4 Επιστήμονες στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ: 5010714) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στους άξονες προτεραιότητας 6,8,9, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα), καλούμενα εφεξής «συνεργάτες», για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης και, ειδικότερα, για την επιστημονική και τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την ΑΔΙΠ. 

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες σχετικές με την πιστοποίηση των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) των ΑΕΙ και υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η ΑΔΙΠ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί: Με τέσσερις (4) επιστήμονες, εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα έχουν ως έργο την παροχή υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν την αναζήτηση πληροφοριών και δεδομένων από τον διεθνή και εθνικό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη στατιστική τους ανάλυση και απεικόνιση με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής και τη σύνταξη κειμένων και αναφορών κατά επιστημονικό κλάδο, όπως: (α) ανθρωπιστικές επιστήμες και καλές τέχνες, (β) νομικές, πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, (γ) επιστήμες υγείας και βιολογίας, (δ) οικονομικές επιστήμες και επιστήμες διοίκησης, (ε) επιστήμες μηχανικού και γεωτεχνικές επιστήμες και (στ) θετικές επιστήμες και επιστήμες πληροφορικής.

Απαιτούμενα προσόντα (επί ποινή αποκλεισμού)

  1. Πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού ή ομοταγούς εξωτερικού (αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ) στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: οικονομικές επιστήμες και επιστήμες διοίκησης, επιστήμες εκπαίδευσης, επιστήμες πληροφορικής, επιστήμες ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, μαθηματικών με κατευθύνσεις πληροφορική, υπολογιστικά μαθηματικά, στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα.
  2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σχετικοί στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: οικονομικές επιστήμες και επιστήμες διοίκησης, επιστήμες εκπαίδευσης, επιστήμες πληροφορικής, επιστήμες ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, μαθηματικών με κατευθύνσεις πληροφορική, υπολογιστικά μαθηματικά, στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα.
  3. Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή [http://www.asep.gr] (Απόδειξη χειρισμού Η/Υ – Ειδικό Παράρτημα (Α1) – Ημ. Εκδ. 22/01/2016).
  4. Συναφής εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών με το υπό ανάθεση έργο.

Η υποβολή η αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση adipsymvaseis@hqa.gr με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 (ώρα 16:00), μόνον ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Στ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _ΑΔΙΠ

 

Διαβάστε Επίσης  Διερμηνέας Γαλλικών στην ΑΡΣΙΣ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!