Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας | Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

1. Σύντομη περιγραφή Φορέα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα. Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους και γενικότερα τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογική διάκριση. Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη.

Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο Ε.Ε.Σ. συνεργάζεται με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών για τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις διεθνούς βοήθειας και την αποστολή ανθρωπιστικού υλικού. Επιπλέον στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2015, υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων και Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών το Σχέδιο Επείγουσας Έκκλησης για βοήθεια στους πρόσφυγες και μετανάστες. Στην Ελλάδα, το έργο του Ε.Ε.Σ., είναι πολυδιάστατο (κοινωνική πρόνοια, Ιατρονοσηλευτική φροντίδα, αναζήτηση και επανασύνδεση οικογενειών, εκπαίδευση και κινητοποίηση εθελοντών, διάδοση των αρχών Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, προσέλκυση νέων για την προώθηση μέσω του εθελοντισμού των θεμελιωδών αρχών και ανθρωπιστικών αξιών του Κινήματος κλπ.) υλοποιείται σε 83 Περιφερειακά Τμήματα και Επιτροπές.

2. Περιγραφή των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε Αθήνα, Καλάβρυτα και Αγριά Βόλου

Το έργο αφορά στη λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, στα Καλάβρυτα και στην Αγριά Βόλου, δυναμικότητας 30 ανηλίκων (προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας). Βασικός στόχος της λειτουργίας των Κέντρων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η σταδιακή αυτονόμηση των ασυνόδευτων ανήλικων. Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους (ασυνόδευτοι ανήλικοι) με τρόπο που να διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός δομής.

Ειδικότερα, τα Κέντρα εξασφαλίσουν προστατευμένο περιβάλλον σε ανηλίκους, που βρίσκονται στη χώρα χωρίς τη συνοδεία της οικογένειας τους, μέσα από ένα πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνει την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης με ισότιμη πρόσβαση σε παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης
 • Παροχές σε είδος (είδη ατομικής υγιεινής, ιματισμού, υπόδησης)
 • Οικονομικό βοήθημα
 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Νομική συμβουλευτική
 • Υπηρεσίες διερμηνείας/ διαμεσολάβησης
 • Προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας και οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων

3. Περιγραφή θέσης

Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση Κοινωνικού λειτουργού και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

 • Κοινωνικός Λειτουργός, 1 άτομο – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

4. Προσόντα που απαιτούνται

1. Κοινωνικός Λειτουργός (1 άτομο)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • Γνώση Η/Υ
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων:

 •  Διαχείριση της υπόθεσης κάθε ανηλίκου, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής εκτίμησης, σχεδιασμού ενεργειών, παρακολούθησης και παραπομπών, όπως απαιτείται
 •  Παροχή αρχικής επαφής και ενημέρωσης των ανηλίκων για τους κανόνες, τις ευθύνες και τη γενική λειτουργία της δομής
 •  Διασφάλιση μέσων και προϋποθέσεων προκειμένου οι ανήλικοι να έχουν πρόσβαση σε απαραίτητες υπηρεσίες
 •  Συνοδεία σε εξωτερικές υπηρεσίες (δημόσιες αρχές, υπηρεσίες υγείας κ.λπ.), εφόσον απαιτείται
 •  Παροχή βασικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους ανηλίκους σε συνεργασία με το λοιπό επιστημονικό προσωπικό
 •  Επιτήρηση της διαδικασίας διανομής της φαρμακευτικής αγωγής, σε συνεργασία με τους φροντιστές
 •  Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες του ΕΕΣ/ΕΣ, της εμπιστευτικότητας και της αρχής «μη βλάπτειν»
 •  Τεκμηρίωση, καταγραφή και επικαιροποίηση του αρχείου/φακέλων υποθέσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού και τα ελάχιστα πρότυπα για τη διαχείριση των υποθέσεων πρωτόκολλα προστασίας δεδομένων)

Σημείωση: Η καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ και διαδικτύου μπορεί να πιστοποιηθεί και με δικαιολογητικό από επαγγελματική εμπειρία, βεβαιώσεις από εκπαιδευτικούς φορείς. Όταν ζητείται πιστοποιημένη γνώση απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα υποβολής του υποψηφίου σε δοκιμασία ελέγχου.

Διαβάστε Επίσης  Θέσεις Εργασίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Καταληκτικές Ημερομηνίες: 23-31 Μαρτίου 2019)

Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τις όλες τις ανωτέρω θέσεις απαιτούνται:

 • Πτυχίο & Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • Κατάθεση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων π.χ. κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016.

  Στη φάση κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας, μπορεί να συμπεριληφθεί αντί για πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία να βεβαιώνει τα ανωτέρω.

Επίσης να αναφέρεται σε αυτή, ότι στην περίπτωση που επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση θα προσκομίσει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

 •  Δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο έκαστη
 • Βιογραφικό σημείωμα

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θεωρούνται προαπαιτούμενα προκειμένου η αίτηση υποψηφιότητας να θεωρηθεί έγκυρη. Η έλλειψη έστω και ενός εκ των ανωτέρω συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος Όροφος), Υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, από 14/3/2019 έως και 1/4/2019, από 9.00 έως 14.30.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφόρηση εγγράφως μέσω email στο swd@redcross.gr.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί / ΠΕ Ψυχολόγοι και ΠΕ Εκπαιδευτικοί στο Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD)

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!