχίο ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών ή επιστημών της αγωγής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών ή επιστημών της αγωγής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).

Γ. Ένα (1) άτομο στην Αθήνα

Αντικείμενο: Συλλογή, τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση και διάχυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων από τα πεδία των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.

Απαιτούμενα προσόντα :

  • Πτυχίο ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών ή επιστημών της αγωγής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 05/12/2018, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ
22 131 Τρίπολη.
(Υπ’όψιν: κας Παρασκευής Παπαηλίου)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του φακέλου τα ακόλουθα:
«Υποβολή αίτησης για την υπ΄ αριθμ. Β20947/20.11.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Αντικείμενο…….(πχ Α/Β/Γ) στην Aθήνα, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Α. 0335».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ιωάννα Δελτούζου (τηλ. 2710-372128).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Τοπική συντονίστρια Λέσβου | Κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!