Κοινωνικός Επιστήμονας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «SoDaNeT In Action» με κωδικό ΟΠΣ 5023637, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510005 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα πληρωθεί μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 6 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ)

  • Βασικός τίτλος σπουδών στις κοινωνικές – πολιτικές επιστήμες.
  • Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διαχείριση και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων.
  • Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διαχείριση λογισμικών ψηφιακού αποθετηρίου (Nesstar, Dataverse).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Πράξης «SoDaNeT In Action» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023637 για τη θέση: (αναγράφεται ο κωδικός της θέσης), στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι και τη Τετάρτη 20/03/2019 και ώρα 14.30 .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Απόστολο Λιναρδή / τηλ. 210-7491656, e-mail: alinardis@ekke.gr ή στον κ. Καρανίκα Ευάγγελο /τηλ. 210-7491794, e-mail: ekaranik@ekke.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ_ΕΚΚΕ

 

Διαβάστε Επίσης  ΑΡΣΙΣ | Θέση Εργασίας Φροντιστή στην Αθήνα

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!