Εξωτερικοί Συνεργάτες ΠΕ Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης έργου, συνολικά πέντε (5) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD/TEBA και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ 5007790», διάρκειας εννέα (9) μηνών, ανά έργο, ως εξής:

  1. Ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για το έργο υλοποίησης της δημοσιότητας και δικτύωσης των ενεργειών του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το FEAD/ΤΕΒΑ,
  2. Ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για το έργο της υποστήριξης Δράσεων των Κοινωνικών Συμπράξεων με στόχο τη διαχείριση του φυσικού αντικειμένου των συνοδευτικών Μέτρων του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το FEAD/TEBA, και ειδικότερα την παρακολούθηση, έλεγχο κλιμάκωσης και αποτίμηση των δράσεων,
  3. Ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για το έργο της παρακολούθησης καταχώρησης, ελέγχου και συμφωνίας διακίνησης προϊόντων και αποθεμάτων αποθήκης Κεντρικών και Αποκεντρωμένων Προμηθειών του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD/TEBA,
  4. Ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για το έργο της υποστήριξης και παρακολούθησης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD/ΤΕΒΑ και ειδικότερα την καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), την παρακολούθηση παραδοτέων και ολοκλήρωσης συμβάσεων και
  5. Ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για το έργο του προελέγχου των καταχωρημένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8, 11141 ΑΘΗΝΑ, υπόψη κ. Γεωργίας Τιτοπούλου (τηλ. Επικοινωνίας 210-2120743) με την σήμανση: Για την υπ’ αριθμ. ………………. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ 5007790» για το έργο ……………………………………………….

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Επόπτης Ομάδας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!