2 Συμβάσεις για την Οργανωτική και Οικονομική Υποστήριξη του έργου «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 2018-2019» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 2018-2019» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.

ΘΕΣΗ 1 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο]
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο]
 3. Γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου [βαθμολογία: 10]
 4. Τουλάχιστον Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 10]
 • Καλή γνώση ή Πολύ Καλή γνώση [5]
 • Άριστη γνώση [10]

5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών, αναπτυξιακών και επιμορφωτικών Έργων [Μέγιστη Βαθμολογία: 30]

 • Εμπειρία έως και ένα (1) έτος [10]
 • Εμπειρία από ένα (1) έως και δύο (2) έτη [20]
 • Εμπειρία από δύο (2) έτη και άνω [30]

6.Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση εσόδων αυτοχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών και επιμορφωτικών Έργων [Μέγιστη Βαθμολογία: 10]

 • Εμπειρία μικρότερη των έξι (6) μηνών [5]
 • Εμπειρία από έξι (6) μήνες και άνω

ΘΕΣΗ 2 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο]
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο]
 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην οικονομική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών, αναπτυξιακών και επιμορφωτικών Έργων [Μέγιστη Βαθμολογία: 50]
 • Εμπειρία από δύο (2) έτη έως και τέσσερα (4) έτη [15]
 • Εμπειρία από τέσσερα (4) έτη έως και έξι (6) έτη [30]
 • Εμπειρία άνω των έξι (6) ετών [50]

4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οικονομική υποστήριξη αυτοχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών Έργων [Μέγιστη Βαθμολογία: 10]

 • Εμπειρία μικρότερη των έξι (6) μηνών [5]
 • Εμπειρία από έξι (6) μήνες και άνω [10]

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
για την θέση …….. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 2018-2019»
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2019_6688)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης-ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 30/05/2019 δεν θα αξιολογηθούν.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Information Management Assistant-National Contract @ Danish Refugee Council

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!