Χορήγηση Υποτροφιών σε Μεταδιδάκτορες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Μεταδιδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ». Στόχος των Δράσεων Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων είναι η υποστήριξη της χορήγησης υποτροφιών με βάση τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές επιδόσεις σε νέους Μεταδιδάκτορες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και η επιλογή τους γίνεται με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κριτήρια.

Οι Ανταποδοτικές Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίζει για το πλήθος και τον προϋπολογισμό των Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων ανάλογα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και τη στρατηγική ανάπτυξης του ΕΛΚΕ, και εισηγείται σχετικά στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει.
 2. Οι Ανταποδοτικές Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων θα χορηγηθούν για διάστημα 8 μηνών και καταβάλλονται σύμφωνα με την πρόοδο του ερευνητικού έργου, για περιόδους όχι μικρότερους του ενός (1) μήνα. Οι δικαιούχοι αποδίδουν ερευνητικό έργο και δεν έχουν την υποχρέωση να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 3. Το συνολικό πλήθος των διαθέσιμων θέσεων Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων, καθώς και το ύψος της συνολικής υποτροφίας σε μηνιαία και ετήσια βάση καθορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 4. Το ύψος της υποτροφίας:
  a. για τους Νέους Μεταδιδάκτορες (έως 18 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού) είναι έως το ποσό των 800,00 € μηνιαίως.

Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχήματος που παρέχεται επιπρόσθετα.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων είναι οι ακόλουθες:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να εξακολουθούν να συνεισφέρουν ως μέλη ενεργής ερευνητικής ομάδας των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 2. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι νέοι Μεταδιδάκτορες, οι οποίοι πρέπει να έχουν περατώσει το διδακτορικό τους έως 18 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης.
 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 4. Οι υποψήφιοι δεν θα λαμβάνουν καμιά άλλη υποτροφία (π.χ. Ι.Κ.Υ.) ή αμοιβή από εθνικά ή διεθνή προγράμματα κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 5. Οι υποψήφιοι δεν έχουν άλλα έσοδα κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 6. Οι υποψήφιοι δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ούτε υπάλληλοι οποιουδήποτε ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα.
 7. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας.

Τα βήματα για την σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

 1. Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης από τους Υποψηφίους.
  Το βήμα αυτό αφορά τη συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης Χορήγησης Υποτροφιών από τους Υποψηφίους.
 2. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης.
  Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Υποψηφίων (https://eapply.rc.uoi.gr/) σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον παραπάνω σχετικό σύνδεσμο.
 3. Έντυπη Υποβολή Αίτησης.
  Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Υποβολής Πρότασης (σε έντυπη μορφή) στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο «5. Αίτηση Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων» της παρούσας πρόσκλησης.
  Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών / Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτιρίου Διοίκησης των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με αποστολή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, το αργότερο μέχρι και την 15/4/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!