Εργασιακός Σύμβουλος στην Κάριτας Ελλάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

_____________________________________

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, είναι Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης και βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη. Η Κάριτας Ελλάς,  ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

την πλήρωση μίας θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Εργασιακός Σύμβουλος» ο οποίος θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη Έργο:

Τίτλος Έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ( P180070)»

 

Σύντομη Περιγραφή:

Ο γενικός σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση και υποστήριξη προσφύγων, μεταναστών και ευάλωτων Ελλήνων  στην ελληνική κοινωνία  και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αττικής. Οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε ενήλικες και περιλαμβάνουν:  επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση για την  ανάπτυξη δεξιοτήτων, επαγγελματικό προσανατολισμό, οικονομική και νομική συμβουλευτική, υποστήριξη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε Επίσης  3 Κοινωνικοί Επιστήμονες στο Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

1.- Επιλογή και Πρόσληψη

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του Εργασιακού Συμβούλου θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι/ες και οι οποίοι/ες θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο/η  υποψήφιος/α, του/της οποίου/ας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

 

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας

Μία (1)

 

3.- Ειδικότητα 

Εργασιακός Σύμβουλος

 

4.- Σύμβαση Εργασίας

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου Έργου, από 01/04/2019 έως και 30/06/2019

      β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

 

5.- Φορέας απασχόλησης

      Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο – Μ.Κ.Ο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» – Αθήνα

 

6.- Αντικείμενα εργασιών 

Εργασιακά:

 • Υποδοχή και λήψη εργασιακού ιστορικού περιπτώσεων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένου ατομικού πλάνου παρέμβασης, καθοδήγηση και προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος και συνεντεύξεων για πιθανές θέσεις εργασίας
 • Ενημέρωση προς τους ωφελούμενους για τεχνικές αναζήτησης εργασίας και τρόπου παρουσίασης του εργασιακού τους προφίλ κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων
 • Οργάνωση και υλοποίηση ομαδικών ενημερωτικών, υποστηρικτικών και επιμορφωτικών συναντήσεων για θέματα εργασίας
 • Δημιουργία δικτύων και επαφών με συναφείς φορείς που θα συμβάλουν στην προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας
 • Παρακολούθηση του status των ωφελουμένων και της εξέλιξης των εργασιακών τους θεμάτων
 • Διεξαγωγή ερευνών για την εκτίμηση αναγκών και υλοποίηση προγραμμάτων κατά περίπτωση
 • Γνώση του μηχανισμού αγοράς εργασίας αναφορικά με επιχειρησιακά προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα (ΕΣΠΑ, ΤΟΠΣΑ) και από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν οι ωφελούμενοι
 • Εκπαίδευση ωφελούμενων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας
 • Παρακολούθηση των ερευνών αγοράς που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία και τους μηχανισμούς δανειοδότησης
 • Ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας και επικοινωνίας με επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ΕΚΕ καθώς και με φορείς που ασχολούνται με την επιλογή και τοποθέτηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Δημιουργία και οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων.

Διοικητικά:

 • Τήρηση φακέλου με ανανεωμένα στοιχεία για το πλήρες ιστορικό του ωφελούμενου και την εργασιακή του εξέλιξη
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Οργάνωσης σε συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, με φορείς άλλων οργανώσεων σε συνέδρια, ημερίδες και ό,τι σχετικό με το ρόλο και τη θέση του Εργασιακού Συμβούλου
 • Συμμετοχή και σύνταξη αναφορών απολογισμού δράσης σε τακτική βάση που ορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς του οργανισμού και του προγράμματος
 • Τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του φορέα

 

7.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται στην Αθήνα.

 

8.- Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Επιστήμης (Κοιν. Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοιν. Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας), Οικονομικών σπουδών ή παρεμφερούς γνωστικού αντικειμένου.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση σε Εργασιακή / Οργανωσιακή κατεύθυνση, θα αξιολογηθεί περαιτέρω.
 • Τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σε αντίστοιχες θέσεις.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς, περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Γνώση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας.
 • Ικανότητα να τηρήσει τα αυστηρότερα πρότυπα εμπιστευτικότητας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.

 

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση,

β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και

δ) Δήλωση Συναίνεσης.

 

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas5@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης

ΕΡΣ03/19 – Εργασιακός Σύμβουλος, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (P180070)»

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η  25η Μαρτίου 2019.

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Εργασιακού Συμβούλου, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα της Κάριτας Ελλάς.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr.

Διαβάστε Επίσης  Εξωτερικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τη Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του ΠΜΣ Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (2018-2019 ΕΑΡΙΝΟ)»

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!