2 Εξωτερικοί συνεργάτες διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο Υπουργείο Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας αποφασίζει την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5029464, του Υποέργου 1: «Οργάνωση, Συντονισμός, Παρακολούθηση και Προβολή της πράξης», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».

Αντικείμενο της πράξης είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα οικονομίας, που βρίσκονται σε επισφαλή θέση εργασίας (εγκλωβισμένοι), μέσω παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης με εξειδικευμένους Συμβούλους που θα επιλεγούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και κατάρτισης – πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, με το σύστημα επιταγών (voucher). Η Πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής, που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, εξαιτίας της συντελούμενης αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το Υποέργο 1 αφορά σε υπηρεσίες οργάνωσης, συντονισμού, παρακολούθησης και προβολή της πράξης. Μεταξύ των προβλεπόμενων υπηρεσιών, περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση της Πράξης.
Το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης αφορά τη διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας στην υλοποίηση των επιμέρους υποέργων από εξωτερικούς συνεργάτες. Ενδεικτικά, οι εργασίες που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι υποψήφιοι, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, την Απόφαση Ένταξης και το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι:

  • Υποστήριξη στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια διαχειριστική αρχή της πράξης.
  • Υποστήριξη στην τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της πράξης και των υποέργων.
  • Υποστήριξη στη συλλογή στοιχείων και αξιοποίηση της εργαλειοθήκης του έργου για την εξαγωγή αναφορών.
  • Υποστήριξη στην επικοινωνία με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς της πράξης καθώς και με την αρμόδια διαχειριστική αρχή.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π1, Π2, Π3, Π4: Τέσσερεις (4) διμηνιαίες εκθέσεις υποστήριξης, στις οποίες θα περιλαμβάνονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες κατά το αντικείμενο της σύμβασης, όπως ορίζονται ανωτέρω.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι οι ακόλουθες:

  • Πτυχίο A.E.I. ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. [Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-2001), ως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α/31.12.2003) και ισχύει].
  • Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων.
  • Πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης Η/Υ και λογισμικών εφαρμογών [Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-2001), ως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α/31.12.2003) και ισχύει].

AMOIBH – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή κάθε εξωτερικού συνεργάτη, ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, που αντιστοιχούν σε οκτώ (8) ανθρωπομήνες (ΑΜ) και το κόστος κάθε ΑΜ θα είναι 1.250,00€ πλέον του νομίμου ΦΠΑ 24%, ήτοι στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.550,00€) με το Φ.Π.Α., για κάθε ανθρωπομήνα απασχόλησης. Στη συγκεκριμένη αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν εισφορές που μπορεί να προκύψουν για όσους υπάγονται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρ. 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει. Για όλη τη διάρκεια του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής κάθε εξωτερικού συνεργάτη δε θα ξεπεράσει τις δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (12.400,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νομίμων κρατήσεων. Σε περίπτωση επέκτασης της σύμβασης, η αμοιβή διαμορφώνεται αναλόγως. Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά ανά δίμηνο, μετά την παραλαβή κάθε περιοδικής αναφοράς από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 4.
Για όλες τις πληρωμές εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά και ο συνεργάτης προσκομίζει πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και ό,τι άλλο έγγραφο του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή. Από κάθε τιμολόγιο του συνεργάτη γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, Κοραή 4, Τ.Κ. 105.64 Αθήνα, στο Πρωτόκολλο της Μονάδας Γ’ – 4ος όροφος, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς. Η προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την 17/04/2019 και λήγει τηv 06/05/2019 και ώρα 15:00μ.μ. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί και ΠΕ Ψυχολόγος στο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!