Κοινωνικός Λειτουργός και Ψυχολόγος στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, και συγκεκριμένα του εξής αριθμού ατόμων, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

Διαβάστε Επίσης  4 Παιδαγωγοί στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά
Μαυρογένους 12, Καμίνια, Τ.Κ. 18541, Πειραιάς
Τμήμα Διοικητικού, υπόψιν κας. Σιδεροπούλου Αδαμαντίας
(τηλ. επικοινωνίας 210 – 4204403)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 15η Μαΐου 2019 έως και την 24η Μαΐου 2019, την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες και την ανάρτησή της στο κτίριο της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πειραιά.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Drivers/Logisticians at Terre des hommes - Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!