Συμβάσεις για Εκπαιδευτές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 5897/τ.Β΄/31-12-2018), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση, για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για την παροχή διδακτικού έργου στο εν λόγω πρόγραμμα. Επιστημονικός-Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τύπος Προγράμματος ως προς τη Μέθοδο Υλοποίησης: Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση.
Δικαίωμα Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η πρόσκληση απευθύνεται:

α) στους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ειδικότερα σε όσους είναι ενταγμένοι ή ενταχθούν στο θεματικό πεδίο το οποίο αναφέρεται ανωτέρω, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.
β) στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Ινστιτούτων.
γ) στα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής και
δ) σε διακεκριμένους διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν.4386/2016 εδάφιο 1.α του άρθρου 70 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές, χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, για την μεν πρώτη κατηγορία (α) της προηγούμενης παραγράφου μέσω της υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση https://kedivim.uop.gr/prosklisi-etisia-epimorfosi/, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες (β, γ και δ) μέσω της αποστολής σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ταχυδρομική διεύθυνση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (βλ. υπόδειγμα αίτησης στο παράρτημα της παρούσας), εντός 15 ημερών μετά την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ήτοι έως τις 27/06/2019 και ώρα 14:00.

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ
22 131 Τρίπολη.
(Υπ’όψιν: κας Παρασκευής Παπαηλίου)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του φακέλου τα ακόλουθα:
«Υποβολή αίτησης για την υπ’ αριθμ. 6569/12.06.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Α. 0398».

Πλήθος Εκπαιδευτών: ο αριθμός των εκπαιδευτών που θα απασχοληθούν θα προκύψει αναλόγως των τμημάτων των εκπαιδευόμενων που θα σχηματιστούν.
Θεματικό Πεδίο: Εκπαίδευση- Δια Βίου Μάθηση
Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Εκπαιδευτική υποστήριξη για τη διδασκαλία (εξ αποστάσεως) των Θεματικών Ενοτήτων του προγράμματος όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://ome.kedivim.uop.gr/).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από 18 (δεκαοκτώ) θεματικές ενότητες. Συγκεκριμένα ο κάθε εκπαιδευτής θα αναλάβει τη διδασκαλία όλων των σχετικών ενοτήτων σε ένα ή περισσότερα τμήματα ανάλογα των αναγκών που θα προκύψουν σύμφωνα με τη ζήτηση από εκπαιδευόμενους και λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική του διαθεσιμότητα.

Ειδικότερα στα καθήκοντα του εκπαιδευτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) Καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων ως προς την τήρηση του χρονοδιάγραμμα μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος.
β) Η επίλυση αποριών των εκπαιδευόμενων σχετικά με το προς διδασκαλία περιεχόμενο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή αυτών.
γ) Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων και η ανατροφοδότηση των εργασιών τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
δ) Η παρακολούθηση της πορείας φοίτησης των εκπαιδευόμενων μέσω των στοιχείων που παρέχει η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του προγράμματος και
ε) Η άμεση και έγκαιρη αναφορά προβλημάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος προς τον Επιστημονικό – Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο.

Διάρκεια Απασχόλησης: Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινάει μέσα στο 2019. Οι αναθέσεις θα πραγματοποιούνται ανά κύκλο και ο κάθε κύκλος έχει χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης εννέα (9) μήνες. Η διάρκεια απασχόλησης του εκπαιδευτή θα είναι εννέα (9) μήνες από τη υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης και δύναται να συναφθούν συμβάσεις για περισσότερους από ένα κύκλους.
Συνολική Αμοιβή: Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτή ανά τμήμα (ενδεικτικά τμήματα 30 ατόμων) ορίζεται ενδεικτικά στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3500,00 €), με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο ως άνω ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή, όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη όπου απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ..

Σημειώνεται ότι, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να αναθέσει διδακτικό έργο (τμήμα εκπαιδευόμενων) σύμφωνα με την κατάταξη των υποψηφίων εκπαιδευτών που θα προκύψει εφόσον υπάρξει υπερβάλλουσα ζήτηση η οποία δεν δύναται να καλυφθεί κατά προτεραιότητα από τους Εκπαιδευτές των ήδη μέχρι τη στιγμή της πρόσκλησης εγκεκριμένων ομάδων έργου ή/και από τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή άλλων Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και μελών του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Ινστιτούτων στους οποίου τυχόν μπορεί να ανατεθεί σχετικό διδακτικό έργο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  4 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!