2 επιστήμονες ως εξωτερικοί συνεργάτες στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ: 5010714) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στους άξονες προτεραιότητας 6,8,9, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα), καλούμενα εφεξής «συνεργάτες», για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παραπάνω πράξης και, ειδικότερα, για την επιστημονική και τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την ΑΔΙΠ.

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες σχετικές με την πιστοποίηση των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και των προγραμμάτων  ροπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) των ΑΕΙ και υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας σχετικών δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η ΑΔΙΠ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) επιστήμονες, εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα έχουν ως έργο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των πιστοποιήσεων.

Απαιτούμενα προσόντα (επί ποινή αποκλεισμού)

  1. Πτυχίο οικονομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης ή εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής ή κοινωνικών και πολιτικών επιστημών ή επιστημών εκπαίδευσης (κατάταξη της UNESCO ISCED-F 2013), ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ).
  2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών οικονομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης ή εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής ή κοινωνικών και πολιτικών επιστημών ή επιστημών εκπαίδευσης (κατάταξη της UNESCO ISCED-F 2013), ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ).
  3. Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή [http://www.asep.gr].
  4. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) [http://asep.gr].
  5. Συναφής εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών με το υπό ανάθεση έργο.

Συνεκτιμώμενα προσόντα (με μονάδες βαθμολόγησης)

  1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών συναφή με το υπό ανάθεση έργο (Α.1) (20%).
  2. Επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της διοίκησης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (40% -μονάδες ανά μήνα και μέχρι 40 μονάδες μέγιστο), πέραν των 6 μηνών της ενότητας Δ1.5.
  3. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε θέματα σχετικά με το υπό ανάθεση έργο της ενότητας A.1 (10% – 1 έως 5 δημοσιεύσεις, με 2 μονάδες ανά δημοσίευση).
  4. Δομημένη συνέντευξη (30%) με τις παρακάτω θεματικές ενότητες ερωτήσεων: i) η αντίληψη της/του υποψηφίου για τον ρόλο τους σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης (στην ενότητα αυτή λαμβάνεται υπόψη και το κείμενο «πρότασης» των 500 λέξεων της/του υποψηφίου (15%), ii) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα (10%), iii) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης του έργου διασφάλισης ποιότητας των ΑΕΙ (5%).

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση adipsymvaseis@adip.gr με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα επτά (7) αρχεία (με μορφή pdf) με ονομασίες αντίστοιχα:

1. Αίτηση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου,
2. CV – ονοματεπώνυμο υποψηφίου,
3. Πρόταση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου
4. Υπεύθυνη Δήλωση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου.
5. Τίτλοι Σπουδών- ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλοι οι τίτλοι σπουδών σε ένα pdf αρχείο).
6. Εμπειρία – ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλα τα αποδεικτικά σε ένα pdf αρχείο).
7. Εργασίες – ονοματεπώνυμο υποψηφίου (όλα τα αντίγραφα σε ένα pdf αρχείο).

Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «ΘΕΜΑ» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ ΜΕ ΑΠ 9641/16-04-2019».

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει την Τετάρτη 15-05-2019 (ώρα 14:00).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΔΙΠ

 

Διαβάστε Επίσης  Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΙΟΛΗ» ζητεί νοσηλευτικό προσωπικό και γηροκόμους

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!