Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές» του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10190 και τίτλο έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείμενο έργου: Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:

  • Εγγραφές φοιτητών
  • Διαχείριση αλληλογραφίας
  • Επικοινωνία με φοιτητές και διδάσκοντες
  • Συνεργασία με τον ΕΛΚΕ
  • Συγκέντρωση στοιχείων των φοιτητών για έκδοση παραστατικών
  • Παρακολούθηση εσόδων και εξόδων
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης των μαθημάτων
  • Διαχείριση ιστοσελίδας ΠΜΣ
  • Πρακτικά συνέλευσης του Π.Μ.Σ
  • Διαχείριση φοιτητολογίου

Αμοιβή αναδόχου: 3.000,00€, το οποίο περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις, ΦΠΑ σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου σε καθεστώς ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο ανάδοχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρ. 39, παρ. 9 του Ν.4387/2016. Σε περίπτωση μη υπαγωγής του αναδόχου σε καθεστώς ΦΠΑ ή στις διατάξεις του Ν.4387/2016, η σύμβασή του θα διαμορφωθεί στο αναλογούν ποσό μόνο για αμοιβή και νόμιμες κρατήσεις.

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου, το αργότερο δε μέχρι το πέρας του προγράμματος, με αμοιβή ανάλογη της αρχικής σύμβασης. Επίσης είναι δυνατή η επέκταση του φυσικού και αντιστοίχως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον αυτή είναι συμβατή και συνακόλουθη με τα παραδοτέα της αρχικής σύμβασης.

Τόπος εκτέλεσης έργου: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Ρέθυμνο

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Μάιος 2019

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση kopanaki@uoc.gr μέχρι και την Παρασκευή 03-05-2019 (ώρα 14:00).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών στο ΕΚΠΑ για την γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ "Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών"

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!